Friday, Feb 23, 2018

صفحه نخست » خطاب به ماموری که دختر معترض را از روی جعبه ی برق به پایین پرتاب کرد...؛ ف. م. سخن

0AC148EA-6FF1-46B7-A6C8-9916CBA16292.jpeg«از خواننده ی عزیزی که در نزدیکی محل خدمت این مامور زندگی می کند خواهش می کنم یک کپی از این نوشته را به نحوی که به خطر نیفتد به کلانتری این مامور برساند... با سپاس. سخن»

تو مرد نیستی!
این جمله ای بود که وقتی دیدم تو با استفاده از لباس قدرت حکومتی، دخترک معترض را به پایین هل دادی بر زبان ام آمد.

تو مرد نیستی!
مرد بودن، در گذشته، یعنی تا همین چهل سال پیش، نشانه ی اعتبار بود. نشانه ی قدرت درونی بود. مرد، صفتی نبود در مقابل زن، بلکه صفتی بود در مقابل «نامرد». و «نامرد» ناسزایی بود، که اگر به مرد می دادی، از شدت خشم به مرز انفجار می رسید.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید

تو مرد نیستی!
تو یک نامرد تمام عیار هستی! البته الان دور از دسترس ات نشسته ام و این را می گویم و این هنر نیست. هنر، موقعی بود که مامورانی شبیه تو، دزدی جوان را گرفته بودند و با لگد و چک، چنان او را می زدند که صدایش هنوز در گوشم هست. هیچکس جرات اعتراض به این ماموران «صاحب قدرت» نداشت. تا این که صدایی از میان جمعیت به اعتراض برخاست و سکوتی ناگهانی بر آن محل حاکم شد...

8C6297E4-A447-4225-B85E-DDC04127CECA.jpeg

تو مرد نیستی!
تو یک نامردی! جوان که بودم در صف سینما میان پاسبان و یک نفر که در صف بود، بحث و جدل شد. کسی که در صف سینما ایستاده بود به مامور گفت تو لباس پلیس بر تن داری. وجودش را داری لباس ات را در بیاور تا نشان ات دهم با که طرفی... و در میان بهت و ناباوری مردم، آن مامور، که مرد بود، لباس اش را از تن کند و در مقابل جوان ایستاد...

تو مرد نیستی!
تو شرافتی که یک پلیس باید داشته باشد نداری. کلمه شرافت بار ادبی دارد و تو شایسته ی آن هم نیستی. تو «شرفی» که یک پلیس باید داشته باشد نداری. خلاصه اش کنم تو بی شرفی. یک نامرد بی شرف. هر کدام از این صفت ها کافی ست تا یک مرد واقعی را از پا بیندازد و تو در لحظه ای که دخترک معترض را به پایین هل دادی از مردی و شرف افتادی! تمام شدی! تبدیل به یک نامرد بی شرف شدی.

تو فقط نامرد و بی شرف نیستی!
تو حتی معنی کلمه ی نامرد و بی شرف را نمی دانی. جربزه ی تو، در لباس توست. در آن درجه ای ست که بر بازو یا بر شانه داری. آن درجه، درجه ی قدرت کسی باید باشد که در مقابل نامردان و بی شرفان روزگار می ایستد. پس وای به روزی که این درجه ها بر بازو و شانه ی کسی قرار بگیرد که خود نامرد و بی شرف است.

تو فقط نامرد و بی شرف نیستی!
تو بی وجودی. ممکن است در آن لحظه که دخترک معترض را به پایین از جعبه ی برق هل دادی جوّگیر شده باشی و نفهمیده باشی که چه غلطی کردی و چه صفت های مردانه ای را از خودت دور کردی. ولی شب که سر بر بالین می گذاری، لابد دو دقیقه پیش از خواب فکر می کنی که امروز چه کردی:
نامردی با یال و کوپال و درجه ی نظامی، رفت بالای جعبه ی برق، یک دخترک نازک اندام را که معترض به حجاب بود، و مثلِ مردانِ مرد، آن مردانی که تو احتمالا در فیلم های ناصر و فردین دیده ای و آرزوی بودن چون آن ها را داشته ای، اعتراض اش را فریاد می زد با لگد به پایین پرتاب کرد!

F426AA65-4B63-46D5-8E84-79EB65E0A49F.jpeg

آدم از ذلت بمیرد، این جوری قدرت اش را نشان ندهد! نمی دانم مادر و پدر داری یا نه. اگر مادر و پدر داشته باشی و مادر و پدرت خودشان از جانوران جمهوری اسلامی نباشند که همچو تو آدمِ نامرد بی شرف بی وجودی را تربیت کرده اند، اگر بدانند پسر با یال و کوپال و درجه دار و افسرشان با دختری شجاع، که مثل شیر بر جعبه ایستاده و تمام جمهوری اسلامی را با ماموران نامردی مثل تو به مبارزه فرا می خواند، چنین می کند، یا باید بمیرند از خجالت داشتن چنین فرزند نابرومندی یا حداقل یک کشیده ی محکم زیر گوش تو بزنند و آن چه را صرف بزرگ کردن تو آدم نامرد بی شرف بی وجود کرده اند بر تو حرام بدانند. ولی از توی نامرد حتی بر می آید که در روی پدر و مادرت هم -اگر داشته باشی- بایستی.

این روزگار این طور باقی نمی ماند. ما نامردهای مثل تو بسیار داشته ایم که بعد از گذار سال ها، مثل موش، مثل یک حشره ی ترسیده ی ضعیف و لهیده در گوشه ای با خاطره های تلخ از خود پناه گرفته اند و سعی کرده اند آن چکی که به فلان پسر بچه زدند یا آن لگدی که به فلان دختر بچه زدند را فراموش کنند و به خود بباورانند که این آن ها نبودند که چک و لگد، به بچه های شجاع، می زدند و فکر می کردند که خودشان خیلی شجاع اند. نه. تو تا وقتی به زندگی پست و بی ارزش ات ادامه می دهی، صدای افتادن دخترک از بالای جعبه و شکستن استخوان دست و پای او را خواهی شنید و به خودت لعنت خواهی فرستاد که یک نامرد بی شرف بی وجود بودی. آری حق نامرد بی شرف بی وجود است فحش شنیدن از دیگران و حتی از خودش. فحشی که فحش نیست و بیان صفت توست. فحشی که تا زنده ای در گوش ات زنگ خواهد زد...
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com