Tuesday, Oct 17, 2023

صفحه نخست » تصاویر شوکه کننده از کودکان برای امور امنیتی و سرکوب در مدارس

جمهوری اسلامی در رسانه‌های خود امروز تصاویری شوکه کننده از چند مدرسه منتشر کرد، تصاویری که نشان می‌داد از کودکان برای امور امنیتی و سرکوب استفاده می‌شود، خانواده‌ها از انجام چنین اموری بی اطلاع بوده‌اند و‌ بدون رضایت آنها انجام شده است.

این اقدام نه تنها باعث‌برهم زدن آرامش روانی کودکان و سلامت نظام آموزشی است بلکه کاملا خلاف تمام کنوانسیون‌هایی است که جمهوری اسلامی نیز آنها را پذیرفته و‌ امضا کرده.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy