Sunday, Mar 27, 2022

صفحه نخست » سلسله اتفاقات زنجیره ای و تاثیر ان در اجتماع، محمد تقی طیب

MohammadTaghi_Tayyeb.jpgدر زندگی، اعدادی به تناوب بگوش ما میخورد ویا در نوشته ها میخوانیم که تصور واقعی ان را نمیتوانیم درک کنیم. سرعت مافوق صوت بعضی از هواپماهای جنگی ، سرعت حرکت 360000 کیلومتری نوردرثانیه و یا فاصله برخی از کهکشانها با زمین که به ملیون ها سال نوری محاسبه میشوند در این رده قرار میگیرند.. این رقم های نجومی فقط حالت عدم درک برای انسان دارند و اثر دیگری بر روان و یا زندگی روزانه انسان نمیگذارند. اخیرا خبر عرضه گوجه سبر نوبرانه کیلوئی 4 ملیون تومانی قاچاق از ترکیه در جراید چاپ شد. مسلما این رقم را هم باید به مجموعه داده شده نجومی اضافه کرد.

بیقین عده ای بیسار قلیل ازاین گوجه خریده و با اضافه کردن ان به ظرف میوه شان میخواهند به مدعوین نشان دهد که از تافته جدا بافته ای هستند.. عده ای دیگر در حین عبور و مرور از جلوی چنین میوه فروش هائی با دیدن قیمت 4 میلیونی که روی ان گداشته شده ، لحظه ای ایستاده وشکل گوجه های سبز و قیمت انرا بدقت نگاه میکنند و چون کوچکترین امکان خرید انرا ندارند ، پس از چند ثانیه به رفتنشان ادامه میدهند. گروه سوم انهائی که زیر خط فقر هستند و حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، که در نقاطی از شهر زندگی میکنند که در فاصله نزدیک انها چنین میوه فروشی اصلا وجود ندارد و اصولا در ان نواحی چنین عرضه هائی صورت نمیگیرد چون خریدارانی نخواهد داشت. این طبقه شاید بطور اتفاقی چنین گوجه سبز هائی را ببینند . این طبقه بعلت هزینه های واجب زندگی از قبیل کرایه محل سکونت،هزینه های اب و برق ، هزینه خوراک و پوشاک ، هزینه تحصیل فرزندان ، هزینه های دارو ودرمان و ..........حتی در رویا هایشان تصور خرید گوجه سبز کیلوئی 4 میلیون تومانی به مغزشان خطور نمیکند اما باعث افزایش عقده های روانی و روحی میگردد.

در هر یک از سه گروه یاد شده بالا ققط بخاطرعرضه گوجه سبز 4 ملیون تومانی ، درزندگی روزمره تماس با دیگران عکس العمل های غیر قابل کنترل پدیدار میشود که علت ان پندار غلط ذهنی گروه خاص و درماندگی ویا نا امیدی شدید اکثراحاد جامعه میباشد.این عکس العمل های غیر طبیعی و مضر، اثرات منفی خطرناک از جمله افزایش خشونت و بزهکاری را درجامعه در برخواهد داشت .

لذا هر عمل ، رخداد و نمایش و لو ظاهرا بی ارزش و بنظر رخداد کم اهمیت که دریک جامعه انجام بگیرد ، بدون شک اثرات کم و بیش مستقیم و یا غیر مستقیم و به شدت متفاوت زنجیره ای را باعث خواهد شد.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy