Friday, Jan 17, 2020

صفحه نخست » سخنی با شیطان، مهران رفیعی

Mehran_Rafiei_2.jpgتقدیم به همه کسانی که دل‌شان برای ایران می‌تپد

‌ای اهرِمَن،‌ای اهرِمَن*****ویران مکن ایرانِ من
هر دم که فتنه می‌کنی*****بر هم زنی سامان ِ من
رسواتر از رسوا شدی*****چون بد کنی با مامِ من
گر خون بَود دارویِ تو*****از هم بِدَر شریان ِ من
شاید که هشیارت کند*****خونِ دلِ غمدارِ من
درمان اگر بی جان بَود*****در دم بگیر این جانِ من
باشد که حالَت بِه شود*****از پیکرِ پژمانِ من
از بیتِ شیطانی درآ*****تا بشنوی اسرارِ من
از کَرده ت نِادم شوی*****نِی چون شود این نایِ من
چون آگه و خاکی شدی*****سروی شود سردارِ من
زردی رَود از این چمن*****خرم شود ایرانِ من

مهران رفیعی
هفدهم ژانویه ۲۰۲۰
بریزبین استرالیاCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com