Sunday, Dec 12, 2021

صفحه نخست » ریاضیات به زبان ساده برای نمایندگان مجلس؛ توسط آموزگار دبستان

یک مدیر آموزگار به نام "عبدالرضا بهرامی باباحیدری" در یکی از دبستان‌های استان چهارمحال و بختیاری، سعی می‌کند برای افزایش سطح سواد نمایندگان مجلس و همچنین با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و افزایش روحیه عدالت‌طلبی، دلیل تحصن و اعتصاب معلمان سراسر کشور را به زبان ساده برای آنها توضیح دهد. وی با استفاده از مفاهیم رایج و ارائه مثالی ساده، سعی در تشریح مفهوم بی‌عدالتی و چگونگی اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل و نحوه اعمال تبعیض میان کارکنان قوه قضاییه و معلمان داردCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy