Wednesday, May 20, 2020

صفحه نخست » حرف های تلخ پرستویی از شلاق زدن به عباس قادری در دهه 60

پرستویی در گفت و گو با محمد رضا زائری گفت:

مطرب را به خاطر "عباس قادری" بازی کردم. در دهه 60 در دادگاه بودم روزی دیدم عباس قادری را برای اجرای حکم شلاق می برند، به مسول اجرای شلاق عباس قادری گفتم به خاطر لحظه های شادی که اینها برای مردم خلق کردند از مجازاتش منصرف شوید. شاهد بودم چه افرادی که کلیه یا اعصاب دستشان را زیر شلاق از دست دادند. رفتار قادری بعد از این ماجرا چنان بود که باور کردم همه این هنرمندان طرد شده به راحتی قابل جذب بودند.

Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com