چهارشنبه 23 مهر 1382

عهد ما با لب شيرين دهنان بست خدا، آرش

ما همه بنده و اين قوم خداوندانند

امروز شيرين آمد و با حضورش در اين خاک دوباره شيرينی و حلاوتی خوش بر کام تلخ مردم جاری ساخت

او آمد وبا آمدنش روحی تازه بر کالبد خسته و غمين اين قوم دميد

او آمد و نسيم آزادی وصلح را بر فضای مسموم جامعه وزاند

همچون شيرين در اين سرزمين کم نيستند،چه در بند،چه در حصر،چه درخفقان و چه آزاد ولی دلمرده و منفعل

اما شيرين نماينده و تجلی اين طبقه است و گويی فرياد رسای صلح وآزادی که قرنهاست بزرگان و آزادگان اين سرزمين در زير بار همه ملالت ها بانگ زده اند امروز در شيرين هويدا شده است

و چه زيبا مردم اين ديار به او خوشامد گفتند؛

آری اگر بر ما تازيانه استبداد و تحقير کشيده اند

اگر بر ما ظلم و بی عدالتی روا داشته اند

اگر بر ما حصر و بند ارزانی داشته اند

اگر بر لبان ما با ابزار ارعاب و تهديد و تحديد مهر سکوت زده اند

و اگر بر ما..........

اما چه باک، بر ما عيان است که زوال شب پرستان و دژخيمان پاسدارشان با طلوع و درخشش شيرين ها

در اين ديار دير نيست

آنان طلوع خواهند کرد و مردم تا سپيده دم اين صبح بيدار و هوشيار خواهند ماند و به استقبال تابش آفتاب صلح و آزادی مشتاقانه گام بر خواهند داشت

که امروز اين شور را با شعور خود بر ديده گان جهانيان به نمايش گذاشتند

بر تو شيرين باشد اين پيروزی، شيرين که شيرينی صلح و آزادی را بر کام ما نشاندی و نوش باد اين شکوه و شعف امروز بر مردم ايران

آرش ۲۲/مهر/۸۲

my weblog is : arash2537.persianblog.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/306

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عهد ما با لب شيرين دهنان بست خدا، آرش' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016