شنبه 10 آبان 1382

ليست کامل هفت خوان رستم (شاهنامه فردوسي) از عباس احمدي

آنچه در زیر می آید، لیست کامل همه ی بخش های هفت خوان رستم می باشد که در سایت گویا انتشار یافته است:


مقذمه و تحلیل
http://news.gooya.com/2003/08/12/pdf/1208-r-11.pdf


خوان اول: جنگ رخش با شیر
http://news.gooya.com/2003/08/19/pdf/1908-d-25.pdf


خوان دوم: گرفتار شدن رستم در بيابان بي آب
http://news.gooya.com/2003/08/28/pdf/2808-ff-05.pdf


خوان سوم: جنگ رستم با اژدها
http://news.gooya.com/2003/09/03/pdf/0309-g-13.pdf


خوان چهارم: جنگ رستم با زن جادو
http://news.gooya.com/2003/09/09/pdf/1009-p-11.pdf


تحليل روانشناسي خوان چهارم
http://news.gooya.com/2003/09/17/pdf/1709-h-20.pdf


خوان پنجم، جنگ رستم با اولاد
http://news2.gooya.com/2003/10/06/pdf/0610-g-06.pdf


خوان ششم: جنگ رستم با ارژنگ ديو
http://news.gooya.com/culture/archives/000262.php


خوان هفتم: جنگ رستم با ديو سفيد
http://news.gooya.com/culture/archives/000741.php

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/886

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ليست کامل هفت خوان رستم (شاهنامه فردوسي) از عباس احمدي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016