Friday, Jun 2, 2023

صفحه نخست » ایشان کارشناس منوتو یا ایران اینترنشنال نیست!

سحام نیوز - ایشون یکی از نزدیکان به دولت ابراهیم رئیسی است که در پخش زنده سیما پرده از رانتخواری عظیم برخی شرکت های دولتی بر می دارد که هوش از سر می پرد!

ببینید چگونه این شرکتهای مافیایی از جیب من و شما و ۸۵ میلیون ایرانی دیگر، پولهای میلیاردی به جیب می زنند و ما بیخبر هستیم!

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy