Monday, Feb 5, 2024

صفحه نخست » فلسفه تاریخ از منظر «هابیل» و نه قابیل، طاهره بارئی

Tahereh_Barei.jpgآیا تضاد و رابطه حذف غیرخودی و مخالف منافع شخصی، ابتدای تاریخ و قانونمندی روال و جریان آنست؟

هر نوع تئوری سیاسی، داستان و روایت طراح تئوری ست از رویداد هائی که به بخشی توجه کرده و به بخشی نه. پس نه حقیقت محض است، نه حقیقتی غیر قابل انکار یا نقد. خوشبختانه این موضوع را دیگر همه می‌دانیم.
از آنجا که کلمه‌ی غامضِ «تضاد» بعنوان کلید فهم اتفاقات سیاسی اجتماعی بسیار توزیع شده، و تازه اصلی و فرعی آنهم بعنوان دارو‌های اصیل و ژنریک معرفی شده
‌اند، این نوشته سر آن دارد که به داستان پشت سر این واژه غامض، و محلی که از آن برگرفته شده، نگاهی کوتاه افکنده و بخش در تاریکی مانده‌ی آنرا نیز وارد روشنائی کند.
روایت‌های ناقص و پردازش‌های داستانی ناقص یا شخصی از تاریخ و سیاست، و به جریان انداختن و ودواندن و راندن آنها در حیطه اطلاعات اجتماعی، به تثبیت آنها مدد رسانده و به جهت گیری‌های سیاسی اجتماعی روز، سوخت رسانی می‌کنند.

مارکس با زیر ساخت توراتی ذهن خود داستان نقل شده در کتاب مقدس و کشته شدن هابیل توسط قابیل همچنین نحوه زیست کشاورزی و دامداری این دو را، مبنای حرکت تاریخ ترسیم کرد. اما این فقط یک روایت و نقاشی مارکسی از داستان ابتدای تاریخ بود آنهم به نقل از عهد قدیم. مارکس صدای هابیل را نشنید، شخصیت او را بعنوان انسان نوین تاریخ به محاق فرستاد و روی تضاد قابیل با برادرش تکیه کرد و کشته شدن هابیل به دست همین برادر.
چرا تا به امروز سیمای درخشان هابیل سرفصل تکامل انسان شمرده نشده وستیزه جوئی، خسّت، حسادت و قدرت طلبی قابیل را رنگ تاریخ اجتماعی بشر شمرده‌اند؟ هابیل‌ها در طول تاریخ بسیار بوده‌اند هر چند صدایشان به ندرت به گوشها رسانده شده بعکس قابیل‌ها و آنها که تاریخ را نه اراده انسانِ روشنائی در جهت کنار کشیدن از نبرد جوئی با همنوع، بلکه نبرد طبقات و اقوام چیده‌اند، و صدای خود را با شیپور‌ها و أنواع تنبور‌ها در کوی و برزن دمیده، خود به نوعی به صدای قابیل‌ها نیرو بخشیده‌اند.
ممکن است بخاطر اته بودن بگوئید علاقه به دانستن این موضوع ندارید. بله ممکن است علاقه نداشته باشید همانطور که مارکس و بسیارانی دیگر خود را اته میدانند یا معرفی میکنند ولی زیر ساخت تفکر انها بر گرفته شده از داستانهای کتب ادیانی ست که در حیطه حضور آنها رشد کرده‌اند. علت این پدیده، سوژه بحث این مقاله کوتاه نیست.
بله در نزد برخی اقوام جنگ قابیل با هابیل بعنوان جنگ دو برادر آغاز تاریخ اجتماعی بشرشمرده شده که از آن قانون جنگ بین دو قوم یا طبقه متفاوت بعنوان قانونمندی روال تاریخ بصورت تئوری درآمده است.
اما چرا از دید دیگر به آغاز تاریخ اجتماعی انسان ننگریم؟ از نقطه‌ای که هابیل در آن ایستاده با همه سخاوت و چشم و دل سیریش و نبرد با انسان دیگر را بر نمی‌تابد و قبول نمیکند حتی اگر خود را بخاطر پیروزی در امتحانی که جزئیاتش اهمیتی ندارد، دست بالاتر را داشته ومحَق پیروزی میداند.

روایت‌های توراتی متعددی از این داستان وجود دارد. به زوایا و گوشه هائی در مورد آنها پرداخته شده و در آنها بحث مرسوم بوده، که درروایت قرانی، از آنها صرفنظر شده است. در مجموع از خلال داستانهای دو کتاب می‌توانم بگویم در روایت قران بین دو برادر که یکی نماینده راستی، درستی و سخاوت ودیگری نماد خست، برتری جوئی و حسادت تا حد دست زدن به حذف فیزیکی طرف مقابل است، اختلافی پیش می‌آید که اختلاف هم عدم پذیرش قابیل از پیروزی هابیل در امتحان است.
برادر ناراضی از پیروزی دیگری به درگیری فیزیکی دست میزند و تا کشتن هابیل پیش می‌رود. (به نوعی با جنگ نور و ظلمت روبروئیم.)
نیروی ظلمانی که قابیل باشد، بعد از کشتن هابیل و منظره‌ای که کلاغ پیش رویش قرار میدهد به پشیمانی دچار شده و از آن منم منم سابق به احساس حقارت در برابر یک کلاغ سقوط میکند که در حد خودش نوعی پیشرفت است. او حذف نمیشود بلکه تنبیه میشود و به تفسیر برخی روایات توراتی به سرگردانی روی زمین دچار می‌گردد. می‌خواهم بگویم حتی بر خلاف داستانهای سروده شده در مورد نبرد نور و ظلمت، نبرد نیست رابطه این دو، بلکه نور اموزگار ظلمت است. و قرار نیست یکی توسط دیگری از زیر شمشیر بگذرد.
داستان این دو برادر که یکی برتری طلب است و خسیس و چشم دیدن عزت برادر را ندارد، به نوعی داستان آدم و شیطان را از نو و در همان ابتدا زنده میکند. هابیلی که مایل به دست زدن به عمل قتل و دست درازی به سوی برادر نیست و فاقد حس برتری جوئی ست در عین حال سخاوتمند است و بهترین دارائی‌هایش را فدیه میکند نه مثل قابیل لک و پیس دار‌ها را، درجه‌ای از تنبّه و هوشیاری انسان را نشان میدهد که بعد از حادثه هک شدن ذهن توسط شیطان روی داده، دیگر نمی‌خواهد خطا کند..

همانطور که گفتم در قران از هابیل و قابیل به اسم یاد نشده و به آنها وزن زیادی داده نمیشود. آنها میتوانند معرف هر هابیل و قابیل و جنگ بین برادران در هر لحظه باشند.
و همانطور که در مورد عدم جنگ و نبرد بین نور و ظلمت گفتم، هر چند نقطه نزاع خون آلود دو برادر را برخی ادیان ابتدای تاریخ اجتماعی انسان فرض گرفته و از آنجا در نهایت به «تضاد» بعنوان نیروی پیش برنده تاریخ میرسند، قران و اوستا و دین مانی برخلاف تفسیری که از آن در غرب بعنوان دوگانه پرستی یا «مانکئیسم» داده شده، به تضاد و تقابل معتقد نیستند. «ظلمت» توان جنگیدن با نور را ندارد هر چند بخواهد مانع تراشی کند. معذلک همانطور که در روایت کتابها به شیطان فرصت داده شده و حذف نمیشود، به قابیل نیز فرصت داده شده و با سرگردانی تنبیه میشود. منازعه‌ای بین نور و ظلمت نیست. نور در گسترش خود، ظلمتِ خود بزرگ بین را کنارزده و پائینی درجه‌اش را به او نشان میدهد. نور معلم ظلمت است وهابیل، بعنوان اولین «انسان نمونه» تاریخ بشر، جائی که رفع اشتباهات «آدم» ثمره خود را به بار آورده ایستاده است و صدای او و پیامش در دالانهای تاریخ طنین افکنده حتی اگر ما نشنیده یا در رادیو تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها و درس‌های دانشگاهی و کتاب‌های قطور فلسفه تاریخ نخواسته باشند صدایش شنیده شود.

طاهره بارئیCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy