Tuesday, Nov 22, 2022

صفحه نخست » خدای رنگین کمان، مهستی شاهرخی

Mahasti_Shahrokhi_2.jpgبرای کیان


خدای رنگین کمان آن بالاها نیست
خدای‌ رنگین کمان این پایین‌هاست، این‌جا، کنار من
خدای ‌رنگین کمان قهارو جنگجو نیست
خدای رنگین کمان مهربان است و بخشنده
خدای ‌رنگین کمان بالاتر از ادیان است
خدای ‌رنگین کمان فراتر از احزاب است
خدای رنگین کمان سلطنت نمی‌داند و نمی‌خواهد
پروردگار ‌رنگین کمان نمی‌خواهد ظالم و سفاک باشد
افریدگار ‌رنگین کمان هرگز خونخوار و جبار نبوده است
پروردگار ‌رنگین کمان نمی‌خواهد ظالم و سفاک باشد
خدای رنگین کمان بخشنده است و پیشاپیش همه چیز خود را بخشیده است
خدای ‌رنگین کمان زندگی‌بخش است
آفریدگار ‌رنگین کمان به سلولی جان داده است
خدای رنگین کمان می‌گذارد آن سلول، آن ذره، آن مولکول زندگی کند و خود را تکثیر کند
خدای رنگین کمان ماه تابان را آفریده است و خورشید را

نور و عشق و و خاک و آب و دریای مهر را
خدای رنگین کمان آنقدر بزرگ است که کهکشان‌ها در او شناورند
خدای رنگین کمان آن‌قدر سیال است که در دل اقیانوس‌ها غوطه‌ور است
آفریدن و بخشیدن رسم خدای‌ رنگین کمان من است
نیکی و نیک خواستن و نیک اندیشیدن برای همه، مرام خدای رنگین کمانی من است
خدای رنگین کمان دنیا را از «هیچ» آفریده است، از دل هرج و مرج و بی‌نظمی
خدای رنگین کمان هنرمندی است که می‌خواهد به «هیچ»، چهره‌ای موزون و منظم ببخشد
خدای ‌رنگین کمان، آفریده‌های خود را برای به بند کشیدن و بندگی نیآفریده است
خدای ‌رنگین کمان، آفریده‌های خود رادوست دارد و آن‌هارا آزاد می‌گذارد
خدای ‌رنگین کمان دانای دانایان است و با صلح به جهان نظم می‌دهد
نظم جهان با تعادل و توازن، با صلح و در سایه خرد به دست می‌آید
خدای رنگین کمان این را به خوبی می‌داند
*
خدای ‌رنگین کمان کشاورزی‌ست که دانه‌های مهر می‌کارد
خدای ‌رنگین کمان کارگری‌ست که چرخ‌های تولید را می‌چرخاند
خدای ‌رنگین کمان راننده‌ای‌ست که صبح‌ها کودکان را به مدرسه می‌رساند
خدای ‌رنگین کمان نانوایی‌ست که مردم گرسنه را سیر می‌کند
خدای ‌رنگین کمان زنبوری‌ست که عسل می‌سازد از شهد گل‌ها
خدای ‌رنگین کمان گاوی‌ست که نمی‌گوید: «من» بلکه همیشه می‌گوید: «ما» ۰
خدای ‌رنگین کمان گل سرخی کوچک است که با بوی خوش خود پیرامون‌اش را معطر می‌کند
خدای ‌رنگین کمان چشمه آبی‌ست در دل صحرا
خدای ‌رنگین کمان نوری‌ست در دل تاریکی
خدای ‌رنگین کمان شعله‌ای‌ست جاودان در دل شاعران
خدای ‌رنگین کمان ساختن یک لحظه غنی از عمر است در دوران نومیدی و یأس
آفریدگار ‌رنگین کمان آن مادری‌ست که فرزندی به دنیا آورده است
خدای ‌رنگین کمان، اندیشمندی‌ست که درک تازه‌ای از دنیا ارائه داده است
خدای ‌رنگین کمان، دانشمندی مبتکراست که اختراع تازه‌ای به جهان داده است
خداوندگار ‌رنگین کمان، آموزگاریست که به کودکان خواندن و نوشتن آموخته است
خدای ‌رنگین کمان، دلقکی‌ست که مردم را خندانده است
پروردگار ‌رنگین کمان، پزشکی‌ست شفادهنده
خدای رنگین کمان آفریدگار بزرگی است
خدای رنگین کمان سازنده است
خدای رنگین کمان بهبود می‌بخشد
خدای رنگین کمان درمان می‌کند
خدای رنگین کمان هنرمند است
*
آبان ۱۴۰۱
مهستی شاهرخیCopyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy