Thursday, Feb 13, 2020

صفحه نخست » زندانیان "جنبش بیانیۀ ۱۴ نفر" را آزاد کنید!

NA.jpgهموطنان عزیز!

رژیم جمهوری اسلامی که با براه انداختن نمایش و معرکه " انتخابات" برآن است تا عوامفریبانه وانمود کند که سازوکارهای دموکراسی را باوردارد و آن‌ها را بکارمی بندد، زندان‌هایش سرشار اززندانی سیاسی، عقیدتی و قربانیان ستمگری‌های اجتماعی و اقتصادی ست. این رژیم بارها تلاش کرده است با اعدام و کشتارزندانیان، زندان‌های آشکار و پنهان‌اش را خلوت یا به قول جلادان رژیم " پاکسازی" کند، اما نتوانسته است. علیرغم اعدام‌ها و کشتارها درحال حاضر صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها و شکنجه گاه‌های حکومت اسلامی دراسارت بسر می‌برند. درمیان این اسیران تعدادی از تدوین کنندگان "بیانیه تکمیلی" ۱۴ نفر، تعدادی از زنان تدوین کننده بیانیه ۱۴ زن و همراهان و پشتیبانا ن " جنبش بیانیه ۱۴ نفر" نیز ماه هاست درزندان به سرمی برند و به اشکال گوناگون شکنجه می‌شوند.
حکومت اسلامی در بیدادگاه‌های خود تدوین کنندگان بیانیه‌های ۱۴ نفر و پشتیبانان آنان را به ده‌ها سال زندان و تبعید محکوم کرده است. جان محمد نوریزاد یکی از این زندانیان به خاطر بیماری قلبی، شرایط نامساعد زندان، اعتصاب عذا و دارو درخطراست.

هموطنان عزیز!
جنبش بیانیه ۱۴ نفر، یکی از جنبش‌های آزادیخواهانه و عدالت جویانه در میهنمان است. آنچه بانیان و حامیان این جنبش فریاد کرده‌اند، فریاد بخش بزرگی از مردم میهنمان است، و آن آزادی و عدالت است.
ما از همه هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشوردرخواست می‌کنیم برای آزادی این عزیزان و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، همه زندانیان دگراندیش، همبسته و متحد بپاخیزیم. ما همه نهادها و محافل سیاسی و حقوق بشری، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و علمی، ایرانی و غیرایرانی را به یاری زندانیان اسیر در زندان‌های حکومت اسلامی فرا می‌خوانیم. به حکومت اسلامی نشان دهیم از پا نخواهیم نشست تا هنگامی که یک زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌هایش دربند باشد.

کمیته حمایت از بیانیه ۱۴ کنشگر داخل کشور
حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار

۲۵ بهمن ۱۳۹۸
۱۶ فوریه ۲۰۲۰Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com