Tuesday, Mar 8, 2022

صفحه نخست » غارت و غارتگری در رژیم جمهوری ولایت مطلقه فقیه - ۱۲، محمد جعفری

Mohammad_Jafari.jpgشاه کلید رها شدن از دست ضحاک و ضحاکیان لباس ترس از تن به در آوردن است -- بخش ۳

«هر کس که بترسد و ترس بر او غلبه کند، هر روز می‌میرد و هر کس که نترسد فقط یک بار می‌میرد.» اما چنان قدرتمند و شجاع می‌شوند، که هیچ چیز و قدرتی به آن‌ها کارگر نخواهد افتاد.»
در قسمت پیشین توضیح داده شد که شاه کلید حکیم فردوسی برای رها شدن از دست ضحاک و ضحاکیان لباس ترس از تن به در آوردن است. و معلوم شد که کاوه وقتی لباس ترس را از تن به در آورد چنان قدرتمند شده بود که بر سر ضحاک و ضحاکیان فریاد زد و در مقابل تمامی سران کشور نامه ضحاک را پاره پاره کرد و فریاد کنان از دربار بیرون رفت. و احدی نتوانست در مقابل او قرار بگیرد. و به فریدون‌ها پیوست. و باز تکرار می‌کنم. که اگر کس و کسانی لباس ترس را از تن به در آورند، چنان قدرتمند و شجاع می‌شوند، که هیچ چیز و قدرتی به آن‌ها کارگر نخواهد افتاد. از قدیم گفته‌اند: «هر کس که بترسد و ترس بر او غلبه کند، هر روز می‌میرد و هر کس که نترسد فقط یک بار می‌میرد». پس رمز و راز قدرتمندی کاوه، لباس ترس را از تن به درآوردن بود. و اگر در جامعه‌ای کاوه‌ها و فریدون‌ها لباس تر از تن به در آورند، مرگ ضحاک و ضحاکیان رقم خورده است. و این است شاه کلید راه حل حکیم فردوسی برای رها شدن از دست ضحاک و ضحاکیان درهر زمان و مکان.
پس کاوه و فریدون هایی که مظهر نیرو و قدرت ملی و قدرتمند کشور و مجری عدالت و پیروزی هستند، باید به هم بپیوندند، تا شرِّ ضحاک و ضحاکیان از کشور کنده شود. اینکه چگونه این به هم پیوستن می‌تواند تحقق پیدا کند، کمی دیر تر به آن پرداخته خواهد شد. و اما قبل از آنکه به ادامه کار کاوه و فریدون که لباس ترس را از تن در آورده‌اند بپردازیم، شاید نیاز باشد که مختصری به ترس ونقش آن پرداخته شود.
طبعاً افرادی که در رده‌های بالای شغلی و اجتماعی قرار دارند و همواره مورد مدح و ستایش هستند بویژه رهبران و سران حکومت اینها از طریق القای ترس به کسانی که بر‌ای اشغال آن پستها پشت سرشان ایستاده‌اند و می‌خواهند بالا بیایند از طریق القای ترس تهدید می‌شوند. و در عین حال خود هم دائم ترس دارند که مبادا به طریقی پست و مقام را از دست بدهند و یا به مقام شامخشان تعرض بشود. اگر شما به روحیه و رفتار آقای خامنه‌ای توجه کنید، این نگرانی را در او و رفتارش مشاهده می‌کنید، وقتی او دائم دشمن دشمن می‌کند. زیرا او خود می‌داند که چگونه و با چه جنایاتی به قدرت مطلق رسیده و آن را ادامه داده است و او برای حل مشکلاتی که دامنگیرش است فقط یک راه حل می‌شناسد و آن ایجاد ترسهای مختلف در بین جامعه و تهدید و نیروها امنیتی و نظامی خود را به جان مردم انداختن است. و به این علت است که مشاهده می‌شود وی در هر مسئله‌ای دست به کشتار می‌زند و دائم در حال تهدید مردم و دشمنان واقعی و موهومی است که همه اینها حکایت از آن ترس دائمی در وجود و روان اوست. و الا اگر کسی در حقیقت نیرومند و متکی به ملت خود باشد، هرگز دست به چنین اعمالی نمی‌زند. زیرا آدمی نظیر خامنه‌ای که دائم با ترس دست به گریبان است دیگر خودش نیست و او دیگر با خودش آرام و قرار ندارد، دائم به سوی خشونت رانده می‌شود، وقتی ابواب جمعی متملق و چاپلوسش او را به آن سو می‌رانند، و بسیار هم خشنود می‌شود چون احساس قدرت بیشتر و حقانیت بیشتر به او دست می‌دهد.

از طرف دیگر چون ترس همیشه در او وجود دارد و این ترس تقریباً مثل یک آدم محیل سیاسی است که وقتی دیگران نردبان او می‌شوند و او را بر مسند قدرت می‌نشانند، وعلی الظاهر به نظر می‌رسد که او هم مدت زمانی خدمتی به آنها می‌کند، اما سرانجام او ترس را علیه کسانی که او را به قدرت رسانده‌اند، بکار می‌گیرد و آنها را نابود می‌کند و هر جا لازم باشد این حربه مورد استفاده قرار می‌دهد. (۱) از گذشته‌های دور که بگذریم در همین دوران ما آقای خمینی و خامنه‌ای دقیقاً کسانی را که برای بالارفتن آن‌ها به کرسی ریاست و قدرت یاری رساندند، بدون استثنا همه را کشته و یا به نحوی ساقط کردند، چرا چنین می‌شود؟ یک مثال در این زمینه کفایت می‌کند، می‌دانید چرا بنا به گزارش سعید امامی و دیگران مأموران اطلاعاتی و امنیتی خامنه‌ای احمد خمینی را سر به نیست کردند و باز رفیق پنجاه ساله‌اش را استخری کرد؟ علت این است که اگر حمایت و دروغسازی احمد خمینی از پدرش و طراحی هاشمی رفسنجانی نبود، هر گز یک روضه خوانی که خوب صحبت می‌کرد و خطابه می‌خواند و درعِداد مراجع نبود و موقعیت علمی هم نداشت (۲)، رهبر نمی‌شد. زیرا وجود این دو دلیل بر ضعف و ناتوانی او محسوب می‌شود و از طرف دیگر ممکن است که هر لحظه این «راز مگو» فاش شود. و معلوم شود که تمامی معجزات و خُرُق عاداتی که از ایشان قلم به مزدانشان نقل می‌کنند دروغی بیش نیست. به این علت آنها باید سر به نیست می‌شدند و شدند. این نکته را هم گوشزد اهل خرد کنم:
و بعد از کشته شدن احمد آقا خمینی نیز، آقای هاشمی رفسنجانی باز، «همه اعضای خانواده خمینی را در اطاقی گرد می‌آورد و خطاب به آنها می‌گوید: کلمه‌ای سئوال برانگیز در باره طبیعی نبودن مرگ حاج احمد آقا نباید از زبان شما خارج شود.» (۳) و اکنون فاش شده است که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی"سردار سازندگی"!! بیش از هشتاد نفربه قتل رسیده‌اند (۴)
شاه کلید حکیم فردوسی برای رها شدن از دست ضحاک و ضحاکیان لباس ترس از تن به در آوردن است: «هر کس که بترسد و ترس بر او غلبه کند، هر روز می‌میرد و هر کس که نترسد فقط یک بار می‌میرد.» اما چنان قدرتمند و شجاع می‌شوند، که هیچ چیز و قدرتی به آن‌ها کارگر نخواهد افتاد.
شاه کلید و یا به قول امروزی‌ها استراتژی حکیم فردوسی برای رها شدن از دست ضحاک و ضحاکیان لباس ترس از تن به در آوردن است. و یا به قول عطار:
پای در نه همچو مردان و نترس // در گذر از کفر و ایمان و مترس
چند ترسی، دست از طفلی بدار // باز شو چون شیر مردان پیشِ کار
زیرا همچنانکه گفته شد: «هر کس که بترسد و ترس بر او غلبه کند، هر روز می‌میرد و هر کس که نترسد فقط یک بار می‌میرد.» اما چنان قدرتمند و شجاع می‌شوند، که هیچ چیز و قدرتی به آن‌ها کارگر نخواهد افتاد. همچنانکه کاوه و کاوه‌ها در برابر ضحاک لباس ترس را به دور افکنده و با شجاعت تمام به ضحاک خونخوار و ستمگر بانگ زد که تو ظالم و ستمکار و بیدادگری و رو کرد به موبدان (= روحانیان بلند پایه) دیوانسالاران دیو صفت و نیروی نظامی و امنیتی و به آنها فریاد زد: شما هم از ترس ضحاک مرده‌اید و یار و همدم ضحاک شده‌اید، چرا سر به فرمان یک چنین خون آشامی داده‌اید، من گواهی نمی‌نویسم و ترسی هم از ضحاک و ضحاکیان ندارم. اما اینکه تاکتیک چه باید باشد، به هر کسی و به هر شخصی بستگی دارد، که چگونه لباس ترس را از تن به درآورد. اما تا زمانی که ترس هر نوع و قماش آن در بین مردم، کاوه‌ها و بویژه فریدونها وجود دارد، رژیم ضحاک منش مطلقه فقیه غارتگر با خیال راحت، به غارتگری، کشتار، جنایت و گسیل مردم به سیاه چالها ادامه خواهد داشت.
بعد از آن که کاوه نامه و طومار عدالتخواهانه ضحاک امضا نکرده و را پاره کرد، از دربار بیرون رفت:
چو کاوه برون شد ز درگاه شاه // برو انجمن گشت بازار گاه
همی بر خروشید و فریاد خواند // جهان را سراسر سوی داد خواند
ازان چرم کاهنگران پشت پای // بپوشند هنگام زخم درای
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد // همانگه ز بازار برخاست گرد
خروشان همی رفت نیزه بدست // که‌ای نامداران یزدان پرست
کسی کاو هوای فریدون کند // دل از بند ضحاک بیرون کند
بپویید کاین مهتر آهرمنست // جهان آفرین را به دل دشمن است

به میان مردم کوچه و بازار رفت همچنان فریاد می‌زد و همه را به دادخواهی و عدالت فرا خواند و کاوه هایی که از ستم و خونخواری ضحاک به ستوه آمده بودند، بر گرد او جمع شدند. و طغیان در برابر ضحاک آشکار کردند. و پرچم‌های عدالتخواهی را بر سر نیزه کردند و همگی در خیابانها و بازارها و میدانها می‌گشتند و فریاد بر می‌آوردند که فریدونها کجایید!‌ای مدبّران،‌ای بزرگان اندیشه و تفکر و‌ای اندیشمندان و دارندگان نیرو و قدرت و مدیریت و یک کلام‌ای فریدون هایی که به دنبال عدالت و آزادی و حق حاکمیت خود هستید، نترسید. از ستم ضحاک نترسید، ضحاک تا عنکبوتی به دور خود تنیده است و تارعنکبوت سخت سست و بی بنیاد است. هم اکنون این حکومت غارتگر ولایت مطلقه فقیه، استعداد و تدبیر خود ایرانیان را علیه ایرانیان بکار می‌گیرد.‌ای ایرانیان اجازه ندهید که این حکومت فاسد و جنایت کار غارتگر استعداد، توانائی، و تدبیر شما، راعلیه هموطنان خود شما بکار بگیرد. اگر شما توانائی‌ها علمی، استعداد و تدبیر خود را در اختیارشان قرار ندهید، قطعاً ساقط خواهند شد و ملت از شرشان نجات پیدا خواهند کرد. و شما‌ای کسانی که به خاطر وطن و ترس از اینکه وطن پاره پاره نشود و به هر دلیلی در خدمت این رژیم هستید، باید آگاه باشید که اگر چنین حکومت جبّار و ستمگری در قدرت باقی بماند، قطعاً این غارتگران چیزی باقی نخواهند گذاشت که پاره پاره بشود یا نشود، و قطعاً در یک حکومت جبار ستمگر خطر پاره پاره شدن کشور چند برابر می‌گردد. و شما‌ها که به امید اینکه روزی و یا سرانجام این رژیم به خود خواهد آمد و به آزادی و حقوق مردم گردن خواهد نهاد، به دلیل بسیار ساده، هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، زیرا گردن گزاردن به آزادی و حقوق مردم و اجرای عدالت به معنای منحل شدن خود رژیم است و چنان چیزی در هیچ دیکتاتوری مطلقی و بویژه دینی آن اتفاق نیفتاده است. پس اجازه ندهید که این حکومت فاسد و جنایت کار غارتگر استعداد، توانائی، و تدبیر شما، را علیه هموطنان خود شما بکار بگیرد. اگر شما توانائی‌های علمی، استعداد و تدبیر خود را در اختیارشان قرار ندهید، قطعاً ساقط خواهند شد و ملت از شرشان نجات پیدا خواهند کرد.
کاوه و کاوه‌ها بر برافراشتن پرچم عدالت و آزادی خواهی و حق حاکمیت خود، همه بر گرد آن جمع شدند. و فریدون‌ها هم به آنان پیوستند.
بدان بی‌بها ناسزاوار پوست // پدید آمد آوای دشمن ز دوست
همی رفت پیش اندرون مردگرد // جهانی برو انجمن شد نه خرد
بدانست خود کافریدون کجاست // سراندر کشید و همی رفت راست
بیامد بدرگاه سالار نو // بدیدندش آنجا و برخاست غو
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی // به نیکی یکی اختر افکند پی
بیاراست آن را به دیبای روم // ز گوهر بر و پیکر از زر بوم
بزد بر سر خویش چون گرد ماه // یکی فال فرخ پی افکند شاه
فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش // همی خواندش کاویانی درفش
و با پیوستن کاوه‌ها و فریدونها و بر افراشتن پرچم پیشروِ آزادیخواهی و عدالت و حق و حاکمیت که درفش کاویانی نامیده شد، مردم بر گرد او جمع شدند و خواهان نظامی مردمی ِ آزادیخواه و عدالت پیشه شدند.
که اندر شب تیره خورشید بود // جهان را ازو دل پرامید بود
فریدون چو گیتی برآن گونه دید // جهان پیش ضحاک وارونه دید
بگشت اندرین نیز چندی جهان // همی بودنی داشت اندر نهان
کاوه‌ها و فریدون‌ها که با هم جمع شدند، دنیا در نظر ضحاک و ضحاکیان تیره و تار گشت. همچنانکه در جنبش سبز وقتی مردم با هم میدان آمدند، آقای خامنه‌ای رأس رژیم ضحاک منش در پادگان نظامی پناه گرفت و یحتمل آماده فرار بود. اما وقتی شعارِ آزادی، حق و عدالت خواهی، شعار بازگشت به «دوران طلائی» آقای خمینی و اجرای بی تنازل قانون اساسی جایش را گرفت، مردم پراکنده شدند و ضحاک زمان دوباره قدرت گرفت و به کشتار پرداخت. اینان فراموش کرده بودند که رژیم ضحاک منش ولایت مطلقه را آقای خمینی با نیرو گرفتن از همین مردم، بر مردم تحمیل کرد که هیچ حق و حقوقی برای مردم نمی‌شناخت. هر کسی که فقط به این اصل ۵۷ (۵) و اصل ۱۱۰ (۶) قانون اساسی بنگرد و منصف باشد درک می‌کند که از سیر تا پیاز در کشور در ید اختیار ولی فقیه است و به سادگی متوجه خواهد شد که هر سه قوه، قضائیه، مجریه، و مقننه در اختیار ولی فقیه است و ولی فقیه هم پاسخگو به احدی نیست. حتی به خدا؟! بگذریم از اینکه در اصل دوم، رهبر در تداوم انقلاب است (۷) و در اصل ۱۰۹ رهبر امت اسلامی است و به دنبال ساختن امت واحد جهانی است. (۸) و تمام اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان حقوق مردم و یا به قول آقای مهندس موسوی ظرفیت‌های اجراء نشده یاد می‌شد بدون استثناء دارای قیودی است که آن قیود در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اینگونه قیود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته‌اند و به موجب همین اصول هم دست ملت به جائی بند نیست.
بعد از اینکه فریدون‌ها و کاوه‌ها جمع شدند و پرچم را به اهتزاز در آوردند، رهبر جمع آزادی و عدالت و حقوق خود را به همه نوید داد و افق رویشان را گشود. و همه به گرد آنها جمع شدند.

جهان را همه سوی داد آورم // چو از نام دادار یاد آورم
سپاه انجمن شد به درگاه او // بابر اندر آمد بدرگاه او
و نیروی‌های جمع شده از کاوه‌ها و فریدون‌ها به قصد به زیر کشیدن ضحاک به دربار ضحاک ضحاکیان روی نهادند.
رسیدند بر تا زیانی نوند // بجائی که یزدان پرستان بدند
نشست از بر بارۀ راهجوی // سوی شاه ضحاک بنهاد روی
برآشفت ضحاک برسان کرگ // شنید آن سخن کارزو کرد مرگ
همین که نیروی متحد کاوه‌ها و فریدونها به سمت ضحاک ضحاکیان حرکت را شروع کردند،، ضحاک با وجود داشتنِ موبدان (= روحانیان بلند پایه) دیوانسالاران دیو صفت، نیروهای نظامی و امنیتی و نیروهای اهریمنی و لباس شخصی‌های خود، پایان کارش در جلوش مجسم شد. و به هند رفت که هم از آنجا روش‌های جادو جنبل و خرافه پرستی بیشتری فراهم آورد و هم هزاران نفر بیگناه دیگر را به خاک و خون بکشد.
بگفتند کو سوی هندوستان // بشت تا کند بند جادوستان
ببرد سر بیگناهان هزار // هراسان شدست از بد روزگار
کجا گفته بود ش یکی پیش بین // که پر دخته ماند ز تو این زمین
فریدون بگیرد سر تخت تو // همیدون فرو پژمرد بخت تو
فرزانگان و و وطن پرستان بارها و به دفعات به ضحاک ضحاکیان هشدار داده و می‌دهند که این قدرت سرنگون خواهد شد و روزی کاوه‌ها و فریدونها به تخت و تاجت خاتمه خواهند داد ولی کو گوش شنوا!
به دشنام زشت و به آواز سخت // شگفتی بشورید با شوربخت
بدو گفت هرگز تو در خان من // ازین پس نباشی نگهبان من
چنین داد پاسخ ورا پیشکار // که ایدون گمانم من‌ای شهریار
کزان بخت هرگز نباشدت بهر // به من چون دهی کدخدایی شهر
وقتی کاوه‌ها و فریدون‌ها به او رسیدند، باز هم به جای متنبه شدن، شروع به دشمن دشمن و فحاشی کردن کرد وهل من مبارز طلبید. ولی دیگر کار از کار گذشته بود و فریدون خواست که او را در خون فروکشد که به او الهام شد که دست از کشتن باز دارد.
تا به اینجا حکیم ابوالقاسم فردوسی نشان داده که هر وقت دچار ضحاک و ضحاکیان شدید، برای رهائی از آنها، هر زمان و مکان باید:
۱-رژیمهای ضحاک و ضحاک مانند نظیر ولایت مطلقه فقیه غارتگر هر گز قابل اصلاح نیست. (۹) وقتی همچنانکه در بالا آمد وقتی از سیر تا پیاز در کشور در ید اختیار دیکتاتور قرار گرفت، دیگر او قابل اصلاح نیست و تا به نحوی منحل نشود ملت از شرش نجات پیدا نخواهد کرد. پس قدم اول این است که قبول کنیم و بدانیم که هیچ رژیم دیکتاتور ضحاک منش نظیر ولایت مطلقه فقیه غارتگر که از بیخ و بن و از رأس تا ذیل فاسد است غیر قابل اصلاح است.
فردوسی به این مسئله که بعضی‌ها به دلایل خاصی می‌گویند، رژیم‌های دیکتاتور و ضحاک منش هم قابل اصلاح است با درایتی خاص و با زبان رمز پرداخته و می‌گوید که در رژیم خونخوار ضحاک روزی دو جوان که ستم و خونخواری ضحاک را بر نمی‌تافتند، به فکر چاره افتادند، تا با راه حل خود، بتوانند از رنج و درد مردم بکاهند، آن دو جوان که ارمایل و گرمایل نام داشتند، به دربار ضحاک رفتند و گفتند که در هنر و فن آشپزی استادند و می‌خواهند به ضحاک پادشاه خود خدمت کنند. بعد از آزمایش آنها پذیرفته شدند و دو جوان چون مهارت داشتند و هنر خود را در پختن غدا آشکار کردند، آشپزخانه به آنها سپرده شد. ارمایل و گرمایل هر روز که دو جوان را به آشپزخانه می‌فرستادند که آن‌ها را بکشند و مغز آن را به مار ضحاک بخورانند. آنها یک جوان را می‌کشتند و مغز او را با مغز گوسفندی در هم می‌آمیختند و آن را به خورد ضحاک می‌دادند و به این ترتیب یک جوان را هر روز از مرگ نجات داده و او را پنهان کرده به بیرون و جای امن می‌فرستادند.
دو پاکیزه از گوهر پادشاه // دو مرد گرانمایۀ پارسا
یکی نام ارمایل پاک ‌دین // دگر نام گرمایل پیش بین
چنان بد که بودند روزی به هم // سخن رفت هر گونه از بیش و کم
ز بیدادگر شاه و ز لشکرش // و زان رسم‌های بد اندر خورش
یکی گفت ما را به خوالیگری // بباید بر شاه شد از چاکری
و زان پس یکی چاره‌ای ساختن // ز هر گونه اندیشه انداختن
مگر زین دو تن را که ریزند خون // یکی را توان آوریدن برون
برفتند و خوالیگری ساختند // خورش‌ها و اندازه بشناختند
از آن دو یکی را بپرداختند // جز این چاره‌ای نیز نشناختند
برون کرد مغز سر گوسفند // بیامیخت با مغز آن ارجمند
یکی را به جان داد زنهار و گفت // نگر تا بیاری سر اندر نهفت
نگر تا نباشی به آباد شهر // تو را از جهان دشت و کوه است بهر
به جای سرش زان سری بی‌بها // خورش ساختند از پی اژدها
از این گونه هر ماهیان سی‌جوان // از ایشان همی یافتندی روان
نگر تا نباشی به آباد شهر // تو را از جهان دشت و کوه است بهر
به جای سرش زان سری بی‌بها // خورش ساختند از پی اژدها
از این گونه هر ماهیان سی‌جوان // از ایشان همی یافتندی روان
و به این ترتیب آشپزها هر ماه سی جوان را از مرگ نجات می‌دادند. حکیم فردوسی وقتی به توضیح این عمل می‌پردازد، گویی وضع بعضی از اصلاح طلبان امروزی ما که دلشان برای مردم می‌تپد و خود در جنایت و فساد و خورد و برد هم دست نداشته‌اند را تشریح می‌کند. آنها فکر می‌کنند که ممکن است روزی رژیم ضحاک منش، بسوی مردم باز گردد و یا با فشار می‌توان آن را به سر عقل آورد. فردوسی می‌گوید چند نفر را هم از مرگ و بدبختی نجات دادن خوب است اما راه چاره نیست. راه چاره آنست که کاوه‌ها، مردم و فریدون‌ها به هم بپیوندند و رژیم ضحاک منش را از اریکه قدرت به زیر آوردند تا کل جامعه نجات پیدا کند و در غیر اینصورت در به همین پاشنه می‌چرخد.
۲- توانائی‌ها علمی، استعداد و امکانات و تدبیر خود را در اختیار رژیم قرار ندادن. هم اکنون این حکومت غارتگر ولایت مطلقه فقیه، استعداد و تدبیر خود ایرانیان را علیه ایرانیان بکار می‌گیرد.‌ای ایرانیان اجازه ندهید که این حکومت فاسد و جنایت کار غارتگر استعداد، توانائی، و تدبیر شما، را علیه هموطنان خود شما بکار بگیرد. اگر شما توانائی‌های، استعداد و تدبیر خود را در اختیارشان قرار ندهید، قطعاً ساقط خواهند شد و ملت از شرشان نجات پیدا خواهند کرد.
۳- پرهیز ار دروغ گفتن و دروغ ساختن. امروز، دروغ زبان رسمی حاکمان ضحاک بر ایران شده‌است. و به جامعه نیز سرایت کرده و «نهادینه» گشته‌است. آقای خمینی با دروغ رژیم ضحاک مانند ولایت مطلقه غارتگر را بر مردم ایران تحمیل کرد.‌ای مردم! بدانید دروغ گفتن برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی خود است. ناتوانی از رعایت عدالت در پندار و گفتار و کردار و ناتوانی بخاطر بکار نیانداختن استعدادها، دروغگو را به دروغگوئی وامی‌دارد. غافل از این‌که دروغ زنان و دروغگویان ناتوان‌ترین ناتوانانند چرا که ضعف خود را با دروغ می‌پوشانند. و چه درست گفت حکیم ابوالقاسم فردوسی:
اگر جفت گردد زبان با دروغ نگیرد ز بخت سپهری فروغ
سخن گفتن کج ز بیچارگیست به بیچارگان بر بباید گریست
زبان را مگردان بگرد دروغ چو خواهی که تخت از تو گیرد فروغ
و دورغگویان خود ستمکارانند ولو مخالف رژیم ضحاک مانند ایران باشند. وقتی مخالفین خود در دام دروغ و دروغگویی می‌افتند، مستقیم و غیر مستیقم در خدمت رژیم در می‌آیند و با عمل خود در پایدار ماندن رژیم کمک می‌رساندد.
چو کژی کند مرد بیچاره خوان چو بی شرمی آرد ستمکاره خوان
هر آنکس که او پیشه گیرد دروغ ستمکاره خوانیمش و بی فروغ
و باز مایلم این نکته را یادآور شوم «که روح عالم هستی بر راستی که حق و هستی شمول است، استوار می‌باشد و نه دروغ و یا دروغ مصلحت آمیز که دروغ با کلاه شرعی است. بنابر نظر و تجربه‌ام، اگر انسانها هر کاری خواستند بکنند ولی دروغ نگویند، دروغ و انواع آن از جهان رخت بربندد، دنیا گلستان خواهد شد و بهشت موعود با راستی در همین دنیا ساخته خواهد شد.» (۱۰)
۴- برای رهائی از دست رژیم ضحاک و ضحاک مانند، باید لباس ترس از تن به در آورد و مرد و مردانه قدم به میدان نهاد.
تا نگردی مرد صاحب در تو // در صفِ مرداننباشی فرد تو
در بخشهای بعدی بیشتر به این مهم پرداخته خواهد شد.

۵-کاوه‌ها و فریدون‌ها باید با هم جمع شوند. اینجانب بر عکس رژیم مطلقه ضحاک منش که هم به داخلی‌ها و هم به خارجی‌ها القا می‌کند که کشور آمادگی لازم برای دموکراسی مردمی را ندارد و اگر ما برویم ایران از دست می‌رود و کسی به غیر از ما توان اداره کشور را ندارد و برعکس بعضی از کج اندیشان که فکر می‌کنند در ایران امروز کاردانان و افراد متخصص و مدیران لایق برای اداره کشور وجود ندارد، با داده‌ها و اطلاعات موجود، معتقدم که در ایران ما نیروی انسانی فداکار، توانا و مدبّر و وطن دوست، برای اداره کشور وجود دارد، و در یک کلام فریدون‌ها و کاوه‌ها وجود دارند، تنها کاری که بایسته است، لباس ترس از تن به در آوردن است. و اینکه به چه نحوی و ساز و کاری فریدون‌ها و کاوه‌ها به بپیوندند، این بر فریدونها است که راه و روش و تاکتیکهای مورد نیاز زمان را پیدا ومشخص کنند. من معتقدم که اگر در آبان ۹۸ فریدون‌ها به جمع کاوه‌ها و مردم پیوسته بودند، رژیم ساقط شده بود. فریدون‌ها یعنی کاردانان، متخصصان، مدیران لایق، مدبّران، جامعه شناسان ملی و آزادیخواه و روشنفکرانی که دلشان برای وطن می‌تپبد و درد وطن دارند، نقش عمده‌ای بر عهده دارند، باید به مردم یعنی کاوه بپیوندند. اگر دیر بجنیند با ایرانی سوخته مواجه خواهند شد. فردوسی در روش و در مسیر رهائی از دست ضحاک و ضحاکیان دو آموزه مهم دیگر را به ما می‌آموزد:
