Friday, Oct 15, 2021

صفحه نخست » شعرهای بهاره رهنما را بخوانید و بخنديد!

یک کاربر در توئیتی نوشت: یکی دیگر از دفترهای شعر بهاره رهنما که توسط نشر چشمه چاپ شده است! این شعر دارای لایه های پیچیده ادبیست و هرکسی نمی تواند آنرا معنی کند.

poem2.jpg***

poem1.jpgCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy