جدول توزیع جغرافیایی اعدام‌های در ملاء عام در ایران در گزارش سازمان حقوق بشر ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعدام‌های در ملاء عام همواره مورد انتقاد افراد، نهادها و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر و مبارزه با اعدام بوده‌اند و سازمان ملل هم بارها نسبت به اجرای این مجازات هشدار داده و آن را محکوم کرده است.