Tuesday, Jan 18, 2022

صفحه نخست » صحبت های تلخ هنرمند پیشکسوت: بی خانه ام، شب ها در دفتر دوستم می خوابم

مجید شاپوری ، هنرمند پیشکسوت حوزه تقلید صدا که این روزها با حضور در برنامه جوکر نامش بر سر زبان ها افتاده، از بی خانمانی خود گفته است. او در این مصاحبه گفت که با کمک های مالی دوستانش روزگار می گذراند. شاپوری همچنین گفت از عهده ی پرداخت اجاره خانه برنمی آید به همین دلیل شب ها در دفتر یکی از دوستانش می خوابد. او گفت مردم باید بدانند که هنرمند مملکت شان هم مثل خودشان است و سختی های زیادی را متحمل شده و می شود.

***


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy