Sunday, May 24, 2020

صفحه نخست » در مورد آخرین سخنرانی رهبر، مجتبی واحدی

سخنرانی اخیر رهبر این حقیقت را آشکار کرد که حضور در سوریه و‌سایر کشورها هیچ ارتباطی با حفظ مرزهای ایران و منافع ملی ایرانیان ندارد


Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com