پنجشنبه 8 آبان 1382

نبرد رستم دستان و اشکبوس کشانی در شبِ سپيدِ پاريس، داستانسرايی هرموز کِی، عليرضا عقدائی

داستانسرایی هرموز کِی* در نگارستان پاریس forumdesimages
شنبه شب چهارم تا پگاه پنجم ماه اکتبر جاری را شهرداری پاریس و دیگر شهرداریهای فرانسه شبِ سپید نامیده بودند. و شبِ سپید یعنی شبِ زنده داری و شعر و داستان و موسیقی و باده و رقص و... وشب را بسر آوردن، آنسان که گذر زمان به کام شود. واما من نیز شب را زنده داشتم، همراه و همپیمان با هرموز کِی و صدها فرانسوی و ایرانی دیگر در نگارستان پاريس forumdesimages شنبه شب را به یکشنبه روز آوردم. وشگفتا شبی بود ما همه فسونی این جوان یزدی شده بودیم که ما را اهالی کاروانسرای می نامید و زائرین آتشکده ! او بیش از چهار ساعت پیوسته و بی گسست، خستگی ناپذبر و پرنفس، با مهر و با هنر دست ما همگی را به گرمی گرفته بود ودر کشتزار هفت هزار ساله و هزار رنگِ فرهنگ و تمدن ایرانی می گردانید. او همه داستانهایش را از میان جان یک چکه آب شفاف و پاک میدید و تعریف می کرد. گویی آن چکه آب که با صدای پر طنین و پر زیر و بم او رنگ و شکل عوض میکرد آیینه جام جم شده بود تا بقول حافظ این زمانه عجیب را در غربت و دوری از ایران به کام من ایرانی شیرین کند.
ببین در آينه جام نقشبندی غیب
که کس بياد ندارد چنين عجب زمنی

hkey.jpg

و شگفتا که فرانسویها ی پر شمار پیر و جوان سراپا گوش شده بودند. صلابت و سنگینی و در عین حال سبکی واژگان در انسجام بافت سخن، شعر و گاهی آواز هرموز سالن را در سکوتی آبستن حوادث فروبرده بود. حوادثی که از پی هم اززبان او جاری می شد و تعجب از پی تعجب تماشاگران فوروم دِزیماژ (نگارستان) را فرا می گرفت:
آه چکه ی کوچیک، شور زندگی، شعله روان، بکجا هستی آهسته روان؟ آه جاويدان!...
هرموز کِی در متن و بیتهای شعرش که گاهی از خودش بود و گاهی نه، چنان پارسی را در همسایگیِ صمیمانه ای در کنار واژگان و بیتها و متن های فرانسوی اجرا می کرد که نه تنها باعث بهم خوردن یکدستی کار نمی شد بلکه زاینده نوعی پویایی بود که در «سراپا گوشیِ» حاضرین دیده می شد. کیفیت « دو زبانِگی» کار او به عنوان روایتگر داستان و اساطیر نه تنها به همریشه گی و همداستانی و خویشاوندی زبان فرانسه و پارسی بلکه از آن بالا تر خویشاوندی نوع بشر راه می برد. در این شب چها که نگذشت : گاو یا گئوش بدست اهورامزدا خداوند دانایی و خردمندی آفريده و شکمش به دشمنی و حسادت بدست اهریمن دريده شد و بدرخواست روان گاو از اهورا مزدا؛ گاو زندگانی جاویدان یافت. پیل را اهورامزدا آفرید و سیمرغ از آسمان هفتم به زمینش آورد... آیینه حقیقت از دستان چرب و نگاه مست خدا لغزید، پرده های هفت آسمان را درید و به زمین رسید ومنفجر شد و حقیقت از انحصار الوهیت بیرون شد و آدمیان و عالمیان از آن برخوردار شدند و سیمرغ را خوش آمد...
و آنگاه با نهیب هرموز کِی و با دفِ رضا صفایی : به نام خداوند خورشید وماه جنگ رستم جوان و پیاده، با اشکبوس کشانی و سواره آغاز شد! آری رستم پهلوانِ همه جهان ها و زمان ها؛ رستم اين آمیزشِ خردمندی و مردی؛ و پس از برقِ چکاچاک نیزه ها و سپرها و برای پایان دادن به جنگ ایران زمین و توران زمین به میدان آمد. وفردوسی چه بزرگوار است؛ حتی با دشمن و چه خردمند است! پیران را که فرمانده سپاه افراسیاب و دشمن ایران است مردی خردمند و کوه پیکر و پارسا و سوار بر اسپ عقاب آسا و قابل احترام معرفی میکند. « ارژنگِ جنگی» و دشمن را« شیرِ درنگی » می خواند. و اشکبوس کشانی را چون کوهی زرهپوش بر کوهی زرهپوش دیگر (اسب) می نشاند. اما پیش ازآن سپاه پر قدرت و پر رنگ و پر آواز و پر هیبت ایران زمین و توران زمین در برابر هم قرار می گیرند کشته های ایران بیداد می کند، طوس سردار سپاه ایران درمانده و مورد خطاب و سرزنش کیکاوس است. بنا بر اين رستمی باید! ودر آن شبِ سپید در پاریس رستم پیاده بود با کمانی به بازو و چند تیر خدنگ که هرموز برایش از کوه های یزد آورده بود. و اشکبوس سر تا پا زرهپوش و سواره! رویارویی رستم و اشکبوس نفس ها را در سینه همگان حبس کرده بود. فضا پر بود از رنگهایی که هرموز کِی با کلام و با نقاشی هایش بر تن شخصیتهاش می کرد و سالن آکنده از چکاچاک سُم اسبان و نعره شیران و خروشِ طوس و گیو و گودرز وبانگ بلند رستم ...و صدای پای قطره ها و چکه ها و جوی و جویها و نهر و نهر ها و رودخانه هایی که بهم می پیوستند تا موّاج و کف به لب به اقیانوس بشتابند و در دل آبها آرام گیرند و بما درس زندگی بدهند...
و ناگهان:
کشانی بدو گفت خندان که نام تو چیست
تن بی سرت را که خواهد گریست؟
و پاسخ شگفت آور رستم ؛ و نعره رستمانه هرموز از قعر چاه وجودش که پدرش اشکان در دل کوير حفر کرده بود:
مرا مادرم نام مرگ تو کرد!
سالن را در بهت و حیرت فرو می برد. به این همه باید اجرای غريب صحنه ها و زیر و بم صدا و سعود و فرود آن و حرکات و چرخش گردش های هنرمند به بالا و پایین و چپ و راست و جلو عقب را نیز اضافه کرد...
در سالن کسی نگران گذشت زمان نبود. هیجان همه گیر بود و همه سراپا گوش و چشم بودند. اوج ماجرا « های » بود و «هُوی». هرموز می گفت « های » و جمعیت پاسخ می داد «هُوی» ؛ زیرا فردوسی با اسب آبی رنگِ هشت پایش، بادپا، اینچنین به هرموزآباد روستایی در کویر لوت در نزدیکی شهر یزد آمده بود. چهره این فردوسی بر این اسب در آن فضای سالن حضوری یگانه داشت. هیچکس فکر نمی کرد ساعت از چهار صبح نيز گذشته باشد، اما گذشته بود!

پاریس ـ علیرضا عقدائی

هرموز کِی نویسنده فیلمساز، استاد سينما و تحليل فيلم است در دانشگاه مارن لاواله در نزديکی پاریس
Université de Marne la Vallée

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/825

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نبرد رستم دستان و اشکبوس کشانی در شبِ سپيدِ پاريس، داستانسرايی هرموز کِی، عليرضا عقدائی' لينک داده اند.
نظرات
[free strip blackjack - June 18, 2005 10:20 AM]

Take your time to check some helpful info dedicated to casino gambling casino gambling http://www.exciting-casino.com/casino-gambling.html online casino gambling online casino gambling http://www.exciting-casino.com/online-casino-gambling.html roulette roulette http://www.exciting-casino.com/roulette.html casino chips casino chips http://www.exciting-casino.com/casino-chips.html internet gambling internet gambling http://www.exciting-casino.com/internet-gambling.html keno keno http://www.exciting-casino.com/keno.html betting exchange betting exchange http://www.exciting-casino.com/betting-exchange.html free blackjack free blackjack http://www.exciting-casino.com/free-blackjack.html blackjack online blackjack online http://www.exciting-casino.com/blackjack-online.html free casino game free casino game http://www.exciting-casino.com/free-casino-game.html blackjack tables blackjack tables http://www.exciting-casino.com/blackjack-tables.html virtual casino virtual casino http://www.exciting-casino.com/virtual-casino.html free online casino free online casino http://www.exciting-casino.com/free-online-casino.html free online blackjack free online blackjack http://www.exciting-casino.com/free-online-blackjack.html internet casinos internet casinos http://www.exciting-casino.com/internet-casinos.html online casino poker online casino poker http://www.exciting-casino.com/online-casino-poker.html casino slot machines casino slot machines http://www.exciting-casino.com/casino-slot-machines.html casino poker casino poker http://www.exciting-casino.com/casino-poker.html casino directory casino directory http://www.exciting-casino.com/casino-directory.html casinos online casinos online http://www.exciting-casino.com/casinos-online.html casino bonus casino bonus http://www.exciting-casino.com/casino-bonus.html blackjack rules blackjack rules http://www.exciting-casino.com/blackjack-rules.html casino game online casino game online http://www.exciting-casino.com/casino-game-online.html online internet casino online internet casino http://www.exciting-casino.com/online-internet-casino.html free casinos free casinos http://www.exciting-casino.com/free-casinos.html las vegas slot machine las vegas slot machine http://www.exciting-casino.com/las-vegas-slot-machine.html casino cards casino cards http://www.exciting-casino.com/casino-cards.html gambling casino online gambling casino online http://www.exciting-casino.com/gambling-casino-online.html roulette games roulette games http://www.exciting-casino.com/roulette-games.html free online slot machines free online slot machines http://www.exciting-casino.com/free-online-slot-machines.html ... Thanks!!!

[free slot machines site - June 17, 2005 12:04 PM]

Please take a look at some relevant information in the field of casino games site casino games site http://www.casino-555.com/casino-games.html casino gambling site casino gambling site http://www.casino-555.com/casino-gambling.html online casino gambling site online casino gambling site http://www.casino-555.com/online-casino-gambling.html roulette site roulette site http://www.casino-555.com/roulette.html slot machine site slot machine site http://www.casino-555.com/slot-machine.html betting site betting site http://www.casino-555.com/betting.html baccarat site baccarat site http://www.casino-555.com/baccarat.html strip blackjack site strip blackjack site http://www.casino-555.com/strip-blackjack.html casino slots site casino slots site http://www.casino-555.com/casino-slots.html gambling online site gambling online site http://www.casino-555.com/gambling-online.html free blackjack site free blackjack site http://www.casino-555.com/free-blackjack.html free casino site free casino site http://www.casino-555.com/free-casino.html best online casinos site best online casinos site http://www.casino-555.com/best-online-casinos.html free online blackjack site free online blackjack site http://www.casino-555.com/free-online-blackjack.html craps table site craps table site http://www.casino-555.com/craps-table.html internet casinos site internet casinos site http://www.casino-555.com/internet-casinos.html las vegas casino hotels site las vegas casino hotels site http://www.casino-555.com/las-vegas-casino-hotels.html online casino poker site online casino poker site http://www.casino-555.com/online-casino-poker.html casino slot machines site casino slot machines site http://www.casino-555.com/casino-slot-machines.html casino directory site casino directory site http://www.casino-555.com/casino-directory.html free online casinos site free online casinos site http://www.casino-555.com/free-online-casinos.html free blackjack game site free blackjack game site http://www.casino-555.com/free-blackjack-game.html casino download site casino download site http://www.casino-555.com/casino-download.html las vegas slot machine site las vegas slot machine site http://www.casino-555.com/las-vegas-slot-machine.html online casino sites site online casino sites site http://www.casino-555.com/online-casino-sites.html free casino cash site free casino cash site http://www.casino-555.com/free-casino-cash.html how to win at blackjack site how to win at blackjack site http://www.casino-555.com/how-to-win-at-blackjack.html casino web site site casino web site site http://www.casino-555.com/casino-web-site.html free casino games online site free casino games online site http://www.casino-555.com/free-casino-games-online.html casino on line site casino on line site http://www.casino-555.com/casino-on-line.html ... Thanks!!!

[free slot machines site - June 17, 2005 12:03 PM]

Please take a look at some relevant information in the field of casino games site casino games site http://www.casino-555.com/casino-games.html casino gambling site casino gambling site http://www.casino-555.com/casino-gambling.html online casino gambling site online casino gambling site http://www.casino-555.com/online-casino-gambling.html roulette site roulette site http://www.casino-555.com/roulette.html slot machine site slot machine site http://www.casino-555.com/slot-machine.html betting site betting site http://www.casino-555.com/betting.html baccarat site baccarat site http://www.casino-555.com/baccarat.html strip blackjack site strip blackjack site http://www.casino-555.com/strip-blackjack.html casino slots site casino slots site http://www.casino-555.com/casino-slots.html gambling online site gambling online site http://www.casino-555.com/gambling-online.html free blackjack site free blackjack site http://www.casino-555.com/free-blackjack.html free casino site free casino site http://www.casino-555.com/free-casino.html best online casinos site best online casinos site http://www.casino-555.com/best-online-casinos.html free online blackjack site free online blackjack site http://www.casino-555.com/free-online-blackjack.html craps table site craps table site http://www.casino-555.com/craps-table.html internet casinos site internet casinos site http://www.casino-555.com/internet-casinos.html las vegas casino hotels site las vegas casino hotels site http://www.casino-555.com/las-vegas-casino-hotels.html online casino poker site online casino poker site http://www.casino-555.com/online-casino-poker.html casino slot machines site casino slot machines site http://www.casino-555.com/casino-slot-machines.html casino directory site casino directory site http://www.casino-555.com/casino-directory.html free online casinos site free online casinos site http://www.casino-555.com/free-online-casinos.html free blackjack game site free blackjack game site http://www.casino-555.com/free-blackjack-game.html casino download site casino download site http://www.casino-555.com/casino-download.html las vegas slot machine site las vegas slot machine site http://www.casino-555.com/las-vegas-slot-machine.html online casino sites site online casino sites site http://www.casino-555.com/online-casino-sites.html free casino cash site free casino cash site http://www.casino-555.com/free-casino-cash.html how to win at blackjack site how to win at blackjack site http://www.casino-555.com/how-to-win-at-blackjack.html casino web site site casino web site site http://www.casino-555.com/casino-web-site.html free casino games online site free casino games online site http://www.casino-555.com/free-casino-games-online.html casino on line site casino on line site http://www.casino-555.com/casino-on-line.html ... Thanks!!!

[free poker tournaments - June 17, 2005 04:24 AM]

You can also check the pages in the field of free strip poker free strip poker http://www.poker-sys.com/free-strip-poker.html texas hold em texas hold em http://www.poker-sys.com/texas-hold-em.html world series of poker world series of poker http://www.poker-sys.com/world-series-of-poker.html free texas hold em free texas hold em http://www.poker-sys.com/free-texas-hold-em.html free poker games free poker games http://www.poker-sys.com/free-poker-games.html celebrity poker celebrity poker http://www.poker-sys.com/celebrity-poker.html free poker chip set free poker chip set http://www.poker-sys.com/free-poker-chip-set.html on line poker on line poker http://www.poker-sys.com/on-line-poker.html free poker game free poker game http://www.poker-sys.com/free-poker-game.html holdem holdem http://www.poker-sys.com/holdem.html rules for texas hold em rules for texas hold em http://www.poker-sys.com/rules-for-texas-hold-em.html world poker world poker http://www.poker-sys.com/world-poker.html texas holdem odds texas holdem odds http://www.poker-sys.com/texas-holdem-odds.html free video strip poker free video strip poker http://www.poker-sys.com/free-video-strip-poker.html hold em hold em http://www.poker-sys.com/hold-em.html poker game download poker game download http://www.poker-sys.com/poker-game-download.html party poker bonus code party poker bonus code http://www.poker-sys.com/party-poker-bonus-code.html texas holdem tips texas holdem tips http://www.poker-sys.com/texas-holdem-tips.html caribbean poker caribbean poker http://www.poker-sys.com/caribbean-poker.html how to play texas hold em how to play texas hold em http://www.poker-sys.com/how-to-play-texas-hold-em.html free poker game download free poker game download http://www.poker-sys.com/free-poker-game-download.html texas holdem poker game texas holdem poker game http://www.poker-sys.com/texas-holdem-poker-game.html play free poker play free poker http://www.poker-sys.com/play-free-poker.html cowboy poker cowboy poker http://www.poker-sys.com/cowboy-poker.html caribbean stud poker caribbean stud poker http://www.poker-sys.com/caribbean-stud-poker.html free texas hold em poker games free texas hold em poker games http://www.poker-sys.com/free-texas-hold-em-poker-games.html poker site poker site http://www.poker-sys.com/poker-site.html basic rules of poker basic rules of poker http://www.poker-sys.com/basic-rules-of-poker.html free video poker game free video poker game http://www.poker-sys.com/free-video-poker-game.html online video poker game online video poker game http://www.poker-sys.com/online-video-poker-game.html - Tons of interesdting stuff!!!

[free poker tournaments - June 17, 2005 04:23 AM]

You can also check the pages in the field of free strip poker free strip poker http://www.poker-sys.com/free-strip-poker.html texas hold em texas hold em http://www.poker-sys.com/texas-hold-em.html world series of poker world series of poker http://www.poker-sys.com/world-series-of-poker.html free texas hold em free texas hold em http://www.poker-sys.com/free-texas-hold-em.html free poker games free poker games http://www.poker-sys.com/free-poker-games.html celebrity poker celebrity poker http://www.poker-sys.com/celebrity-poker.html free poker chip set free poker chip set http://www.poker-sys.com/free-poker-chip-set.html on line poker on line poker http://www.poker-sys.com/on-line-poker.html free poker game free poker game http://www.poker-sys.com/free-poker-game.html holdem holdem http://www.poker-sys.com/holdem.html rules for texas hold em rules for texas hold em http://www.poker-sys.com/rules-for-texas-hold-em.html world poker world poker http://www.poker-sys.com/world-poker.html texas holdem odds texas holdem odds http://www.poker-sys.com/texas-holdem-odds.html free video strip poker free video strip poker http://www.poker-sys.com/free-video-strip-poker.html hold em hold em http://www.poker-sys.com/hold-em.html poker game download poker game download http://www.poker-sys.com/poker-game-download.html party poker bonus code party poker bonus code http://www.poker-sys.com/party-poker-bonus-code.html texas holdem tips texas holdem tips http://www.poker-sys.com/texas-holdem-tips.html caribbean poker caribbean poker http://www.poker-sys.com/caribbean-poker.html how to play texas hold em how to play texas hold em http://www.poker-sys.com/how-to-play-texas-hold-em.html free poker game download free poker game download http://www.poker-sys.com/free-poker-game-download.html texas holdem poker game texas holdem poker game http://www.poker-sys.com/texas-holdem-poker-game.html play free poker play free poker http://www.poker-sys.com/play-free-poker.html cowboy poker cowboy poker http://www.poker-sys.com/cowboy-poker.html caribbean stud poker caribbean stud poker http://www.poker-sys.com/caribbean-stud-poker.html free texas hold em poker games free texas hold em poker games http://www.poker-sys.com/free-texas-hold-em-poker-games.html poker site poker site http://www.poker-sys.com/poker-site.html basic rules of poker basic rules of poker http://www.poker-sys.com/basic-rules-of-poker.html free video poker game free video poker game http://www.poker-sys.com/free-video-poker-game.html online video poker game online video poker game http://www.poker-sys.com/online-video-poker-game.html - Tons of interesdting stuff!!!

[poker - June 16, 2005 07:02 PM]

In your free time, check the sites dedicated to poker games poker games http://www.street-poker.com/poker-games.html party poker party poker http://www.street-poker.com/party-poker.html pacific poker pacific poker http://www.street-poker.com/pacific-poker.html empire poker empire poker http://www.street-poker.com/empire-poker.html poker rules poker rules http://www.street-poker.com/poker-rules.html texas hold em texas hold em http://www.street-poker.com/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.street-poker.com/free-poker.html poker poker http://www.street-poker.com/poker.html texas holdem texas holdem http://www.street-poker.com/texas-holdem.html online poker online poker http://www.street-poker.com/online-poker.html ...

[poker - June 16, 2005 07:02 PM]

In your free time, check the sites dedicated to poker games poker games http://www.street-poker.com/poker-games.html party poker party poker http://www.street-poker.com/party-poker.html pacific poker pacific poker http://www.street-poker.com/pacific-poker.html empire poker empire poker http://www.street-poker.com/empire-poker.html poker rules poker rules http://www.street-poker.com/poker-rules.html texas hold em texas hold em http://www.street-poker.com/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.street-poker.com/free-poker.html poker poker http://www.street-poker.com/poker.html texas holdem texas holdem http://www.street-poker.com/texas-holdem.html online poker online poker http://www.street-poker.com/online-poker.html ...

[poker - June 16, 2005 07:01 PM]

In your free time, check the sites dedicated to poker games poker games http://www.street-poker.com/poker-games.html party poker party poker http://www.street-poker.com/party-poker.html pacific poker pacific poker http://www.street-poker.com/pacific-poker.html empire poker empire poker http://www.street-poker.com/empire-poker.html poker rules poker rules http://www.street-poker.com/poker-rules.html texas hold em texas hold em http://www.street-poker.com/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.street-poker.com/free-poker.html poker poker http://www.street-poker.com/poker.html texas holdem texas holdem http://www.street-poker.com/texas-holdem.html online poker online poker http://www.street-poker.com/online-poker.html ...

[poker - June 16, 2005 07:01 PM]

In your free time, check the sites dedicated to poker games poker games http://www.street-poker.com/poker-games.html party poker party poker http://www.street-poker.com/party-poker.html pacific poker pacific poker http://www.street-poker.com/pacific-poker.html empire poker empire poker http://www.street-poker.com/empire-poker.html poker rules poker rules http://www.street-poker.com/poker-rules.html texas hold em texas hold em http://www.street-poker.com/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.street-poker.com/free-poker.html poker poker http://www.street-poker.com/poker.html texas holdem texas holdem http://www.street-poker.com/texas-holdem.html online poker online poker http://www.street-poker.com/online-poker.html ...

[texas holdem - June 16, 2005 04:42 PM]

You are invited to take a look at some information in the field of poker games poker games http://www.street-poker.com/poker-games.html party poker party poker http://www.street-poker.com/party-poker.html pacific poker pacific poker http://www.street-poker.com/pacific-poker.html empire poker empire poker http://www.street-poker.com/empire-poker.html poker rules poker rules http://www.street-poker.com/poker-rules.html texas hold em texas hold em http://www.street-poker.com/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.street-poker.com/free-poker.html poker poker http://www.street-poker.com/poker.html texas holdem texas holdem http://www.street-poker.com/texas-holdem.html online poker online poker http://www.street-poker.com/online-poker.html ...

[debt consolidation loan - June 15, 2005 09:27 PM]

You may find it interesting to check the pages in the field of loans loans http://www.uccpp.org/loans.html home loans home loans http://www.uccpp.org/home-loans.html payday loans payday loans http://www.uccpp.org/payday-loans.html home equity loan home equity loan http://www.uccpp.org/home-equity-loan.html payday loan payday loan http://www.uccpp.org/payday-loan.html refinance refinance http://www.uccpp.org/refinance.html personal loans personal loans http://www.uccpp.org/personal-loans.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.uccpp.org/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.uccpp.org/payday-advance.html credit card offers credit card offers http://www.uccpp.org/credit-card-offers.html ...

[debt consolidation loan - June 15, 2005 09:26 PM]

You may find it interesting to check the pages in the field of loans loans http://www.uccpp.org/loans.html home loans home loans http://www.uccpp.org/home-loans.html payday loans payday loans http://www.uccpp.org/payday-loans.html home equity loan home equity loan http://www.uccpp.org/home-equity-loan.html payday loan payday loan http://www.uccpp.org/payday-loan.html refinance refinance http://www.uccpp.org/refinance.html personal loans personal loans http://www.uccpp.org/personal-loans.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.uccpp.org/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.uccpp.org/payday-advance.html credit card offers credit card offers http://www.uccpp.org/credit-card-offers.html ...

[debt consolidation loan - June 15, 2005 09:26 PM]

You may find it interesting to check the pages in the field of loans loans http://www.uccpp.org/loans.html home loans home loans http://www.uccpp.org/home-loans.html payday loans payday loans http://www.uccpp.org/payday-loans.html home equity loan home equity loan http://www.uccpp.org/home-equity-loan.html payday loan payday loan http://www.uccpp.org/payday-loan.html refinance refinance http://www.uccpp.org/refinance.html personal loans personal loans http://www.uccpp.org/personal-loans.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.uccpp.org/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.uccpp.org/payday-advance.html credit card offers credit card offers http://www.uccpp.org/credit-card-offers.html ...

[pharmacy - June 15, 2005 06:59 AM]

Please check the sites dedicated to online pharmacy online pharmacy http://www.ridgeviewelem.org/online-pharmacy.html pharmacy pharmacy http://www.ridgeviewelem.org/pharmacy.html weight loss pills weight loss pills http://www.ridgeviewelem.org/weight-loss-pills.html - Tons of interesdting stuff!!!

[pharmacy - June 15, 2005 06:59 AM]

Please check the sites dedicated to online pharmacy online pharmacy http://www.ridgeviewelem.org/online-pharmacy.html pharmacy pharmacy http://www.ridgeviewelem.org/pharmacy.html weight loss pills weight loss pills http://www.ridgeviewelem.org/weight-loss-pills.html - Tons of interesdting stuff!!!

[pharmacy - June 15, 2005 06:58 AM]

Please check the sites dedicated to online pharmacy online pharmacy http://www.ridgeviewelem.org/online-pharmacy.html pharmacy pharmacy http://www.ridgeviewelem.org/pharmacy.html weight loss pills weight loss pills http://www.ridgeviewelem.org/weight-loss-pills.html - Tons of interesdting stuff!!!

[online casinos - June 14, 2005 11:33 PM]

You can also check the sites in the field of online casinos online casinos http://www.speed-casino.com/online-casinos.html ... Thanks!!!

[online casinos - June 14, 2005 11:32 PM]

You can also check the sites in the field of online casinos online casinos http://www.speed-casino.com/online-casinos.html ... Thanks!!!

[online casinos - June 14, 2005 11:31 PM]

You can also check the sites in the field of online casinos online casinos http://www.speed-casino.com/online-casinos.html ... Thanks!!!

[online casinos - June 14, 2005 11:31 PM]

You can also check the sites in the field of online casinos online casinos http://www.speed-casino.com/online-casinos.html ... Thanks!!!

[party poker - June 14, 2005 12:26 PM]

You may find it interesting to check out the sites dedicated to party poker party poker http://www.wild-poker.com/party-poker.html ... Thanks!!!

[party poker - June 14, 2005 12:26 PM]

You may find it interesting to check out the sites dedicated to party poker party poker http://www.wild-poker.com/party-poker.html ... Thanks!!!

[party poker - June 14, 2005 12:25 PM]

You may find it interesting to check out the sites dedicated to party poker party poker http://www.wild-poker.com/party-poker.html ... Thanks!!!

[poker games - June 14, 2005 02:45 AM]

Please check some information dedicated to poker games poker games http://poker-games.mynet-poker.com/ party poker party poker http://party-poker.mynet-poker.com/ pacific poker pacific poker http://pacific-poker.mynet-poker.com/ empire poker empire poker http://empire-poker.mynet-poker.com/ poker rules poker rules http://poker-rules.mynet-poker.com/ texas hold em texas hold em http://texas-hold-em.mynet-poker.com/ free poker free poker http://free-poker.mynet-poker.com/ poker poker http://poker.mynet-poker.com/ texas holdem texas holdem http://texas-holdem.mynet-poker.com/ online poker online poker http://online-poker.mynet-poker.com/ ...

[poker games - June 14, 2005 02:45 AM]

Please check some information dedicated to poker games poker games http://poker-games.mynet-poker.com/ party poker party poker http://party-poker.mynet-poker.com/ pacific poker pacific poker http://pacific-poker.mynet-poker.com/ empire poker empire poker http://empire-poker.mynet-poker.com/ poker rules poker rules http://poker-rules.mynet-poker.com/ texas hold em texas hold em http://texas-hold-em.mynet-poker.com/ free poker free poker http://free-poker.mynet-poker.com/ poker poker http://poker.mynet-poker.com/ texas holdem texas holdem http://texas-holdem.mynet-poker.com/ online poker online poker http://online-poker.mynet-poker.com/ ...

[poker games - June 14, 2005 02:44 AM]

Please check some information dedicated to poker games poker games http://poker-games.mynet-poker.com/ party poker party poker http://party-poker.mynet-poker.com/ pacific poker pacific poker http://pacific-poker.mynet-poker.com/ empire poker empire poker http://empire-poker.mynet-poker.com/ poker rules poker rules http://poker-rules.mynet-poker.com/ texas hold em texas hold em http://texas-hold-em.mynet-poker.com/ free poker free poker http://free-poker.mynet-poker.com/ poker poker http://poker.mynet-poker.com/ texas holdem texas holdem http://texas-holdem.mynet-poker.com/ online poker online poker http://online-poker.mynet-poker.com/ ...

[online casino - June 13, 2005 07:50 PM]

You are invited to visit some helpful info dedicated to online casino online casino http://online-casino.casino-ppp.com/ online casinos online casinos http://online-casinos.casino-ppp.com/ slot machines slot machines http://slot-machines.casino-ppp.com/ casino on net casino on net http://casino-on-net.casino-ppp.com/ casino games casino games http://casino-games.casino-ppp.com/ casino gambling casino gambling http://casino-gambling.casino-ppp.com/ internet casino internet casino http://internet-casino.casino-ppp.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.casino-ppp.com/ casino online casino online http://casino-online.casino-ppp.com/ roulette roulette http://roulette.casino-ppp.com/ ... Thanks!!!

[online casino - June 13, 2005 07:49 PM]

You are invited to visit some helpful info dedicated to online casino online casino http://online-casino.casino-ppp.com/ online casinos online casinos http://online-casinos.casino-ppp.com/ slot machines slot machines http://slot-machines.casino-ppp.com/ casino on net casino on net http://casino-on-net.casino-ppp.com/ casino games casino games http://casino-games.casino-ppp.com/ casino gambling casino gambling http://casino-gambling.casino-ppp.com/ internet casino internet casino http://internet-casino.casino-ppp.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.casino-ppp.com/ casino online casino online http://casino-online.casino-ppp.com/ roulette roulette http://roulette.casino-ppp.com/ ... Thanks!!!

[online casino - June 13, 2005 07:49 PM]

You are invited to visit some helpful info dedicated to online casino online casino http://online-casino.casino-ppp.com/ online casinos online casinos http://online-casinos.casino-ppp.com/ slot machines slot machines http://slot-machines.casino-ppp.com/ casino on net casino on net http://casino-on-net.casino-ppp.com/ casino games casino games http://casino-games.casino-ppp.com/ casino gambling casino gambling http://casino-gambling.casino-ppp.com/ internet casino internet casino http://internet-casino.casino-ppp.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.casino-ppp.com/ casino online casino online http://casino-online.casino-ppp.com/ roulette roulette http://roulette.casino-ppp.com/ ... Thanks!!!

[online casino - June 13, 2005 07:48 PM]

You are invited to visit some helpful info dedicated to online casino online casino http://online-casino.casino-ppp.com/ online casinos online casinos http://online-casinos.casino-ppp.com/ slot machines slot machines http://slot-machines.casino-ppp.com/ casino on net casino on net http://casino-on-net.casino-ppp.com/ casino games casino games http://casino-games.casino-ppp.com/ casino gambling casino gambling http://casino-gambling.casino-ppp.com/ internet casino internet casino http://internet-casino.casino-ppp.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.casino-ppp.com/ casino online casino online http://casino-online.casino-ppp.com/ roulette roulette http://roulette.casino-ppp.com/ ... Thanks!!!

[slot machines - June 13, 2005 05:45 PM]

You can also check some relevant pages dedicated to online casino online casino http://online-casino.casino-ppp.com/ online casinos online casinos http://online-casinos.casino-ppp.com/ slot machines slot machines http://slot-machines.casino-ppp.com/ casino on net casino on net http://casino-on-net.casino-ppp.com/ casino games casino games http://casino-games.casino-ppp.com/ casino gambling casino gambling http://casino-gambling.casino-ppp.com/ internet casino internet casino http://internet-casino.casino-ppp.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.casino-ppp.com/ casino online casino online http://casino-online.casino-ppp.com/ roulette roulette http://roulette.casino-ppp.com/ - Tons of interesdting stuff!!!

[slot machines - June 13, 2005 05:45 PM]

You can also check some relevant pages dedicated to online casino online casino http://online-casino.casino-ppp.com/ online casinos online casinos http://online-casinos.casino-ppp.com/ slot machines slot machines http://slot-machines.casino-ppp.com/ casino on net casino on net http://casino-on-net.casino-ppp.com/ casino games casino games http://casino-games.casino-ppp.com/ casino gambling casino gambling http://casino-gambling.casino-ppp.com/ internet casino internet casino http://internet-casino.casino-ppp.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.casino-ppp.com/ casino online casino online http://casino-online.casino-ppp.com/ roulette roulette http://roulette.casino-ppp.com/ - Tons of interesdting stuff!!!

[slot machines - June 13, 2005 05:44 PM]

You can also check some relevant pages dedicated to online casino online casino http://online-casino.casino-ppp.com/ online casinos online casinos http://online-casinos.casino-ppp.com/ slot machines slot machines http://slot-machines.casino-ppp.com/ casino on net casino on net http://casino-on-net.casino-ppp.com/ casino games casino games http://casino-games.casino-ppp.com/ casino gambling casino gambling http://casino-gambling.casino-ppp.com/ internet casino internet casino http://internet-casino.casino-ppp.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.casino-ppp.com/ casino online casino online http://casino-online.casino-ppp.com/ roulette roulette http://roulette.casino-ppp.com/ - Tons of interesdting stuff!!!

[online casino - June 13, 2005 08:48 AM]

In your free time, check some information about online casino online casino http://www.sy-casino.com/online-casino.html - Tons of interesdting stuff!!!

[online casino - June 13, 2005 08:47 AM]

In your free time, check some information about online casino online casino http://www.sy-casino.com/online-casino.html - Tons of interesdting stuff!!!

[online casino - June 13, 2005 08:47 AM]

In your free time, check some information about online casino online casino http://www.sy-casino.com/online-casino.html - Tons of interesdting stuff!!!

[party poker - June 13, 2005 01:00 AM]

You may find it interesting to visit some information about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html ...

[party poker - June 13, 2005 12:59 AM]

You may find it interesting to visit some information about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html ...

[party poker - June 13, 2005 12:59 AM]

You may find it interesting to visit some information about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html ...

[party poker - June 13, 2005 12:58 AM]

You may find it interesting to visit some information about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html ...

[party poker - June 12, 2005 10:37 PM]

You are invited to check out the sites about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html - Tons of interesdting stuff!!!

[party poker - June 12, 2005 10:36 PM]

You are invited to check out the sites about party poker party poker http://www.newclassicalguitar.com/party-poker.html - Tons of interesdting stuff!!!

[blackjack - June 12, 2005 01:44 PM]

You can also check some information about blackjack blackjack http://www.gardenaccentsllc.com/blackjack.html ...

[blackjack - June 12, 2005 01:44 PM]

You can also check some information about blackjack blackjack http://www.gardenaccentsllc.com/blackjack.html ...

[online poker - June 12, 2005 05:35 AM]

Please check out some relevant pages dedicated to online poker online poker http://www.good-poker.com/online-poker.html - Tons of interesdting stuff!!!

[online poker - June 12, 2005 05:35 AM]

Please check out some relevant pages dedicated to online poker online poker http://www.good-poker.com/online-poker.html - Tons of interesdting stuff!!!

[online poker - June 12, 2005 05:34 AM]

Please check out some relevant pages dedicated to online poker online poker http://www.good-poker.com/online-poker.html - Tons of interesdting stuff!!!

[online poker - June 12, 2005 03:39 AM]

You may find it interesting to visit the sites in the field of online poker online poker http://www.good-poker.com/online-poker.html ...

[online poker - June 12, 2005 03:38 AM]

You may find it interesting to visit the sites in the field of online poker online poker http://www.good-poker.com/online-poker.html ...

[online poker - June 12, 2005 03:38 AM]

You may find it interesting to visit the sites in the field of online poker online poker http://www.good-poker.com/online-poker.html ...

[online poker - June 12, 2005 03:37 AM]

You may find it interesting to visit the sites in the field of online poker online poker http://www.good-poker.com/online-poker.html ...

[online pharmacy - June 11, 2005 06:33 PM]

Please check the sites about online pharmacy online pharmacy http://www.firstfriends.us/online-pharmacy.html ...

[interest only mortgage - June 11, 2005 01:39 AM]

In your free time, check the sites in the field of payday loan payday loan http://www.money-4me.com/payday-loan.html refinance refinance http://www.money-4me.com/refinance.html mortgage rates mortgage rates http://www.money-4me.com/mortgage-rates.html credit repair credit repair http://www.money-4me.com/credit-repair.html free credit reports free credit reports http://www.money-4me.com/free-credit-reports.html mortgages mortgages http://www.money-4me.com/mortgages.html bad credit loans bad credit loans http://www.money-4me.com/bad-credit-loans.html reverse mortgage reverse mortgage http://www.money-4me.com/reverse-mortgage.html credit credit http://www.money-4me.com/credit.html auto loans auto loans http://www.money-4me.com/auto-loans.html refinance mortgage refinance mortgage http://www.money-4me.com/refinance-mortgage.html car loans car loans http://www.money-4me.com/car-loans.html credit check credit check http://www.money-4me.com/credit-check.html interest only mortgage interest only mortgage http://www.money-4me.com/interest-only-mortgage.html refinance home mortgage refinance home mortgage http://www.money-4me.com/refinance-home-mortgage.html mortgage interest rates mortgage interest rates http://www.money-4me.com/mortgage-interest-rates.html mortgage refinance mortgage refinance http://www.money-4me.com/mortgage-refinance.html free credit check free credit check http://www.money-4me.com/free-credit-check.html home mortgage calculator home mortgage calculator http://www.money-4me.com/home-mortgage-calculator.html consumer credit counseling consumer credit counseling http://www.money-4me.com/consumer-credit-counseling.html credit report repair credit report repair http://www.money-4me.com/credit-report-repair.html discover credit card discover credit card http://www.money-4me.com/discover-credit-card.html home mortgage home mortgage http://www.money-4me.com/home-mortgage.html credit card merchant account credit card merchant account http://www.money-4me.com/credit-card-merchant-account.html bad credit mortgage bad credit mortgage http://www.money-4me.com/bad-credit-mortgage.html compare mortgage rates compare mortgage rates http://www.money-4me.com/compare-mortgage-rates.html free copy of credit report free copy of credit report http://www.money-4me.com/free-copy-of-credit-report.html mortgage broker mortgage broker http://www.money-4me.com/mortgage-broker.html cash advance cash advance http://www.money-4me.com/cash-advance.html cash money cash money http://www.money-4me.com/cash-money.html ... Thanks!!!

[bad credit personal loans - June 10, 2005 11:15 PM]

In your free time, visit the sites about home loans home loans http://www.money-4me.com/home-loans.html payday loans payday loans http://www.money-4me.com/payday-loans.html mortgage calculator mortgage calculator http://www.money-4me.com/mortgage-calculator.html credit report credit report http://www.money-4me.com/credit-report.html credit cards credit cards http://www.money-4me.com/credit-cards.html mortgage payment calculator mortgage payment calculator http://www.money-4me.com/mortgage-payment-calculator.html mortgages mortgages http://www.money-4me.com/mortgages.html bad credit loans bad credit loans http://www.money-4me.com/bad-credit-loans.html credit card credit card http://www.money-4me.com/credit-card.html credit score credit score http://www.money-4me.com/credit-score.html reverse mortgage reverse mortgage http://www.money-4me.com/reverse-mortgage.html loan loan http://www.money-4me.com/loan.html credit bureaus credit bureaus http://www.money-4me.com/credit-bureaus.html debt consolidation loans debt consolidation loans http://www.money-4me.com/debt-consolidation-loans.html refinance mortgage refinance mortgage http://www.money-4me.com/refinance-mortgage.html home loan home loan http://www.money-4me.com/home-loan.html credit card debt credit card debt http://www.money-4me.com/credit-card-debt.html bad credit personal loans bad credit personal loans http://www.money-4me.com/bad-credit-personal-loans.html mortgage interest rate mortgage interest rate http://www.money-4me.com/mortgage-interest-rate.html credit report repair credit report repair http://www.money-4me.com/credit-report-repair.html discover credit card discover credit card http://www.money-4me.com/discover-credit-card.html credit restoration credit restoration http://www.money-4me.com/credit-restoration.html mortgage rate mortgage rate http://www.money-4me.com/mortgage-rate.html free credit score free credit score http://www.money-4me.com/free-credit-score.html home mortgage home mortgage http://www.money-4me.com/home-mortgage.html mortgage lenders mortgage lenders http://www.money-4me.com/mortgage-lenders.html car loan calculator car loan calculator http://www.money-4me.com/car-loan-calculator.html lowest mortgage rates lowest mortgage rates http://www.money-4me.com/lowest-mortgage-rates.html mortgage broker mortgage broker http://www.money-4me.com/mortgage-broker.html cash money cash money http://www.money-4me.com/cash-money.html ...

[blackjack - June 10, 2005 03:46 PM]

You can also check out some helpful info in the field of online gambling online gambling http://www.epraha.info/online-gambling.html ...

[online casino - June 10, 2005 01:34 PM]

You are invited to check the pages in the field of online casinos online casinos http://www.epraha.info/online-casinos.html ... Thanks!!!

[blackjack - June 10, 2005 06:20 AM]

Please check out some helpful info about roulette roulette http://www.hbsnwa.org/roulette.html - Tons of interesdting stuff!!!

[blackjack - June 10, 2005 06:19 AM]

Please check out some helpful info about roulette roulette http://www.hbsnwa.org/roulette.html - Tons of interesdting stuff!!!

[blackjack - June 10, 2005 06:19 AM]

Please check out some helpful info about roulette roulette http://www.hbsnwa.org/roulette.html - Tons of interesdting stuff!!!

[casino - June 10, 2005 04:47 AM]

Please check the pages dedicated to free slots free slots http://www.hbsnwa.org/free-slots.html ... Thanks!!!

[online poker - June 9, 2005 10:12 PM]

Please check some relevant pages about poker games poker games http://www.sigmapiscu.org/poker-games.html ...

[online poker - June 9, 2005 10:11 PM]

Please check some relevant pages about poker games poker games http://www.sigmapiscu.org/poker-games.html ...

[pacific poker - June 9, 2005 12:35 PM]

Please check the pages dedicated to texas hold em texas hold em http://www.mothershope.com/texas-hold-em.html ...

[pacific poker - June 9, 2005 12:34 PM]

Please check the pages dedicated to texas hold em texas hold em http://www.mothershope.com/texas-hold-em.html ...

[pacific poker - June 9, 2005 12:33 PM]

Please check the pages dedicated to texas hold em texas hold em http://www.mothershope.com/texas-hold-em.html ...

[pacific poker - June 9, 2005 12:33 PM]

Please check the pages dedicated to texas hold em texas hold em http://www.mothershope.com/texas-hold-em.html ...

[pacific poker - June 9, 2005 10:34 AM]

You are invited to check out the sites in the field of online poker online poker http://www.mothershope.com/online-poker.html ...

[pacific poker - June 8, 2005 07:48 PM]

Please check some information about texas hold em texas hold em http://www.poker-4-u.com/texas-hold-em.html ...

[online poker - June 8, 2005 04:55 PM]

You can also visit some information about online poker online poker http://www.poker-4-u.com/online-poker.html ...

[online poker - June 8, 2005 04:54 PM]

You can also visit some information about online poker online poker http://www.poker-4-u.com/online-poker.html ...

[online poker - June 8, 2005 04:53 PM]

You can also visit some information about online poker online poker http://www.poker-4-u.com/online-poker.html ...

[online casinos - June 8, 2005 07:41 AM]

Please visit the sites dedicated to blackjack blackjack http://www.casino-y.com/blackjack.html casino casino http://www.casino-y.com/casino.html gambling gambling http://www.casino-y.com/gambling.html online casino online casino http://www.casino-y.com/online-casino.html online casinos online casinos http://www.casino-y.com/online-casinos.html - Tons of interesdting stuff!!!

[texas hold em - June 7, 2005 08:00 PM]

You can also check out the sites about poker games poker games http://www.poker-7.com/poker-games.html texas hold em texas hold em http://www.poker-7.com/texas-hold-em.html party poker party poker http://www.poker-7.com/party-poker.html poker rooms poker rooms http://www.poker-7.com/poker-rooms.html online poker online poker http://www.poker-7.com/online-poker.html ... Thanks!!!

[texas hold em - June 7, 2005 08:00 PM]

You can also check out the sites about poker games poker games http://www.poker-7.com/poker-games.html texas hold em texas hold em http://www.poker-7.com/texas-hold-em.html party poker party poker http://www.poker-7.com/party-poker.html poker rooms poker rooms http://www.poker-7.com/poker-rooms.html online poker online poker http://www.poker-7.com/online-poker.html ... Thanks!!!

[texas hold em - June 7, 2005 07:59 PM]

You can also check out the sites about poker games poker games http://www.poker-7.com/poker-games.html texas hold em texas hold em http://www.poker-7.com/texas-hold-em.html party poker party poker http://www.poker-7.com/party-poker.html poker rooms poker rooms http://www.poker-7.com/poker-rooms.html online poker online poker http://www.poker-7.com/online-poker.html ... Thanks!!!

[online casino site - June 7, 2005 01:55 AM]

In your free time, check out the sites in the field of online casino site online casino site http://www.djsdesigns.net/online-casino.html online casinos gambling online casinos gambling http://www.djsdesigns.net/online-casinos.html slot machines gambling slot machines gambling http://www.djsdesigns.net/slot-machines.html casino on net gambling casino on net gambling http://www.djsdesigns.net/casino-on-net.html casino games gambling casino games gambling http://www.djsdesigns.net/casino-games.html casino gambling online casino gambling online http://www.djsdesigns.net/casino-gambling.html internet casino gambling internet casino gambling http://www.djsdesigns.net/internet-casino.html online casino gambling games online casino gambling games http://www.djsdesigns.net/online-casino-gambling.html casino online casino online http://www.djsdesigns.net/casino-online.html roulette gambling roulette gambling http://www.djsdesigns.net/roulette.html ... Thanks!!!

[world series of poker - June 6, 2005 04:16 PM]

Please visit some information about online poker online poker http://www.e-poker-888.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.e-poker-888.com/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.e-poker-888.com/free-poker.html world series of poker world series of poker http://www.e-poker-888.com/world-series-of-poker.html free online poker free online poker http://www.e-poker-888.com/free-online-poker.html free texas hold em free texas hold em http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em.html texas holdem strategy texas holdem strategy http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-strategy.html online video poker online video poker http://www.e-poker-888.com/online-video-poker.html online poker game online poker game http://www.e-poker-888.com/online-poker-game.html on line poker on line poker http://www.e-poker-888.com/on-line-poker.html free poker game free poker game http://www.e-poker-888.com/free-poker-game.html longest poker game longest poker game http://www.e-poker-888.com/longest-poker-game.html world poker world poker http://www.e-poker-888.com/world-poker.html poker players poker players http://www.e-poker-888.com/poker-players.html play free poker play free poker http://www.e-poker-888.com/play-free-poker.html free texas hold em poker free texas hold em poker http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-poker.html caribbean poker caribbean poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-poker.html texas hold em strategy texas hold em strategy http://www.e-poker-888.com/texas-hold-em-strategy.html cowboy poker cowboy poker http://www.e-poker-888.com/cowboy-poker.html video poker strategy video poker strategy http://www.e-poker-888.com/video-poker-strategy.html caribbean stud poker caribbean stud poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-stud-poker.html poker star poker star http://www.e-poker-888.com/poker-star.html basic rules of poker basic rules of poker http://www.e-poker-888.com/basic-rules-of-poker.html poker tour poker tour http://www.e-poker-888.com/poker-tour.html free texas hold em online play free texas hold em online play http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-online-play.html video poker software video poker software http://www.e-poker-888.com/video-poker-software.html texas holdem tables texas holdem tables http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-tables.html free video poker game free video poker game http://www.e-poker-888.com/free-video-poker-game.html poker rule poker rule http://www.e-poker-888.com/poker-rule.html poker game download poker game download http://www.e-poker-888.com/poker-game-download.html - Tons of interesdting stuff!!!

[world series of poker - June 6, 2005 04:16 PM]

Please visit some information about online poker online poker http://www.e-poker-888.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.e-poker-888.com/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.e-poker-888.com/free-poker.html world series of poker world series of poker http://www.e-poker-888.com/world-series-of-poker.html free online poker free online poker http://www.e-poker-888.com/free-online-poker.html free texas hold em free texas hold em http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em.html texas holdem strategy texas holdem strategy http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-strategy.html online video poker online video poker http://www.e-poker-888.com/online-video-poker.html online poker game online poker game http://www.e-poker-888.com/online-poker-game.html on line poker on line poker http://www.e-poker-888.com/on-line-poker.html free poker game free poker game http://www.e-poker-888.com/free-poker-game.html longest poker game longest poker game http://www.e-poker-888.com/longest-poker-game.html world poker world poker http://www.e-poker-888.com/world-poker.html poker players poker players http://www.e-poker-888.com/poker-players.html play free poker play free poker http://www.e-poker-888.com/play-free-poker.html free texas hold em poker free texas hold em poker http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-poker.html caribbean poker caribbean poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-poker.html texas hold em strategy texas hold em strategy http://www.e-poker-888.com/texas-hold-em-strategy.html cowboy poker cowboy poker http://www.e-poker-888.com/cowboy-poker.html video poker strategy video poker strategy http://www.e-poker-888.com/video-poker-strategy.html caribbean stud poker caribbean stud poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-stud-poker.html poker star poker star http://www.e-poker-888.com/poker-star.html basic rules of poker basic rules of poker http://www.e-poker-888.com/basic-rules-of-poker.html poker tour poker tour http://www.e-poker-888.com/poker-tour.html free texas hold em online play free texas hold em online play http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-online-play.html video poker software video poker software http://www.e-poker-888.com/video-poker-software.html texas holdem tables texas holdem tables http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-tables.html free video poker game free video poker game http://www.e-poker-888.com/free-video-poker-game.html poker rule poker rule http://www.e-poker-888.com/poker-rule.html poker game download poker game download http://www.e-poker-888.com/poker-game-download.html - Tons of interesdting stuff!!!

[world series of poker - June 6, 2005 04:15 PM]

Please visit some information about online poker online poker http://www.e-poker-888.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.e-poker-888.com/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.e-poker-888.com/free-poker.html world series of poker world series of poker http://www.e-poker-888.com/world-series-of-poker.html free online poker free online poker http://www.e-poker-888.com/free-online-poker.html free texas hold em free texas hold em http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em.html texas holdem strategy texas holdem strategy http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-strategy.html online video poker online video poker http://www.e-poker-888.com/online-video-poker.html online poker game online poker game http://www.e-poker-888.com/online-poker-game.html on line poker on line poker http://www.e-poker-888.com/on-line-poker.html free poker game free poker game http://www.e-poker-888.com/free-poker-game.html longest poker game longest poker game http://www.e-poker-888.com/longest-poker-game.html world poker world poker http://www.e-poker-888.com/world-poker.html poker players poker players http://www.e-poker-888.com/poker-players.html play free poker play free poker http://www.e-poker-888.com/play-free-poker.html free texas hold em poker free texas hold em poker http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-poker.html caribbean poker caribbean poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-poker.html texas hold em strategy texas hold em strategy http://www.e-poker-888.com/texas-hold-em-strategy.html cowboy poker cowboy poker http://www.e-poker-888.com/cowboy-poker.html video poker strategy video poker strategy http://www.e-poker-888.com/video-poker-strategy.html caribbean stud poker caribbean stud poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-stud-poker.html poker star poker star http://www.e-poker-888.com/poker-star.html basic rules of poker basic rules of poker http://www.e-poker-888.com/basic-rules-of-poker.html poker tour poker tour http://www.e-poker-888.com/poker-tour.html free texas hold em online play free texas hold em online play http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-online-play.html video poker software video poker software http://www.e-poker-888.com/video-poker-software.html texas holdem tables texas holdem tables http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-tables.html free video poker game free video poker game http://www.e-poker-888.com/free-video-poker-game.html poker rule poker rule http://www.e-poker-888.com/poker-rule.html poker game download poker game download http://www.e-poker-888.com/poker-game-download.html - Tons of interesdting stuff!!!

[poker sites - June 6, 2005 01:56 PM]

Please check some relevant pages about poker tables poker tables http://www.e-poker-888.com/poker-tables.html free poker free poker http://www.e-poker-888.com/free-poker.html poker hands poker hands http://www.e-poker-888.com/poker-hands.html video poker video poker http://www.e-poker-888.com/video-poker.html free texas hold em free texas hold em http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em.html free poker games free poker games http://www.e-poker-888.com/free-poker-games.html celebrity poker celebrity poker http://www.e-poker-888.com/celebrity-poker.html free poker chip set free poker chip set http://www.e-poker-888.com/free-poker-chip-set.html hold em poker hold em poker http://www.e-poker-888.com/hold-em-poker.html online poker game online poker game http://www.e-poker-888.com/online-poker-game.html poker forum poker forum http://www.e-poker-888.com/poker-forum.html poker rooms poker rooms http://www.e-poker-888.com/poker-rooms.html strategies for texas hold em strategies for texas hold em http://www.e-poker-888.com/strategies-for-texas-hold-em.html online texas hold em online texas hold em http://www.e-poker-888.com/online-texas-hold-em.html holdem holdem http://www.e-poker-888.com/holdem.html world poker world poker http://www.e-poker-888.com/world-poker.html free rules for poker free rules for poker http://www.e-poker-888.com/free-rules-for-poker.html play free poker play free poker http://www.e-poker-888.com/play-free-poker.html rules for poker games rules for poker games http://www.e-poker-888.com/rules-for-poker-games.html texas holdem tips texas holdem tips http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-tips.html free texas hold em poker free texas hold em poker http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-poker.html texas holdem software texas holdem software http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-software.html how to play texas hold em how to play texas hold em http://www.e-poker-888.com/how-to-play-texas-hold-em.html poker download poker download http://www.e-poker-888.com/poker-download.html stud poker stud poker http://www.e-poker-888.com/stud-poker.html poker site poker site http://www.e-poker-888.com/poker-site.html video poker software video poker software http://www.e-poker-888.com/video-poker-software.html yahoo poker yahoo poker http://www.e-poker-888.com/yahoo-poker.html hold em hold em http://www.e-poker-888.com/hold-em.html party poker bonus code party poker bonus code http://www.e-poker-888.com/party-poker-bonus-code.html ... Thanks!!!

[poker hands - June 6, 2005 07:15 AM]

You can also check some information in the field of free poker free poker http://www.e-poker-888.com/free-poker.html poker hands poker hands http://www.e-poker-888.com/poker-hands.html video poker video poker http://www.e-poker-888.com/video-poker.html poker hand rankings poker hand rankings http://www.e-poker-888.com/poker-hand-rankings.html strip poker games strip poker games http://www.e-poker-888.com/strip-poker-games.html poker forum poker forum http://www.e-poker-888.com/poker-forum.html longest poker game longest poker game http://www.e-poker-888.com/longest-poker-game.html rules for texas hold em rules for texas hold em http://www.e-poker-888.com/rules-for-texas-hold-em.html world poker world poker http://www.e-poker-888.com/world-poker.html poker players poker players http://www.e-poker-888.com/poker-players.html texas holdem odds texas holdem odds http://www.e-poker-888.com/texas-holdem-odds.html poker hand poker hand http://www.e-poker-888.com/poker-hand.html poker sites poker sites http://www.e-poker-888.com/poker-sites.html texas hold em online texas hold em online http://www.e-poker-888.com/texas-hold-em-online.html caribbean poker caribbean poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-poker.html winning poker hands winning poker hands http://www.e-poker-888.com/winning-poker-hands.html poker terms poker terms http://www.e-poker-888.com/poker-terms.html free poker tournaments free poker tournaments http://www.e-poker-888.com/free-poker-tournaments.html poker download poker download http://www.e-poker-888.com/poker-download.html video poker strategy video poker strategy http://www.e-poker-888.com/video-poker-strategy.html caribbean stud poker caribbean stud poker http://www.e-poker-888.com/caribbean-stud-poker.html free texas hold em poker games free texas hold em poker games http://www.e-poker-888.com/free-texas-hold-em-poker-games.html poker star poker star http://www.e-poker-888.com/poker-star.html 3 card poker 3 card poker http://www.e-poker-888.com/3-card-poker.html poker site poker site http://www.e-poker-888.com/poker-site.html basic rules of poker basic rules of poker http://www.e-poker-888.com/basic-rules-of-poker.html poker tour poker tour http://www.e-poker-888.com/poker-tour.html poker strip poker strip http://www.e-poker-888.com/poker-strip.html gambling poker gambling poker http://www.e-poker-888.com/gambling-poker.html poker strategies poker strategies http://www.e-poker-888.com/poker-strategies.html ...

[online casino gambling - June 5, 2005 08:11 AM]

Please visit some helpful info about online casino gambling online casino gambling http://www.djsdesigns.net/online-casino.html online casinos online casinos http://www.djsdesigns.net/online-casinos.html slot machines slot machines http://www.djsdesigns.net/slot-machines.html casino on net casino on net http://www.djsdesigns.net/casino-on-net.html casino games casino games http://www.djsdesigns.net/casino-games.html casino gambling casino gambling http://www.djsdesigns.net/casino-gambling.html internet casino internet casino http://www.djsdesigns.net/internet-casino.html online casino gambling online casino gambling http://www.djsdesigns.net/online-casino-gambling.html casino online casino online http://www.djsdesigns.net/casino-online.html roulette roulette http://www.djsdesigns.net/roulette.html - Tons of interesdting stuff!!!

[penis enlargement pills - June 4, 2005 10:17 PM]

Interesting and great informations on this website. Nice job! Get infos about all the pills on the market, about true or false effects. Try: http://www.pillsinfos.com
Penis enlargement pills

[penis enlargement - June 4, 2005 08:27 PM]

Nice work and great ideas. Get infos about all the pills on the market, about true or false effects. Try: http://www.pillsinfos.com
Penis enlargement

[online poker - June 3, 2005 12:43 AM]

You may find it interesting to visit some relevant pages about online poker online poker http://www.progressiveupdate.net/online-poker.html poker games poker games http://www.progressiveupdate.net/poker-games.html party poker party poker http://www.progressiveupdate.net/party-poker.html pacific poker pacific poker http://www.progressiveupdate.net/pacific-poker.html empire poker empire poker http://www.progressiveupdate.net/empire-poker.html poker rules poker rules http://www.progressiveupdate.net/poker-rules.html texas hold em texas hold em http://www.progressiveupdate.net/texas-hold-em.html free poker free poker http://www.progressiveupdate.net/free-poker.html poker poker http://www.progressiveupdate.net/poker.html texas holdem texas holdem http://www.progressiveupdate.net/texas-holdem.html - Tons of interesdting stuff!!!

[online poker games - June 2, 2005 05:20 AM]

Please check some helpful info about online poker games online poker games http://www.progressiveupdate.net/online-poker.html poker games online poker games online http://www.progressiveupdate.net/poker-games.html party poker games party poker games http://www.progressiveupdate.net/party-poker.html pacific poker games pacific poker games http://www.progressiveupdate.net/pacific-poker.html empire poker games empire poker games http://www.progressiveupdate.net/empire-poker.html poker rules games poker rules games http://www.progressiveupdate.net/poker-rules.html texas hold em games texas hold em games http://www.progressiveupdate.net/texas-hold-em.html free poker games free poker games http://www.progressiveupdate.net/free-poker.html poker games poker games http://www.progressiveupdate.net/poker.html texas holdem games texas holdem games http://www.progressiveupdate.net/texas-holdem.html ...

[loans - May 30, 2005 11:04 PM]

Please visit the pages about loans loans http://www.racepointfunding.com/loans.html home loans home loans http://www.racepointfunding.com/home-loans.html payday loans payday loans http://www.racepointfunding.com/payday-loans.html home equity loan home equity loan http://www.racepointfunding.com/home-equity-loan.html payday loan payday loan http://www.racepointfunding.com/payday-loan.html refinance refinance http://www.racepointfunding.com/refinance.html personal loans personal loans http://www.racepointfunding.com/personal-loans.html debt consolidation loan debt consolidation loan http://www.racepointfunding.com/debt-consolidation-loan.html payday advance payday advance http://www.racepointfunding.com/payday-advance.html credit card offers credit card offers http://www.racepointfunding.com/credit-card-offers.html ... Thanks!!!

[online poker - May 25, 2005 05:08 PM]

You are invited to check some helpful info dedicated to online poker online poker http://www.williamchibbard.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.texas-hold-em-world.com/texas-hold-em.html online poker online poker http://www.texas-hold-em-world.com/online-poker.html texas hold em texas hold em http://www.e-online-poker-777.com/texas-hold-em.html online poker online poker http://www.e-online-poker-777.com/online-poker.html ...

[poker strategies - May 24, 2005 03:28 AM]

You are invited to check out some information about rules for texas hold em rules for texas hold em http://www.sheratonnorthcharleston.com/rules-for-texas-hold-em.html official poker rules official poker rules http://www.sheratonnorthcharleston.com/official-poker-rules.html free poker tournaments free poker tournaments http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-poker-tournaments.html caribbean stud poker caribbean stud poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/caribbean-stud-poker.html strip poker strip poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/strip-poker.html poker download poker download http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-download.html free texas hold em free texas hold em http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-texas-hold-em.html 3 card poker 3 card poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/3-card-poker.html texas hold em strategy texas hold em strategy http://www.sheratonnorthcharleston.com/texas-hold-em-strategy.html free texas hold em online play free texas hold em online play http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-texas-hold-em-online-play.html poker on line poker on line http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-on-line.html hold em poker hold em poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/hold-em-poker.html video poker video poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/video-poker.html poker hand rankings poker hand rankings http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-hand-rankings.html free video strip poker free video strip poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-video-strip-poker.html poker star poker star http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-star.html poker site poker site http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-site.html play texas holdem play texas holdem http://www.sheratonnorthcharleston.com/play-texas-holdem.html strategies for texas hold em strategies for texas hold em http://www.sheratonnorthcharleston.com/strategies-for-texas-hold-em.html poker forum poker forum http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-forum.html holdem holdem http://www.sheratonnorthcharleston.com/holdem.html free poker game download free poker game download http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-poker-game-download.html poker rules poker rules http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-rules.html free video poker game free video poker game http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-video-poker-game.html poker strip poker strip http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-strip.html free online texas holdem free online texas holdem http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-online-texas-holdem.html texas holdem tables texas holdem tables http://www.sheratonnorthcharleston.com/texas-holdem-tables.html poker rooms poker rooms http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-rooms.html free texas hold em poker games free texas hold em poker games http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-texas-hold-em-poker-games.html poker tour poker tour http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-tour.html ...

[texas holdem tips - May 23, 2005 07:50 AM]

You may find it interesting to check the sites about poker tables poker tables http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-tables.html learn to play poker learn to play poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/learn-to-play-poker.html free texas hold em free texas hold em http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-texas-hold-em.html texas holdem online texas holdem online http://www.sheratonnorthcharleston.com/texas-holdem-online.html poker players poker players http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-players.html 3 card poker 3 card poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/3-card-poker.html texas hold em poker game texas hold em poker game http://www.sheratonnorthcharleston.com/texas-hold-em-poker-game.html texas hold em strategy texas hold em strategy http://www.sheratonnorthcharleston.com/texas-hold-em-strategy.html cowboy poker cowboy poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/cowboy-poker.html poker poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker.html online texas hold em online texas hold em http://www.sheratonnorthcharleston.com/online-texas-hold-em.html stud poker stud poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/stud-poker.html poker tournament poker tournament http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-tournament.html poker hand rankings poker hand rankings http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-hand-rankings.html gambling poker gambling poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/gambling-poker.html poker games poker games http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-games.html poker table poker table http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-table.html texas holdem software texas holdem software http://www.sheratonnorthcharleston.com/texas-holdem-software.html rules for poker games rules for poker games http://www.sheratonnorthcharleston.com/rules-for-poker-games.html yahoo poker yahoo poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/yahoo-poker.html video poker software video poker software http://www.sheratonnorthcharleston.com/video-poker-software.html world poker tour world poker tour http://www.sheratonnorthcharleston.com/world-poker-tour.html poker forum poker forum http://www.sheratonnorthcharleston.com/poker-forum.html holdem holdem http://www.sheratonnorthcharleston.com/holdem.html free texas hold em poker free texas hold em poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-texas-hold-em-poker.html how to play texas hold em how to play texas hold em http://www.sheratonnorthcharleston.com/how-to-play-texas-hold-em.html play free poker play free poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/play-free-poker.html world series of poker world series of poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/world-series-of-poker.html video poker games video poker games http://www.sheratonnorthcharleston.com/video-poker-games.html free online poker free online poker http://www.sheratonnorthcharleston.com/free-online-poker.html ...

[celebrity poker - May 21, 2005 01:14 AM]

You can also visit the sites dedicated to poker hand rankings poker hand rankings http://www.e-poker-777.com/poker-hand-rankings.html poker download poker download http://www.e-poker-777.com/poker-download.html basic rules of poker basic rules of poker http://www.e-poker-777.com/basic-rules-of-poker.html texas holdem texas holdem http://www.e-poker-777.com/texas-holdem.html free texas hold em poker games free texas hold em poker games http://www.e-poker-777.com/free-texas-hold-em-poker-games.html free strip poker free strip poker http://www.e-poker-777.com/free-strip-poker.html poker star poker star http://www.e-poker-777.com/poker-star.html online casino poker online casino poker http://www.e-poker-777.com/online-casino-poker.html free video strip poker free video strip poker http://www.e-poker-777.com/free-video-strip-poker.html free online texas holdem free online texas holdem http://www.e-poker-777.com/free-online-texas-holdem.html poker game download poker game download http://www.e-poker-777.com/poker-game-download.html poker poker http://www.e-poker-777.com/poker.html omaha poker omaha poker http://www.e-poker-777.com/omaha-poker.html longest poker game longest poker game http://www.e-poker-777.com/longest-poker-game.html hold em hold em http://www.e-poker-777.com/hold-em.html online poker game online poker game http://www.e-poker-777.com/online-poker-game.html poker strategies poker strategies http://www.e-poker-777.com/poker-strategies.html poker hands poker hands http://www.e-poker-777.com/poker-hands.html poker players poker players http://www.e-poker-777.com/poker-players.html free poker games free poker games http://www.e-poker-777.com/free-poker-games.html party poker party poker http://www.e-poker-777.com/party-poker.html free rules for poker free rules for poker http://www.e-poker-777.com/free-rules-for-poker.html poker forum poker forum http://www.e-poker-777.com/poker-forum.html play free poker play free poker http://www.e-poker-777.com/play-free-poker.html texas holdem online texas holdem online http://www.e-poker-777.com/texas-holdem-online.html video poker software video poker software http://www.e-poker-777.com/video-poker-software.html texas holdem strategy texas holdem strategy http://www.e-poker-777.com/texas-holdem-strategy.html texas holdem software texas holdem software http://www.e-poker-777.com/texas-holdem-software.html free texas hold em poker free texas hold em poker http://www.e-poker-777.com/free-texas-hold-em-poker.html winning poker hands winning poker hands http://www.e-poker-777.com/winning-poker-hands.html ...

[gambling - May 16, 2005 02:36 AM]

You may find it interesting to check the sites dedicated to online casinos online casinos http://www.alleghenydist.net/online-casinos.html - Tons of interesdting stuff!!!

[party poker - May 13, 2005 02:11 PM]

You can also check the sites about party poker party poker http://www.shivapage.com/party-poker.html ...

[party poker - May 13, 2005 02:11 PM]

You can also check the sites about party poker party poker http://www.shivapage.com/party-poker.html ...

[party poker - May 13, 2005 02:11 PM]

You can also check the sites about party poker party poker http://www.shivapage.com/party-poker.html ...

[party poker - May 13, 2005 02:11 PM]

You can also check the sites about party poker party poker http://www.shivapage.com/party-poker.html ...

[craps dont pass strategies - May 10, 2005 09:53 AM]

Please check some relevant pages about gambling online gambling online http://www.juris-net.com/gambling-online.html online roulette online roulette http://www.juris-net.com/online-roulette.html poker chip cases poker chip cases http://www.juris-net.com/poker-chip-cases.html how to play craps how to play craps http://www.juris-net.com/how-to-play-craps.html las vegas casino employment las vegas casino employment http://www.juris-net.com/las-vegas-casino-employment.html winning poker hands winning poker hands http://www.juris-net.com/winning-poker-hands.html pachislo slot machines wholesale pachislo slot machines wholesale http://www.juris-net.com/pachislo-slot-machines-wholesale.html poker images poker images http://www.juris-net.com/poker-images.html casino supplies fort worth casino supplies fort worth http://www.juris-net.com/casino-supplies-fort-worth.html video blackjack video blackjack http://www.juris-net.com/video-blackjack.html blackjack betting strategy blackjack betting strategy http://www.juris-net.com/blackjack-betting-strategy.html cheap slot machine sales cheap slot machine sales http://www.juris-net.com/cheap-slot-machine-sales.html download free strip blackjack download free strip blackjack http://www.juris-net.com/download-free-strip-blackjack.html roulette tricks roulette tricks http://www.juris-net.com/roulette-tricks.html free keno superball downloads non casino free keno superball downloads non casino http://www.juris-net.com/free-keno-superball-downloads-non-casino.html lobstermania slot machine lobstermania slot machine http://www.juris-net.com/lobstermania-slot-machine.html harmful effects of gambling harmful effects of gambling http://www.juris-net.com/harmful-effects-of-gambling.html free casino black jack free casino black jack http://www.juris-net.com/free-casino-black-jack.html gambling free gambling free http://www.juris-net.com/gambling-free.html wicked winnings nickel slots wicked winnings nickel slots http://www.juris-net.com/wicked-winnings-nickel-slots.html how to win at blackjack free how to win at blackjack free http://www.juris-net.com/how-to-win-at-blackjack-free.html black jack anime black jack anime http://www.juris-net.com/black-jack-anime.html free on line black jack free on line black jack http://www.juris-net.com/free-on-line-black-jack.html double exposure blackjack double exposure blackjack http://www.juris-net.com/double-exposure-blackjack.html flash games strip blackjack flash games strip blackjack http://www.juris-net.com/flash-games-strip-blackjack.html no download blackjack no download blackjack http://www.juris-net.com/no-download-blackjack.html estee lauder roulette wheel compact estee lauder roulette wheel compact http://www.juris-net.com/estee-lauder-roulette-wheel-compact.html online blackjack tournament website online blackjack tournament website http://www.juris-net.com/online-blackjack-tournament-website.html strtp blackjack strtp blackjack http://www.juris-net.com/strtp-blackjack.html black jack lessons las vegas black jack lessons las vegas http://www.juris-net.com/black-jack-lessons-las-vegas.html system of a down  roulette mp3 system of a down  roulette mp3 http://www.juris-net.com/system%C2%A0of%C2%A0a%C2%A0down%C2%A0%C2%A0roulette%C2%A0mp3.html 369 way vegas keno keygen serial 369 way vegas keno keygen serial http://www.juris-net.com/369-way-vegas-keno-keygen-serial.html basketball player die russian roulette basketball player die russian roulette http://www.juris-net.com/basketball-player-die-russian-roulette.html black jack online with real money black jack online with real money http://www.juris-net.com/black-jack-online-with-real-money.html download free keno game download free keno game http://www.juris-net.com/download-free-keno-game.html ...

[craps dont pass strategies - May 10, 2005 09:53 AM]

Please check some relevant pages about gambling online gambling online http://www.juris-net.com/gambling-online.html online roulette online roulette http://www.juris-net.com/online-roulette.html poker chip cases poker chip cases http://www.juris-net.com/poker-chip-cases.html how to play craps how to play craps http://www.juris-net.com/how-to-play-craps.html las vegas casino employment las vegas casino employment http://www.juris-net.com/las-vegas-casino-employment.html winning poker hands winning poker hands http://www.juris-net.com/winning-poker-hands.html pachislo slot machines wholesale pachislo slot machines wholesale http://www.juris-net.com/pachislo-slot-machines-wholesale.html poker images poker images http://www.juris-net.com/poker-images.html casino supplies fort worth casino supplies fort worth http://www.juris-net.com/casino-supplies-fort-worth.html video blackjack video blackjack http://www.juris-net.com/video-blackjack.html blackjack betting strategy blackjack betting strategy http://www.juris-net.com/blackjack-betting-strategy.html cheap slot machine sales cheap slot machine sales http://www.juris-net.com/cheap-slot-machine-sales.html download free strip blackjack download free strip blackjack http://www.juris-net.com/download-free-strip-blackjack.html roulette tricks roulette tricks http://www.juris-net.com/roulette-tricks.html free keno superball downloads non casino free keno superball downloads non casino http://www.juris-net.com/free-keno-superball-downloads-non-casino.html lobstermania slot machine lobstermania slot machine http://www.juris-net.com/lobstermania-slot-machine.html harmful effects of gambling harmful effects of gambling http://www.juris-net.com/harmful-effects-of-gambling.html free casino black jack free casino black jack http://www.juris-net.com/free-casino-black-jack.html gambling free gambling free http://www.juris-net.com/gambling-free.html wicked winnings nickel slots wicked winnings nickel slots http://www.juris-net.com/wicked-winnings-nickel-slots.html how to win at blackjack free how to win at blackjack free http://www.juris-net.com/how-to-win-at-blackjack-free.html black jack anime black jack anime http://www.juris-net.com/black-jack-anime.html free on line black jack free on line black jack http://www.juris-net.com/free-on-line-black-jack.html double exposure blackjack double exposure blackjack http://www.juris-net.com/double-exposure-blackjack.html flash games strip blackjack flash games strip blackjack http://www.juris-net.com/flash-games-strip-blackjack.html no download blackjack no download blackjack http://www.juris-net.com/no-download-blackjack.html estee lauder roulette wheel compact estee lauder roulette wheel compact http://www.juris-net.com/estee-lauder-roulette-wheel-compact.html online blackjack tournament website online blackjack tournament website http://www.juris-net.com/online-blackjack-tournament-website.html strtp blackjack strtp blackjack http://www.juris-net.com/strtp-blackjack.html black jack lessons las vegas black jack lessons las vegas http://www.juris-net.com/black-jack-lessons-las-vegas.html system of a down  roulette mp3 system of a down  roulette mp3 http://www.juris-net.com/system%C2%A0of%C2%A0a%C2%A0down%C2%A0%C2%A0roulette%C2%A0mp3.html 369 way vegas keno keygen serial 369 way vegas keno keygen serial http://www.juris-net.com/369-way-vegas-keno-keygen-serial.html basketball player die russian roulette basketball player die russian roulette http://www.juris-net.com/basketball-player-die-russian-roulette.html black jack online with real money black jack online with real money http://www.juris-net.com/black-jack-online-with-real-money.html download free keno game download free keno game http://www.juris-net.com/download-free-keno-game.html ...

[craps dont pass strategies - May 10, 2005 09:51 AM]

Please check some relevant pages about gambling online gambling online http://www.juris-net.com/gambling-online.html online roulette online roulette http://www.juris-net.com/online-roulette.html poker chip cases poker chip cases http://www.juris-net.com/poker-chip-cases.html how to play craps how to play craps http://www.juris-net.com/how-to-play-craps.html las vegas casino employment las vegas casino employment http://www.juris-net.com/las-vegas-casino-employment.html winning poker hands winning poker hands http://www.juris-net.com/winning-poker-hands.html pachislo slot machines wholesale pachislo slot machines wholesale http://www.juris-net.com/pachislo-slot-machines-wholesale.html poker images poker images http://www.juris-net.com/poker-images.html casino supplies fort worth casino supplies fort worth http://www.juris-net.com/casino-supplies-fort-worth.html video blackjack video blackjack http://www.juris-net.com/video-blackjack.html blackjack betting strategy blackjack betting strategy http://www.juris-net.com/blackjack-betting-strategy.html cheap slot machine sales cheap slot machine sales http://www.juris-net.com/cheap-slot-machine-sales.html download free strip blackjack download free strip blackjack http://www.juris-net.com/download-free-strip-blackjack.html roulette tricks roulette tricks http://www.juris-net.com/roulette-tricks.html free keno superball downloads non casino free keno superball downloads non casino http://www.juris-net.com/free-keno-superball-downloads-non-casino.html lobstermania slot machine lobstermania slot machine http://www.juris-net.com/lobstermania-slot-machine.html harmful effects of gambling harmful effects of gambling http://www.juris-net.com/harmful-effects-of-gambling.html free casino black jack free casino black jack http://www.juris-net.com/free-casino-black-jack.html gambling free gambling free http://www.juris-net.com/gambling-free.html wicked winnings nickel slots wicked winnings nickel slots http://www.juris-net.com/wicked-winnings-nickel-slots.html how to win at blackjack free how to win at blackjack free http://www.juris-net.com/how-to-win-at-blackjack-free.html black jack anime black jack anime http://www.juris-net.com/black-jack-anime.html free on line black jack free on line black jack http://www.juris-net.com/free-on-line-black-jack.html double exposure blackjack double exposure blackjack http://www.juris-net.com/double-exposure-blackjack.html flash games strip blackjack flash games strip blackjack http://www.juris-net.com/flash-games-strip-blackjack.html no download blackjack no download blackjack http://www.juris-net.com/no-download-blackjack.html estee lauder roulette wheel compact estee lauder roulette wheel compact http://www.juris-net.com/estee-lauder-roulette-wheel-compact.html online blackjack tournament website online blackjack tournament website http://www.juris-net.com/online-blackjack-tournament-website.html strtp blackjack strtp blackjack http://www.juris-net.com/strtp-blackjack.html black jack lessons las vegas black jack lessons las vegas http://www.juris-net.com/black-jack-lessons-las-vegas.html system of a down  roulette mp3 system of a down  roulette mp3 http://www.juris-net.com/system%C2%A0of%C2%A0a%C2%A0down%C2%A0%C2%A0roulette%C2%A0mp3.html 369 way vegas keno keygen serial 369 way vegas keno keygen serial http://www.juris-net.com/369-way-vegas-keno-keygen-serial.html basketball player die russian roulette basketball player die russian roulette http://www.juris-net.com/basketball-player-die-russian-roulette.html black jack online with real money black jack online with real money http://www.juris-net.com/black-jack-online-with-real-money.html download free keno game download free keno game http://www.juris-net.com/download-free-keno-game.html ...

[texas holdem - May 5, 2005 11:47 AM]

You are invited to visit the pages about texas holdem texas holdem http://www.tomumberg2004.com/texas-holdem.html ...

[texas holdem - May 3, 2005 06:14 PM]

Please check out the sites about texas holdem texas holdem http://www.texas-va-loan.com/texas-holdem.html ...

[texas holdem - May 3, 2005 06:14 PM]

Please check out the sites about texas holdem texas holdem http://www.texas-va-loan.com/texas-holdem.html ...

[texas holdem - May 3, 2005 06:13 PM]

Please check out the sites about texas holdem texas holdem http://www.texas-va-loan.com/texas-holdem.html ...

[poker rooms - May 2, 2005 03:25 AM]

You are invited to check out some helpful info dedicated to empire poker empire poker http://www.jmhic.com/empire-poker.html ... Thanks!!!

[online casino - April 18, 2005 10:25 AM]

You are invited to check the sites about online casino online casino http://www.neopage.net/online-casino.html online casino online casino http://www.sacrangers.com/online-casino.html online casino online casino http://www.walnuttownfireco.org/online-casino.html online casino online casino http://www.vp888.net/online-casino.html online casino online casino http://www.hub4textiles.com/online-casino.html online casino online casino http://www.nztravelaccommodation.com/online-casino.html online casino online casino http://www.yx-colorweaving.com/online-casino.html online casino online casino http://www.gardenaccentsllc.com/online-casino.html free slots free slots http://www.sacrangers.com/free-slots.html slot machines slot machines http://www.sacrangers.com/slot-machines.html ... Thanks!!!

[empire poker - April 15, 2005 01:34 AM]

You can also check some helpful info in the field of play texas hold em online play texas hold em online http://play-texas-hold-em-online.osteriaportanova.com/ online poker games online poker games http://online-poker-games.robertapesce.com/ yahoo poker yahoo poker http://yahoo-poker.transcendentalartscouncil.org/ online video poker game online video poker game http://online-video-poker-game.camenaetheatre.org/ poker table poker table http://poker-table.iacsoft.com/ empire poker empire poker http://empire-poker.sangirooms.com/ three card poker three card poker http://three-card-poker.centrotimarineo.com/ texasholdem texasholdem http://texasholdem.robertapesce.com/ poker tells poker tells http://poker-tells.rgmrecords.com/ texas hold em online texas hold em online http://texas-hold-em-online.mountaincasadeglos.com/ ...

[online poker - April 12, 2005 02:29 PM]

You can also check out the sites about online poker online poker http://www.phuketabacus.com/online-poker.html online poker online poker http://www.buckhouston.com/online-poker.html online poker online poker http://www.yourmorningshot.com/online-poker.html online poker online poker http://www.catalystmag.org/online-poker.html online poker online poker http://www.qtw24.com/online-poker.html online poker online poker http://www.newclassicalguitar.com/online-poker.html online poker online poker http://www.queryguild.com/online-poker.html online poker online poker http://www.myfriendstephanie.net/online-poker.html poker poker http://www.newclassicalguitar.com/poker.html poker games poker games http://www.phuketabacus.com/poker-games.html ... Thanks!!!

[diet supplements - April 5, 2005 11:30 PM]

In your free time, check out the sites about effexor effexor http://effexor.e-top-pharmacy.com/ mexican pharmacies mexican pharmacies http://mexican-pharmacies.e-top-pharmacy.com/ wellbutrin xl wellbutrin xl http://wellbutrin-xl.e-top-pharmacy.com/ online pharmacys online pharmacys http://online-pharmacys.best-e-site.com/ costco pharmacy costco pharmacy http://costco-pharmacy.e-pills-buy.com/ xanax effect xanax effect http://www.e-pills-buy.com/ canadian internet pharmacy canadian internet pharmacy http://canadian-internet-pharmacy.e-pills-buy.com/ on line pharmacies on line pharmacies http://on-line-pharmacies.e-pills-buy.com/ hospital pharmacy hospital pharmacy http://hospital-pharmacy.e-pills-buy.com/ pharmacy direct pharmacy direct http://pharmacy-direct.e-pills-buy.com/ - Tons of interesdting stuff!!!

[diet supplements - April 5, 2005 11:29 PM]

In your free time, check out the sites about effexor effexor http://effexor.e-top-pharmacy.com/ mexican pharmacies mexican pharmacies http://mexican-pharmacies.e-top-pharmacy.com/ wellbutrin xl wellbutrin xl http://wellbutrin-xl.e-top-pharmacy.com/ online pharmacys online pharmacys http://online-pharmacys.best-e-site.com/ costco pharmacy costco pharmacy http://costco-pharmacy.e-pills-buy.com/ xanax effect xanax effect http://www.e-pills-buy.com/ canadian internet pharmacy canadian internet pharmacy http://canadian-internet-pharmacy.e-pills-buy.com/ on line pharmacies on line pharmacies http://on-line-pharmacies.e-pills-buy.com/ hospital pharmacy hospital pharmacy http://hospital-pharmacy.e-pills-buy.com/ pharmacy direct pharmacy direct http://pharmacy-direct.e-pills-buy.com/ - Tons of interesdting stuff!!!

[celebrity poker - April 1, 2005 11:56 PM]

You are invited to check some relevant pages about wsop wsop http://wsop.pisangrebus.com/ poker forum poker forum http://poker-forum.38ha.com/ pacific poker pacific poker http://pacific-poker.poker-e-win.com/ texas holdem rules texas holdem rules http://texas-holdem-rules.party-poker-e.com/ poker chip sets poker chip sets http://poker-chip-sets.texas-holdem-2005.com/ poker chip tricks poker chip tricks http://poker-chip-tricks.pisangrebus.com/ full tilt poker full tilt poker http://full-tilt-poker.38ha.com/ video strip poker video strip poker http://video-strip-poker.party-poker-e.com/ texas holdem texas holdem http://texas-holdem.party-poker-e.com/ star poker star poker http://star-poker.party-poker-e.com/ ...

[celebrity poker - April 1, 2005 11:56 PM]

You are invited to check some relevant pages about wsop wsop http://wsop.pisangrebus.com/ poker forum poker forum http://poker-forum.38ha.com/ pacific poker pacific poker http://pacific-poker.poker-e-win.com/ texas holdem rules texas holdem rules http://texas-holdem-rules.party-poker-e.com/ poker chip sets poker chip sets http://poker-chip-sets.texas-holdem-2005.com/ poker chip tricks poker chip tricks http://poker-chip-tricks.pisangrebus.com/ full tilt poker full tilt poker http://full-tilt-poker.38ha.com/ video strip poker video strip poker http://video-strip-poker.party-poker-e.com/ texas holdem texas holdem http://texas-holdem.party-poker-e.com/ star poker star poker http://star-poker.party-poker-e.com/ ...

[party poker tournament - March 31, 2005 06:48 AM]

Please check some information about hold em poker shareware match hold em poker shareware match http://www.e-poker-2005.com/hold-em-poker-shareware-match.html hold em poker game hold em poker game http://www.e-poker-2005.com/hold-em-poker-game.html casino poker 7 cards stud casino poker 7 cards stud http://www.e-poker-2005.com/casino-poker-7-cards-stud.html 7 card stud poker chip game 7 card stud poker chip game http://www.e-poker-2005.com/7-card-stud-poker-chip-game.html world poker championship world poker championship http://www.e-poker-2005.com/world-poker-championship.html texas holdem wsop game online texas holdem wsop game online http://www.e-poker-2005.com/texas-holdem-wsop-game-online.html texas holdem on the internet texas holdem on the internet http://www.e-poker-2005.com/texas-holdem-on-the-internet.html texas holdem for pocket pc texas holdem for pocket pc http://www.e-poker-2005.com/texas-holdem-for-pocket-pc.html strip poker free online strip poker free online http://www.e-poker-2005.com/strip-poker-free-online.html poker stud 8 or better freeroll games poker stud 8 or better freeroll games http://www.e-poker-2005.com/poker-stud-8-or-better-freeroll-games.html ... Thanks!!!

[slot machines - March 27, 2005 04:20 AM]

You can also check out the sites dedicated to roulette roulette http://roulette.win-2005.com/ blackjack blackjack http://free-no-download-slots.win-2005.com/ casinos casinos http://casinos.vinhas.net/ slot machines slot machines http://slot-machines.vinhas.net/ online casino online casino http://online-casino.vinhas.net/ 888 888 http://www.vinhas.net/ online roulette online roulette http://online-roulette.win-2005.com/ free blackjack free blackjack http://free-blackjack.win-2005.com/ casino slots casino slots http://casino-slots.win-2005.com/ online casino games online casino games http://online-casino-games.win-2005.com/ multi-line slots multi-line slots http://multi-line-slots.win-2005.com/ online blackjack online blackjack http://online-blackjack.win-2005.com/ casino online casino online http://casino-online.win-2005.com/ no download slots no download slots http://no-download-slots.win-2005.com/ gaming gaming http://gaming.win-2005.com/ progressive slots progressive slots http://progressive-slots.win-2005.com/ casino on net casino on net http://casino-on-net.win-2005.com/ best online casino best online casino http://best-online-casino.win-2005.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.win-2005.com/ betting betting http://betting.win-2005.com/ casino gambling casino gambling http://casino-gambling.win-2005.com/ baccarat baccarat http://baccarat.win-2005.com/ online slots online slots http://online-slots.vinhas.net/ slot machine slot machine http://slot-machine.vinhas.net/ black jack black jack http://black-jack.vinhas.net/ online gaming online gaming http://online-gaming.vinhas.net/ free casino games free casino games http://free-casino-games.vinhas.net/ casino games casino games http://casino-games.vinhas.net/ las vegas casinos las vegas casinos http://las-vegas-casinos.vinhas.net/ slots slots http://slots.vinhas.net/ online casinos online casinos http://online-casinos.vinhas.net/ jack black jack black http://jack-black.vinhas.net/ free slots free slots http://free-slots.vinhas.net/ free no download slots free no download slots http://free-no-download-slots.vinhas.net/ casino casino http://casino.vinhas.net/ ...

[texas hold em - March 26, 2005 12:32 AM]

Please visit some helpful info about texas hold em texas hold em http://texas-hold-em.ws-op.com/ online poker online poker http://online-poker.ws-op.com/ party poker party poker http://party-poker.zindagi.us/ texas holdem texas holdem http://texas-holdem.zindagi.us/ pacific poker pacific poker http://pacific-poker.ws-op.com/ wsop wsop http://wsop.ws-op.com/ texas holdem poker texas holdem poker http://texas-holdem-poker.ws-op.com/ free texas hold em free texas hold em http://free-texas-hold-em.ws-op.com/ poker games poker games http://poker-games.ws-op.com/ party poker party poker http://party-poker.ws-op.com/ free online poker free online poker http://free-online-poker.ws-op.com/ empire poker empire poker http://www.ws-op.com/ world series of poker world series of poker http://world-series-of-poker.ws-op.com/ free poker free poker http://free-poker.ws-op.com/ poker hands poker hands http://poker-hands.ws-op.com/ poker rules poker rules http://poker-rules.ws-op.com/ poker tables poker tables http://poker-tables.ws-op.com/ texas holdem texas holdem http://texas-holdem.ws-op.com/ texas holdem poker texas holdem poker http://texas-holdem-poker.zindagi.us/ pacific poker pacific poker http://pacific-poker.zindagi.us/ poker poker http://poker.ws-op.com/ poker online poker online http://poker-online.zindagi.us/ how to play poker how to play poker http://how-to-play-poker.zindagi.us/ free texas hold em free texas hold em http://free-texas-hold-em.zindagi.us/ poker games poker games http://poker-games.zindagi.us/ world poker tour world poker tour http://world-poker-tour.zindagi.us/ free online poker free online poker http://free-online-poker.zindagi.us/ texas hold em texas hold em http://texas-hold-em.zindagi.us/ free poker free poker http://www.zindagi.us/ poker hands poker hands http://poker-hands.zindagi.us/ world series of poker world series of poker http://world-series-of-poker.zindagi.us/ poker rules poker rules http://poker-rules.zindagi.us/ online poker online poker http://online-poker.zindagi.us/ poker tables poker tables http://poker-tables.zindagi.us/ poker poker http://poker.zindagi.us/ - Tons of interesdting stuff!!!

[blackjack - March 22, 2005 06:32 AM]

You can also check some information about casinos casinos http://casinos.bnetsol.com/ slot machines slot machines http://slot-machines.bnetsol.com/ roulette roulette http://roulette.bnetsol.com/ blackjack blackjack http://blackjack.bnetsol.com/ online casino online casino http://online-casino.bnetsol.com/ 888 888 http://888.registrarprice.com/ online roulette online roulette http://online-roulette.registrarprice.com/ keno keno http://keno.registrarprice.com/ free blackjack free blackjack http://free-blackjack.registrarprice.com/ casino slots casino slots http://casino-slots.registrarprice.com/ online casino games online casino games http://online-casino-games.registrarprice.com/ multi-line slots multi-line slots http://multi-line-slots.registrarprice.com/ free no download slots free no download slots http://free-no-download-slots.registrarprice.com/ no download slots no download slots http://no-download-slots.registrarprice.com/ casino online casino online http://casino-online.registrarprice.com/ best online casino best online casino http://best-online-casino.registrarprice.com/ gaming gaming http://gaming.registrarprice.com/ free online slots free online slots http://free-online-slots.registrarprice.com/ betting betting http://betting.registrarprice.com/ online casino gambling online casino gambling http://online-casino-gambling.registrarprice.com/ casino poker chips casino poker chips http://casino-poker-chips.bnetsol.com/ baccarat baccarat http://baccarat.registrarprice.com/ internet casino internet casino http://internet-casino.bnetsol.com/ online slots online slots http://online-slots.bnetsol.com/ online gaming online gaming http://online-gaming.bnetsol.com/ black jack black jack http://black-jack.bnetsol.com/ slot machine slot machine http://slot-machine.bnetsol.com/ casino games casino games http://casino-games.bnetsol.com/ jack black jack black http://jack-black.bnetsol.com/ slots slots http://slots.bnetsol.com/ las vegas casinos las vegas casinos http://las-vegas-casinos.bnetsol.com/ online casinos online casinos http://online-casinos.bnetsol.com/ bet bet http://bet.bnetsol.com/ free slots free slots http://free-slots.bnetsol.com/ casino casino http://www.bnetsol.com/ ... Thanks!!!

[يک بسيجی مخلص - November 29, 2003 01:47 AM]

من با اينکه بسيجی هستم ولی بايد بگويم که از اول تا آخر کتاب فردوسی را بسيار بد و غير اسلامی می دانم و اميدوارم که يِک روز بلاخره حکومت اسلامی تصميم بگيرد و ما را از شر اين نوشته های عهد بوق راحت کند. آقای پرورش وزير پيشين علوم آمورش عالی در جايی گفته بود که فردوسی برای ما نحس است متاسفانه او هم پشت کارش را نگرفت و بجايی نرسيد. بهر حال من فکر می کنم که مزخرفات اين آقا بيشتر از اينکه مايه سر بلندی ايران باشد باعث اين است که نشان دهد ايرانيان در گذشته بت پرست بوده اند. و اين آقای ايرانی هم بهتر است از اين مزخرفات کمتر برای بی بند و باران غربی سرهم کند. و بهتر است اگر راست می گويد چيز ديگری بگويد که هم بدرد خودش بخورد و هم بدرد حکومت و مردم. الف .الف

[arad - November 12, 2003 07:15 AM]

man ba shoma movafegham sid bazi bad ast shahnameh khoob ast.

[اردوان ـ خ ـ از تهران - November 10, 2003 07:01 AM]

آقای مرادی شما که از طلايه داران تاريخ وتمدن جهانی هستيد چرا همانند ديگران در چاه استبداد و جهالت بسر می بريد. شما چرا به تجاوز اعراب به کشور و خانواده تان افتخار می کنيد و خود را سيد رضا می ناميد. اگر عربيد چرا ايران مانده ايد. واگر ايرانی هستيد چرا سيد هستيد. شما اعراب و اياديشان را که اينک بنام صالحان و در سلک حکومت گران اسلام بر ما حاکمند را در نضر آوريد و پس از آن خود را به هزار و چهار صد سال پيش ببريد و جهالت و خونريزی و عربيت آنان رادر آن روزگار مجسم کنيد بعد خواهيد ديد که چندان به سيد بودن خود خرسند نخواهيد بود. لحضه ای فکر بفرماييد که سيد چه معنايی دارد. اگر شما ويا کسانی هستند که پاسخی بر اين دارند خوب است ماراهم آگاه کنند. و البته صد آفرين بر کسانی که در خارج از کشور در پی سر بلندی اين کشور تو سری خورده و آفت زده باشند. و ای کاش همه ايرا زمين در تنی واحد رستمی گردد تا از شر ستمگران اين مرز و بوم رهای پيدا کنيم.
اردوان از تهران

[سيد رضا مرادی - November 5, 2003 08:45 AM]

با سلام به شما من از شيراز تماس می گيرم. تاريخ ايران شايد تاريخ عجيب و غريبی باشد. از يک طرف ما از طلايه داران تاريخ وتمدن جهانی هستيم از طرف ديگر ما در چاه استبداد و جهالت بسر می بريم . همين امروز ما شاهد کفن پوشان احمق و احمقانه ای بوديم که بيست وپنج سال است احمقانه تر از هميشه و کم مقدار تر از هميشه شعار مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسراييل سر می دادند. آنها نمی دانستند که با هر مرگ بر آمريکايی که سر می دادند در واقع مرگ بر ايران می گفتند. من همينطور که در سايتهای مختلف پرسه می زدم چشمم به اين مطلب آقای عقدای افتاد. در دلم خوشحال شدم که که در آن طرف عالم کسی واقعا درد ايرانی بودن را دارد. خيلی خوشحال شدم. اگر ما ميتوانستيم اين همه چرک و کثافت را که بر بدن تاريخ تمدنمان داريم در اقيانوس فرهنگمان بشوييم چقدر خوب می شد. بايد از کسانی که در اعتبار و اعتلای فرهنگمان کوشا هستند تشکر کرد. در اينجا راديو تلويزيون وانمود می کند که همه آنهايی که خارج زندگی می کنند خائن و وطن فروشند. ای کاش ايرانيهای آن طرف مرز بيشتر بياد ايران باشند و در راه اين کشورمان بيشتر کوشش کنن. متاسفانه امروز در ايران فقط اسلام و اسلام بازی ست> آخوندها همه چيز را قبضه کرده اند آنها می گويند که فقط آخوندها و طرفدانشان حق دارند در ايران بمانند. صد رحمت به حزب رستاخيز شاه که می گفت هر کس با حزب رستاخيز نيست بايد ايران را ترک کند. اینها حاضرند همه را بکشند يا از ايرا بيرون کنند تا خودشان با خيال راحت کيف وحال کنند و پول نفت و گاز رو به جيب بزنند. فردوسی و ديگر ايرانيان درست حسابی را مثل بره قربونی همه روزه ذبح اسلامی کرده اند. ما در شيراز چند تا دکتر خوب داشتيم که متاسفانه از بس با آنها بد رفتاری شد حالا در آمريکا زندگی می کنند. يکی از آنها واقعا به فردوسی و رستم وسهراب خيلی علاقه داشت. اگر درست يادم باشه در سال های 67ـ 68 اون بِيچاره را بجرم ويسکی خواری شلاقش زدن و اونم تحمل نکرد و حالا رفته آمريکا اونجا آمريکاييها را معالجه ميکنن. زنده باد فرهنگ ايرانی مرگ بر مزدوران ارتجايی. شيراز سيد رضا

[مشيری - November 5, 2003 04:30 AM]

از زمانيکه ما با دست خودمان يک عده آدم ناکاردان را سر کار آورديم که در پی نابودی فرهنگ و تمدن ماهستند در هر جايی هر اتفاقی که در راستای احيای فرهنگ چند هزار ساله ما بشود کاری است انسانی و شريف. من نيز آنشب سپيد در آن فوروم دزايماژ و به ترجمه خوب آقای عقدايی در آن نگارستان بودم من مثل ايشان تا ساعت چهار و پنج صبح نماندم ولی همان سه ساعتی که بودم سربلند شدم. خستگی کار آن روزانه و اساس کشی مجال تا پايان ماندن را از من گرفت با اکراه سالن را ترک کردم ولی دوست فرانسوی من تا آخر مانده بود وبسيار راضی هم بود. موقع رفتن عده زيادی همه جوان دم در جمع شده بودند و خواهان ورود بودند حسوديم شد خواستم دوباره بر گردم ولی ديگر دير شده بود. خوشحال شدم که هموطنی توانسته نزد من ايرانی اينهمه غرور و های و هوی بيافريند. بايستی می رفتم خانه! مصيبت بود پيری و نيستی!
مشيری از پاريس

[رحيم - November 3, 2003 01:34 AM]

هرمزا در غرب آزادی تو مفت
می توانی شعرهای خوب گفت
گر بيای ايران اسلامی و نقالی کنی
تسبيح از پاچت بريزد جفت جفت
رحيم از تهران

[جمشيد - November 1, 2003 09:08 AM]

آقای گويا سلام بر شما سلام بر آقای هرموز کی و خصوصا سلام بر آقای عليرضا عقدايی که داستان شب سپيد را نوشتند. و من چقدر خوشحال شدم که بالاخره کسی چيزی در مورد آن شب نوشت. وچه شبی بود . همه فرانسويها و ايرانيهای حاضر در مجلس کيف کرده بودند . ايرانيها از کيف هم بلاتر افتخار می کردند . ولی متاسفانه بعد بيست و چند روز حالا کسی بالاخره چيزی در اين مورد نوشت. من خود شاهد بودم که مسؤل «نگارستان » بعد از اينيکه هرموز کِی را مجبور به پايان دادن کردند به صحنه آمد و گفت تا بحال ما چنين چيزی نديده بوديم بيشتر از چهار ساعت نمايش «اسپکتاکل» با اينهمه نفس و حضور در صحنه. من هم با وجود اينکه اين آقا را (مقصودم هرمز يا هرموز کی است) تا حالا نديده بودم ولی به او تبريک می گويم خصوصا به آقای عقدايی که در واقع دست درد نکنی خوبی به آقای کی دادند.خوب بود آنهمه ايرانی که آنهمه لذت بردند کسی پيش از اين چيزی می نوشت خوب است ما از ملتهای ديگر ياد بگيريم که از هيچ همه چيز می سازند و ما از اينهمه چيز هيچ می سازيم. از پاريس جشيد


شما هم نظرتان را بنويسيد


Copyright: gooya.com 2016