Thursday, Dec 5, 2019

صفحه نخست » گروگان گیری عملی که نتیجه‌اش استقرار استبداد شد، جهانگیر گلزار

Jahangir_Golzar_2.jpgروزی بعد از گروگانگیری، همان روز که آقای خمینی گروگانگیری را «انقلاب دوم» خواند، بنی صدر، نسبت به محور کردن قدرت امریکا، در سیاست داخلی و خارجی ایران، آنهم در بهار انقلاب، هشدار داد و بدان عمل اعتراض نمود. در آن روزها، عمل گروگانگیری «فکر‌ی همه پسند شده بود» و این «فکر» را برقرار کرد که کسی را یارای چون و چرا در مقابل آن را ندارد و اعتراضها شنیده نمی‌شدند.

بنی صدر برای مبارزه با سانسور بزرگ بر آن شده بود که این سانسور را در ذهن جامعه بشکند و حقایق را با مردم در میان بگذارد.
در آن زمان او گفت که با گروگانگیری، ایران به گروگان آمریکا درخواهد آمد. این نخستین واقعیت عمل گروگانگیری بود. انقلاب ایران فضایی بوجود آورده بود که ایران از دست سلطه آمریکا نجات یابد که با گروگانگیر ایران به زیر سلطه آمریکا قرار می‌گرفت و آمریکا محور روابط می‌گردید و هنوز چنین است.

بنی صدر می‌گوید که: مرتب به آقای خمینی هشدار می‌دادم که گروگانگیری این ضربه قوی است که غول تجاوز طلب را از شیشه بدر می‌آورد.
وی در روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد که روزانه تحت نام کارنامه در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار می‌یافت، خاطر نشان می‌کرد که ایران نباید مسئولیت حاکم شدن ریگانیسم را بر آمریکا و جهان بپذیرد. گروگانگیری این امکان را برای ریگان در آمریکا فراهم نمود.
او به دفعات هشدار داد که "گروگانگیری کودتائی بر ضد انقلاب ایران است ".
برای سلطه گران آمریکایی و روسی و اروپایی و سلطه گران در منطقه انقلاب ایران و مخصوصا ایران آزاد و مستقل یک کابوس بود. بدین خاطر آمریکاییان نقشه گروگانگیری را کشیدند و روسها موافق این روند بودند و دیگر مستبدان منطقه خشنود از خشونت خمینی در دفاع از گروگانگیری بودند.
در آن زمان گروگانگیری تیری بود که به جنبش ازادیخواهی در حوزه اسلامی و در تمام جهان شلیک می‌شد و بسیاری آگاهانه و ناآگاهانه از این روند شاد بودند. برای اولین با در سطح جامعه ملی گل بر گلوله پیروز می‌شد. بجای مبارزه با تفنگ که در انقلابهای قبل از آن مرسوم و متداول بود، معنویت و دوستی ایرانیان فضای تغییر را ممکن می‌کرد و این روش الگوی تحول بود. از این الگو و این اسلام و این معنویت و هوش ایرانی برای تغییر یکی از بزرگترین استبدادهای قرن که شاه بود، جهان سلطه گر در نگرانی کامل فرو رفته بودند.
از آن زمان تا امروز که آقای خمینی عکس العمل برنامه آمریکاییان شد و خشونت را پرستید و تشویق و پشتیبانی نمود تا امروز شاهد پشتیبانی از گروههای تند روی اسلامی که یا در افغانسان بن لادیسم و طالبان و در سوریه و عراق داعش و در آفریقا و... بدست و سیاست و پشتیبانی کشورهای سلطه گر ساخته شده‌اند و با حربه اسلام مدافع آزادی سانسور به تمام شده است، هستیم.
امروز که بعد از تجربه هستیم به خوبی متوجه اعتراض و تحلیل بنی صدر از مسئله گروگانگیری در آن زمان میشویم. از این تجربه باید آموخت که ازادی با خشونت سازگاری ندارد با رشد سازگاری ندارد. عکس العمل خشونت طلبها شدن و همان روش را، روش خود نمودن حاصلش از دست دادن فرصتهای رشد است که متاسفانه با عمل جمعی جوان و پشتیبانی خمینی و فریاد پشتیبانی زدن بسیاری از احزاب و گروهها و افراد، ایران را به پرتگاه سقوط استبداد برد و امروز شاهد ویرانی تمام سرمایه‌های ملی در سطح ایران هستیم.
به نسل جوان ایران و نسل دوران انقلاب پیشنهاد خواندن کتاب
سیر تحول سیاست آمریکا در ایران - گروگانگیری کودتا بر ضد انقلاب ایران
نوشته آقای بنی صدر را پیشنهاد می‌کنم.
در این کتاب بدین موارد زیر و موارد بسیار دیگری نیز پرداخته شده است.
- قسمت دوم وفای به عهد کتابی از جیمی کارتر
- سقوط شاه،
- بردن شاه به آمریکا
- سناریوی آزاد کردن گروگانها
- سناریو تجدید نظر شده
- طرح طبس
- آزادی گروگانها
- چکیده کتاب هامیلتون، جردن
- توقیف پولهای ایران
- طرح طبس
- محاصره اقتصادی
- قرارداد الجزیره را تحمیل کردیم!:
- اسرائیل فروش سلاح را به ایران، چگونه آغاز کرد؟
و بسیاری از مسائلی که در این تحقیق، تاریخ را همانگونه که رخ داده است به ما نشان داده می‌شود. باشد که در فردای تغییر ایران از استبداد به آزادی، ذهنیت حقوقمدار ما در دفاع از حقوق ایران و ایرانی در خشونت زدایی عمل کرده و بازیچه دست قدرتها نشود.

- آدرس پیاده کردن کتاب https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:2019-10-13-21-48-27&catid=9&Itemid=141Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com