Wednesday, Dec 16, 2020

صفحه نخست » فروش کلیه و نوزاد آخرین امید تهیدستان، یداله بلدی

Yadollah_Baladi.jpgیاور ۳۵ ساله اهل الیگودرزمضطرب ونگران دربرابر یکی از بیمارستانهای تهران درحال گفتگو بایکی از دلالان کلیه است وبا التماس ازاو خواهش میکند تاهرچه زودتر کلیه‌اش را بفروش برساند زیرا فرزندان نیمه گرسنه‌اش چشم براه پدرشان هستند، یاور چندروز است برای فروش کلیه‌اش به تهران آمده وشبها در یک ساختمان نیمه تمام که همشهریانش درآنجا کار میکنند شب را به صبح میرساند، یاورنمونه ایست از انسانهای درمانده ایکه آخرین امید‌شان برای تامین هزینه‌های چندماه اززندگی فلاکت بارشان فروش کلیه یانوزاد است.
بخرانهای ژرفی جامعه مارا درهمه عرصه‌ها فرا گرفته وبدیهیست که این بحرانها پیامدهای ناگواری برای مردم بویژه زحمتکشان وتهیدستان داردوبه فلاکت آنان خواهد افزود، یکی از پیامدهای این بحرانها فروش کلیه ونوزاد است، پدران ومادرانی که فاقد وسائل ولوارم قابل فروش هستندتنها شانس وامید ودر واقع آخرین امیدشان فروش کلیه یا نوزاد است

نکاتی چند درباره فروش کلیه

بر طبق آمار انتشار یافته در۲۰ سال گذشته ۴۳۰۰۰ کلیه درایران خرید وفروش شده، کوچه حسینی در خیابان ولیعصردرتهران وخیابانهای اطراف بیمارستانها جایگاه خریداران وفروشندکان ودلالان وواسطه‌های کلیه است همچنین نصب آکهی‌های فروشندگان وخریداران کلیه بردیوارهای خیاباهای پررفت وآمد به امری عادی تبدیل شده است که دراین آگهی‌ها نوع گروه خون، سن وشماره تلفن فروشنده قید شده وجملاتی مانند "لطفا سریع تماس بگیریدزیرا شدیدا نیازمند هسنم "نیز در این آگهی‌ها بچشم میخورد.
کلیه‌ها بین۳۰ تا ۸۰ ملیون تومان خرید و فروش میشود.
نحوه خرید وفروش کلیه با ۳ شیوه انجام میپذیرد
۱: خریدار وفروشنده از طریق آگهی‌ها وتماس تلفنی باهم قرار میگذراند وپس از طی مراحل اداری وپزشکی برسر قیمت به توافق میرسند در این مورد که واسطه وجود ندارد مبلغ بیشتری نصیب کلیه دهنده میشود.
۲: خرید وفروش کلیه که توسط واسطه‌ها انجام میشود وتمام مراحل اداری را واسطه‌ها انجام میدهند دراین معامله فروشنده مبلغ کمتری دریافت میکند زیرا مبلغی ازبهای کلیه به دلالان تعلق میگیرد درسالهای اخیر به علت رشد دلالی وواسطه کری درتجارت ونقش دلالان درهمه امور تجاری فروش کلیه هم از این بخش انگلی واسطه گری بی نصیب نمانده است وباندهائی دراین زمینه تشکیل شده‌اند.
۳: نهادها وانجمنهای نیکوکاری درسراسر ایران تشکیل شده که هدف آن کمک به هموطنان برای رفع مشکلات آنانست ازجمله پرداخت پول برای آزادی زندانیانی که بخاطر مشکلات مالی زندانی شده‌اند ودیگر مشکلاتی که تهیدستان باآن روبرو هستند، یکی از این نهادها، انجمن حمایت از بیماران کلیوی نام دارد که برای بیماران تهیدستی که نیازمند پیودند کلیه هستند هزینه خرید کلیه را جمع آوری کرده ومیپردازند.
ایران رکوردار فروش کلیه در دنیاست و فروش این عضو بدن فقط در مصر وپاکستان رایج است.
۹۰درصدفروشندکان کلیه را مردان و۱۰ درصدرا زنان تشکیل میدهند وسن فروشندگان کلیه بین ۲۰ تا۳۵ سال است، بهای کلیه با تورم وافزایش قیمتها تغییر میکند کلیه معتادان هرجند ارزانتر است اما خریدار کمتری دارد.
بارواج کلیه فروشی در ایران بعضی از شهروندان عربستان وامارات که نیازمندییوند کلیه هستند از طریق دلالان به ایران میایند وچون فروش کلیه به اتباع بیگانه مجاز نیست واسظه‌ها با تمهیداتی برای این بیماران شناسنامه ایرانی تهیه کرده ومبلغ کلانی را بدست میاورند.
دوسال پیش خبر هولناک ودردناکی منتشر شد که جسد دو کودک حدود دوارده ساله در بیابانهای اطراف تهران کشف شد که جنازه‌ها فاقد کلیه بوده‌اند هبچکدام از سازمانهای مسئول این جنایت را پیگیری نکردند وهویت این قربانیان نیز مشخص نشد.
آقای حسینعلی شهریاری نمایند مجلس وعضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در کمال بی مسئولیتی اظهار میدارد که " چه اشکال داردوقتی فرد درفقر بسر میبردبادریافت ۲۰ الی۳۰ملیون تومان زندگی‌اش متحول شودضمنا فروش کلیه منع شرعی ندارد" بنظر این نماینده فقر وتنگدستی هم حتمااشکال شرعی ندارد.

فروش نوزادان و کودکان

فروش نوزادان با کودکان در میان معتادان وتهیدستان بتدریج به امری عادی تبدیل شده است ونوزادان وکودکان که آینده وسرنوشتی نامعلومی درانتظاز آنانست بعنوان قربانی مانند کالاخرید وفروش میشوند، مادرانی که درگرداب اعتیاد یاتهیدستی دست وپا میزنند ناچارند برای سیر کردن شکم فرزندانشان یا بدست آوردن مواد مخدرفرزند دلبند خودرا بفروش برسانند این مادران در هر شرایطی که باشندتا پایان زندگی از نطر عاطفی دچار عذاب وجدان خواهند بود، از نطر قانونی فروش نوزادان وکودکان ممنوع است ومجازات از ۶ماه تا۱سال زندان و۲۰ ملیون جریمه در پی دارد
گاهی حتی نوزادن را قبل از تولد بفروش میرسانند ومبلغی بعنوان پیش پرداخت به مادر یا خانواده نوزاد پرداخت میشود.
فروش نوزادان وکودکان دوعلت عمده دارد خانواده هائی که معتاد هستند یا اینکه در فقر وفلاکت بسر میبرند بویژه اگرفرزندان بیشتری داشته باشند از اینرو آخرین شانس وامید آنان برای تامین هزینه‌های زندگی فلاکت بارشان فروش فرزندانشان است وناچار تن بفروش عزیزانشان میدهند، دراین تجارت غیر انسانی بازهم واسطه‌ها ودلالان نقش چشمیگیری دارند ونحود عملکردشان نیز مخفیانه میباشد.
خرید نوزادان وکودکان نیز علل گوناگون دارد، خانواده هائی که فرزند ندارند وخواهان داشتن فرزند هستند، این گروه ازخانواده‌ها سعی میکنند که نوزاد یا کودک را از خانواده هائی بپذیرند که اعتیاد نداشته باشند این کودکان خوش بخت ترین کودکان خریداری شده هستند زیرا درآینده در یک خانواده معمولی پرورش مییابند واز امکانات یک زندگی کودکانه بهره مند هستند، اما نوزادان وکودکانی که برای در آمد زائی وسو استفاده در کارهای خلاف خریداری میشوند آینده تیره وتاریکی در انتظار آنانست، کودکانی که برای گدائی خریداری میشوند را معمولا معتاد میکنند که همواره درحال رخوت وخواب باشتد تا ترحم عابران را بر انگیزند، کودکان دیگری را نیزبرای دست فروشی وشیشه پاک کنی اتومبیلها وواکس زدن خریداری میکنند امادردناکترین سرنوشت کودکان خریداری شده کودکانی هستند که که در باندهای سرقت، توزیع مواد مخدر وفحشا استثما ر میشوند این کودکان که ناخواسته بدنیا آمده‌اند ازهما ن بدو تولد از تمام امکانات آموزشی، بهداشتی، بازیهای کودکانه وکانون گرم خانواده ومحبت پدر ومادر محروم هستند وبعضی ازآنان احتمالا زندان یامرگ زودرس ودرد ناکی را انتظار میکشند.
خانم سهیلا جلودار زاده عضو کمیسو. ن اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مجلس اظهار داشت" علت فروش نوزادان وکودکان فقر عمومی وعدم آگاهی است ودر هر کشوری که فقر وجود دارد خریدوفروش کودک هم وجوددارد درکشور ما که فقر عمومی شده خرید وفروش نوزاد هم افزایش یافته" اظهار نظر نماینده مجلس به فقر عمومی نشانگر فاجعه ایست که حتی نماینده مجلس بآن اعتراف میکند.
با افزایش فروش کوکان واسطه گری نیزباین عرصه پردرآمد فعال شده چنانکه تاکنون چندین باند فروش کودکان درشهرهای مشهد، اصفهان، بهشهر، آمل وگرگان دستگیر
شده‌اند.
باتوجه به بحران اقتصادی وتورم روز افزون وشیوع بیماری کرونا که وضعیت اقتصادی را بشدت بحرانی تر کرده بدیهیست فقر بیشتری برمردم تحمیل میشود که باعث افزایش فروش کلیه ونوزادان وکودکان خواهد شد.

یداله بلدیCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy