Friday, Sep 22, 2023

صفحه نخست » نظامیان بانکدار سخنان خامنه ای را از روی دیوار‌نگاره میدان ولیعصر به پایین کشیدند؟

- دیوارنگاره جدید میدان ولی عصر منتشر شد

- بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند

طراحی دیوار نگاره میدان ولیعصر بر اساس یکی از بیانات خامنه ای درباره ی لزوم پرهیز بانک ها از بنگاه داری در معرض دید مخاطبان قرار گرفته بود.

banklarge.jpgدیگربان - بانک‌ها و مافیای اقتصادی و نظامی در ایران، دیوار‌نگاره میدان «ولیعصر» تهران که حاوی خط‌ونشان علی خامنه‌ای علیه بانک‌ها بود را پائین کشیدند.

این دیوار‌نگاره در روز‌های اخیر با این سخنان خامنه‌ای مبنی بر اینکه «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند» نصب شده بود که خیلی زود پائین کشیده شد.

گزارش شده که برخی نهاد‌های نظامی صاحب بانک و موسسه‌های مالی در این اقدام نقش داشته‌اند که می‌تواند به منزله خط‌ونشان آنها برای خامنه‌ای هم باشد!Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy