برخی از شهروندان از زن دیگر حاضر در صحنه می‌خواهند که جلو برود و زن معترض را پایین بیاورد تا «شر بخوابد»، اما کسی مداخله‌ای برای جلوگیری از خشونت پلیس و پایین کشیدن او نمی‌کند. برخی گزارش‌ها هم حاکی از این است که این زن پس از افتادن، دستگیر شده است.