Friday, Oct 29, 2021

صفحه نخست » انتقادات تند رضا کیانیان از طرح صیانت از فضای مجازی

مگر ملت گله گوسفند هستند؟
انتقادات تند رضا کیانیان از طرح صیانت از فضای مجازی: مگر ما چلاقیم که کسی به جای ما تصمیم بگیرد؟ رضا کیانیان، بازیگر مطرح سینما: آقایون مجلس ما از شما بهتر بلدیم چه‌کار کنیم. چرا همه چیز باید شکل شما باشد؟ شما موظفید از ما صیانت کنید که اجناس گران نشود، از ما دزدی نشود. وی در ادامه به حجاب اجباری هم اشاره کرد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy