Thursday, Oct 20, 2022

صفحه نخست » مدیران پالایشگاه ستاره خلیج فارس با کمربند به جان هم افتادند

belt_banner.jpgویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن مدیر حراست شرکت نفت ستاره خلیج فارس در حین جلسه رسمی اداری با کمربند به فرد دیگری حمله می کند. اوجِ نفت نوشت:

او، جعفری، مدیر حراست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، برادر رئیس هیات مدیره پالایشگاه بندرعباس است که بدون هماهنگی با مديرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و با حکم مستقیم ناصر رضاعلی سرپرست حراست پالایش و پخش منصوب گردیده است.

انتصاب او حواشی بسیاری را در این پالایشگاه بوجود آورده است،‌ از جمله آن می توان به استعفای دسته جمعی برخی از مدیران و کارشناسان در نتیجه فشارها و بازجویی های وی تنها جزئی از این حواشی است.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy