Monday, Jan 28, 2019

صفحه نخست » وزیر پا برهنه روحانی

عکسی عجیب از وزیر اطلاعات

امروز سید محمود علوی وزیر اطلاعات به شهر شیراز سفر کرد. در این سفر وی با پای برهنه و بدون کفش در صحن شاه چراغ حاضر شده بود.

741258.jpgCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy