Thursday, May 25, 2023

صفحه نخست » ترور فیزیکی چیست؟ ترور شخصیتی چیست؟ چند نکته در باره طرح ترور شاهزاده رضا پهلوی؛ ف. م. سخن

IMG_2777.pngدر ترور فیزیکی، شخصیتی یک بار کشته می شود و نام او به تاریخ می پیوندد.

او از نظر فیزیکی دیگر قادر به انجام کاری نخواهد بود.
او توان دفاع از آن چه بوده یا کرده را نخواهد داشت.
تاریخ بعد از گذشت مدتی، حقایق موجود در باره ی او را بر صفحات خود ثبت خواهد کرد.

بنابراین تنها چیزی که از شخصیت مزبور باقی خواهد ماند نام و عملکرد او خواهد بود.

اما اگر شخصیت ی ترور شخصیتی شود، کار او به مراتب از پذیرش مرگ دشوارتر خواهد بود.

با ترور شخصیتی، او بخش زیادی از قدرت خود را برای تاثیرگذاری بر جامعه از دست خواهد داد.

شک ها و دو دلی ها در باره ی او به خاطر ترور شخصیتی باعث فلج شدن اذهان نسبت به پذیرش تمام و کمال او خواهد شد.

توانایی حرکت دادن یا سازمان دهی مردمِ تحت تاثیرِ ترور را از دست خواهد داد و ضعیف خواهد شد.

و موارد دیگر.

به طور خلاصه، کسی که ترور فیزیکی می شود، در زمان حاضر می میرد و کارکرد امروز ش را از دست می دهد.
کسی که ترور شخصیتی می شود، در طول تاریخ می میرد و کارکرد امروز و فردایش را تواما از دست می دهد.

دشمنان شخصیت مزبور، اگر به ترور فیزیکی او اقدام کنند، کارشان ناتمام و حتی غیر موثر خواهد بود، چون شخصیت فرد ترور شده همچنان در جامعه باقی خواهد ماند.

بعد از مرگ پادشاه فقید، و نیز سال ها بعد از درگذشت رضا شاه، شخصیت این دو پادشاه اثر خود را نشان داد و قدرت خود را حتی در زمان نبودن شان به حکومت نکبت نمایاند.

بنابراین حکومت نکبت اگر هم قصد ترور فیزیکی شاهزاده رضا پهلوی را داشته باشد، باید در قدم اول شخصیت او را زیر ضرب ببرد و نابود کند تا بعد از مرگ او، این شخصیت تبدیل به پهلوی سومی که مردم برای روح او طلب آمرزش کنند نشود.

ترور شخصیت شاهزاده سال هاست که توسط دستگاه امنیتی حکومت در حال انجام است. از نیم پهلوی و بعد ربع پهلوی نامیدن او گرفته تا پیش کشیدن مسائل خانوادگی او، همه و همه برای تخریب شخصیت ایشان بوده است.

اما این که سکه نیم پهلوی را نصف کنند و تبدیل به ربع پهلوی کنند این ترفندهای مبتذل، کارساز نبوده و با مطرح شدن هر چه بیشتر نام پهلوی، شیوه های ترور شخصیت رضا پهلوی تغییر و بهبود پیدا کرده است.

من امروز توصیه می کنم همین اوباشی که به عالی پیام حمله کردند را خوانندگان به عنوان نمونه به یاد بسپارند و چند سال دیگر عاقبت آن ها را ببینند. من اهل گفتن این که این ها حکومتی هستند نیستم، اما یقین دارم که سرنوشت این ها بهتر از سرنوشت کسانی که سال ها پیش برای شاهزاده یقه می دریدند و امروز تبدیل به دشمنان علنی یا پنهان شاهزاده شده اند نخواهد بود.

بنابراین شاهزاده با یک مشت فحاش عادی رو به رو نیستند. با یک عده تروریست شخصیتی رو به رو هستند که اگر در مقابل آن ها از خود دفاع نکنند، قطعا شخصیت شان آسیب های جدی خواهد دید.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy