Tuesday, Nov 19, 2019

صفحه نخست » نامه شورای مدیریت گذار به نهادهای اتحادیه اروپا: سفرای اروپائی را از ایران فرابخوانید

ITC2.jpgمتن نامه‌ای که از سوی هیئت دبیران شورای مدیریت گذار برای ریاست پارلمان اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و خانم دکتر هنا نویمان هماهنگ کننده صلح و حقوق بشر فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا ارسال شده است:

*

*

خانم دکتر هنا نویمان،
نماینده پارلمان اروپا،
هماهنگ کننده صلح و حقوق بشر فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا،
معاون ریاست کمیسیون حقوق بشر و
عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا

نماینده محترم پارلمان اروپا، خانم دکتر نویمان،

ما این نامه را در رابطه با جنبش اعتراضی اخیر ایرانیان به شما می‌نویسیم، جنبشی که به دست حکومت جمهوری اسلامی وحشیانه ‌سرکوب و معترضان با گلوله‌های هدفمند کشته می‌شوند. کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون به این‌ بسنده کرده‌اند که از جمهوری اسلامی بخواهند تا حق اعتراض مردم را بپذیرد. تصدیق می‌کنید که این گفته، حمایت موثری از خواست‌های دموکراتیک ‌

و به حق مردم ایران نیست. به نظر ما امکانات‌ کشورهای‌اتحادیه اروپا بیش از این است. ما از فراکسیون شما می‌خواهیم که مصوبه‌ای را به پارلمان اروپا ارائه نماید که با تصویب آن همه کشورهای اروپا موظف شوند سفرای خود را به عنوان اعتراض کشورهای اروپا به کشتار مخالفان در ایران تا اطلاع ثانوی به کشورهای مادر فراخوانند و ارتباط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. ما متن‌این نامه را برای ریاست پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون اروپا نیز ارسال میداریم.

با احترام

از طرف هیئت‌ دبیران شورای مدیریت گذار
دکتر مهران‌ براتی
دبیر روابط بین‌المللCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com