Friday, Jan 21, 2022

صفحه نخست » خاقانِ مسرور، به مناسبت سفر ننگین ابراهیم رییسی به مسکو، مهران رفیعی

Mehran_Rafiei.jpg

بدیدم چهرهِ خاقانِ مغفور
میان خواب شب، مسرور و مغرور

تو گویی کز شکستِ ترکمن چای
نمانده لکه‌ای امروزه بر جای

نه کس یادی کند از مُلکِ گنجه
نه یاری می‌رسد از آه و ضَجه

تزارِ روسیه راضی تر از پیش
که هر باجی دهد سلطانِ با ریش

هدر شد حقِ ما در آب و در خاک
از این ذِلت بود هر دیده نمناک

نگوید اندکی از عهدِ پنهان
همان بیتی که می‌تازد به شاهان

کنون ننگی دگر در کعبهِ سرد
که تاثیرش بود دیرین و پر درد

رییسِ منتصب بر پایِ پوتین
فتاده بر زمین چون نعشِ چوبین

به جُز طُغیان نباشد چارهِ کار
که شیخِ بی وطن ما را کُند خوار

چو جمع ما شود همراه و بیدار
به شوکت می‌رسد ایران دگر بارCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy