Tuesday, Oct 26, 2021

صفحه نخست » به یاد هوشنگ چالنگی و موج نو در شعر فارسی؛ ف. م. سخن

6D2533F1-8229-4AE4-99D2-C7283AEC5C40.pngهوشنگ چالنگی درگذشت. با درگذشت او یکی دیگر از بازماندگان شاعران معترض به شیوه های شعری قدیم تر را از دست دادیم.

نوشتم شیوه های شعری قدیم تر و این قدیم تر را توضیح خواهم داد.

نسل ادبی گذشته را یک به یک از دست می دهیم در این انتظار که نسل های جدیدتر با شیوه های نو تر را در عرصه فرهنگ و ادبیات ایران ببینیم و آثارشان را با علاقه دنبال کنیم.

آثارشان را با علاقه دنبال کنیم؟! آیا برای ما نسل قدیم تر این کار شدنی ست؟

حقیقت این است که این کار کار آسانی نیست. پسندیدن جوان تر ها و جوانه های نو، از قدیمی ها به سادگی بر نمی آید.

همان طور که بنیانگذاران شعر نو کار قدیمی تر ها را نمی پسندیدند و همان طور که دنبال کنندگان موج نو کار شعر نویی ها را نمی پسندیدند و هر کدام راهی را در پیش گرفتند که جوانی می خواست و شوری که تنها جوان ها در سر دارند.

رویش جوانه های نو بر درخت کهنسال شعر و ادب فارسی، امری بود و امری هست ناگزیر اما این که این رویش ها مورد قبول واقع شود، و در بدو امر پژمرده نگردد بستگی تام دارد به اوضاع فرهنگی مردمان و اهل ادب که آن هم وابسته است به اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه.

موج نو شاید شاعران بسیار مطرح مثل احمد رضا احمدی به جامعه عرضه نکرد اما ماهیت آن اعتراض بود به سبک شعری قبل از خود.

زنده یاد هوشنگ چالنگی از دیگر شاعران مطرح این گروه شعری بود و شعرهای او بر نسل ما میانسالان و سالخوردگان تاثیر بسیار گذاشت.

اعتراض، در ادبیات، مثل سیاست، باعث شکوفایی ست. باعث رشد و دگرگون شدن طرق مرسوم. گاه این طرق به بن بست می رسد که برای جوانان طی کننده ی راه مساله ای نیست.

این که شعر از واقعیت ها دور شود و به فراواقعیت ها برسد، این که شعر الزامی به داشتن تعهد حس نکند، این که ایماژها جای مضامین را بگیرد و از همنشینی واژگان، لذتی، شاعر و خواننده شعر او را دست دهد، این ها همه ضرورت زمانه ای ست که چنین چیزهایی را طلب می کند و شاعرانی چون چالنگی می آفریند.

با خواندن قطعه ای از او یادش را گرامی می داریم:

تا همهمه ی باران
چه نوکِ چیده ای دارم
که مجبورم کرده است
آب در منقار با اختران بگذرم
دیگر نه خواب ... نه مرگ
که طنینِ کلاغان در تنگنایم
سمور!
من که بمیرم ماه را بچر.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy