Saturday, Jun 19, 2021

صفحه نخست » شیرین نجفی همکار آمدنیوز در ترکیه!

amad_061921.jpgعوامل اطلاعات سپاه در قالب پناهنده!

آواتودی - محمد باقر مرادی دوست و زوج شیرین نجفی در ترکیه به ابراهیم رئیسی رأی داد. محمد باقر مرادی عامل اطلاعات سپاه است که همراه با شیرین نجفی افسر اطلاعات سپاه در نقش اپوزیسیون زنده یاد روح الله زم روزنامه نگار و مدیر آمدنیوز را به دام مأموران سپاه انداختند.

محمد باقر مرادی که به ظاهر در ترکیه منتظر پناهندگی و صادر شدن به خارج کشور است، در انتخابات فرمایشی به بقای جمهوری اسلامی رأی داد. محمد باقر مرادی در ظاهر عضو حزب فیک مهدی خزعلی است ولی در اصل وظیفه آنها شناسایی مخالفان و پناهندگان سیاسی در ترکیه است.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy