Tuesday, Sep 29, 2020

صفحه نخست » خطاب به شاهزاده رضا پهلوی: پیام نوین شما را شنیدیم اما...؛ ف. م. سخن

BE76067A-98A9-4DE4-8B4F-F9BBF403E00E.jpegپیام ۱۵ دقیقه ای شاهزاده رضا پهلوی را شنیدم.

آن چه ایشان در این نطق فرمودند، بسیار متین و صحیح بود، اما با کمال تاسف چیز جدیدی در آن نبود.

به عنوان مثال من و بخش بزرگی از مردم ایران طرف «نور و روشنایی» ایستاده ایم و در جهت مخالف حکومت نکبت اسلامی.

این موضوع جدیدی نیست و نزدیک به ۴۰ سال است که آن را تجربه می کنیم.

در مورد عمل مشخصِ مردم علیه حکومت تاریکی، طبیعتا کسی مخالف اعتصاب های سراسری و پشتیبانی از زندانیان سیاسی نیست.

این کار هم، به صورت های مختلف در ایران و خارج از کشور، در فضای واقعی و در عالم مجازی صورت می پذیرد.

اما اگر اجازه داشته باشم بگویم و باعث ناراحتی هواداران شاهزاده نشود با این سخنان نه حرکت نوینی صورت خواهد گرفت، نه فکر نوینی به افکار به بن بست رسیده ی قبلی افزوده خواهد شد.

این را به عنوان یک ایرانی که صادقانه خواهان ایجاد گشایش در بن بست اجتماعی-سیاسی فعلی ست عرض می کنم؛ به عنوان یک ایرانی از ۸۰ میلیون جمعیت کشور.

این که شاهزاده از گروه ها و شخصیت های سیاسی می خواهند که به ایران فکر کنند و در سرنگون کردن حکومت نکبت با یکدیگر همکاری کنند، سخن بسیار درستی ست ولی این که این کار چگونه باید صورت پذیرد، متاسفانه ایشان رهنمود عملی ارائه نمی دهند.

من، انتظار داشتم حرف جدید ی از شاهزاده بشنوم. حرفی که عامل حرکت جدید و به قولی نوین شود. متاسفانه انتظار من بر آورده نشد.

امیدوارم اگر این سخنان مقدمه ی عمل خاص و نوینی هست، متن بعد از این مقدمه هم هر چه سریع تر ارائه شود، بلکه گشایشی در کار فرو بسته کشور ما به وجود آید.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com