۱-خشونت زدایی و به کار گیری روش عدم خشونت و
۲-دوری و پرهیز از انتقام و انتقام جویی

کتابها و سایر نوشته‌های اینجانب برای علاقه مندان در وبسایت شخصی به آدرس زیر رایگان قابل دسترسی است:
www.mohammadjafarim.com
محمد جعفری ۱۶/ اسفند/ ۱۴۰۰
mbarzavand@yahoo.com


نمایه و یاداشت:
۱-اطلاع بیشتر از چگونگی عمل کرد ترس به کتاب کارپذیری و روشهای مبارزه با آن، محمد جعفری، ص ۱۲-۱۰ و فصل ششم ص ۱۵۵-۱۸۱ مراجعه شود.
۲- خاطرات آیت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوریه ۲۰۰۱، ص۶۹۹.؛ «آقای خامنه‌ای در عِداد مراجع نیست»؛ یا «هر چند ایادی شما تلاش کنند، جنابعالی اثباتاً موقعیت علمی امام را پیدا نمی‌کنید» منقول است که وقتی آیت الله مؤمن پیام آقای منتظری را به آقای خامنه‌ای داده، آقای خامنه‌ای به ایشان گفته وقتی منتظری «اعلمیت مرا زیر سئوال برده، شما چیزی به ایشان نگفتید؟» آقای مؤمن هم خندیده و در نزد خامنه‌ای سکوت اختیار کرده است.
۳-انقلاب اسلامی در هجرت، مهر ۱۳۸۸، شماره ۷۳۲، ص ۴ ستون چهارم.
۴-عالیجناب سرخپوش، اکبر گنجی، چاپ هفتم، ص ۱۶۷.
۵- «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامتِ امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد.» (۵۷) ۶
۶- اصل - ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر:
«۱-. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳- فرمان همه‏پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مسلح.
۶- نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷-حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.»
۷- «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.»
۸- «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.» بنا بر اطلاع موثقی اخیراً جمعی از سران اصلاح طلب با آقای سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات دور هم جمع شده و در مورد تغییر قانون اساسی با هم بحث کرده‌اند. آقای خاتمی به آنها می‌گوید: نباید دست به ترکیب قانون اساسی زده شود که در اینصورت وضع از این هم بدتر می‌شود. سئوال‌ایم است که بتر از این چه می‌شود؟ البته برای اصلاح صلبان، این حقیقتی است زیرا با وجود چنین رژیمی امید است که روزی دوباره فرش قرمز زیر پایشان گسترده شود، در صورت تغییر قانون اساسی و تغییر رژیم ضحاک منش حد اقل با تمامی بخششها و عفو کردنها باید پاسخگوی اعمال خود در استقرار و تداوم این رژیم و جنایتهایش باشند.
۹- دلایلی که این رژیم قابل اصلاح نیست، در مقاله‌ها و مصاحبه‌های مختلف توضیح داده شده و برای مردم - ¬و نه اصول گراها و اصلاح طلبان که دو روی یک سکه هستند و از رژیم به نوعی بهره برده و همچنان می‌برند و یا امید وارند که دوباره به قدرت باز گردند - آشکار است که این رژیم غیر قابل اصلاح است.
۱۰- تحقیق در باب دروغ «مصلحت آمیز»، محمد جعفری، چاپ اول ص ۱۳۸؛ چاپ دوم در سایت، ص ۱۳۹ و برای اطلاع بیشتر از ساز و کار دروغ به قسمت ششم «۶- دروغگویان بیچاره ترین بیچارگان هستند» مراجعه شود.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy