دوشنبه 4 اسفند 1382

پنجاه و هشتمين همايش انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو: ديدار و گفتگو با پنج تن از شاگردان «کلاس شاهنامه» شاهرخ مسکوب در پاريس

انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو برگزار میکند
سال هفتم - همايش چهارم (پنجاه و هشتمين همايش)

ديدار و گفتگو با
سیما اورسینی، فاطمه باقری حجازی،
فرنگیس حبیبی، سرور كسمايی
و نسیم وهابی

از یکسال و نیم پیش، هر دو هفته یکبار، کلاسی به نام «کلاس شاهنامه» در پاریس تشکیل می شود که در آن، شاهرخ مسکوب به بررسی اثر بزرگ فردوسی می پردازد. تبلور فکر ایرانی در شاهنامه (اسطورهای-حماسی-تاریخی)، ساختار مینو و بازتاب آن در گیتی و صدها پرسش دیگر، موضوع گفت وگو با مسکوب در جلسه هایِ این کلاس بوده است. اما گذشته از پاسخ های راهگشای او به هرکدام از این پرسش ها، شرکت کنندگان در کلاس، با حساسیت ویژه خود و در زمینه یِ تحصصشان، از این گفت وگوها بهره برده اند.
در همایش این ماه «دیدار و گفتگو با اهل قلم»، شاگردان «کلاس شاهنامه»، هرکدام در زمینه کار خود، برداشتشان را از شاهنامه با ما در میان می گذارند.
در بخش اول، سیما اورسینی در باره «زمان، سرنوشت و تاریخ در شاهنامه از دیدگاه شاهرخ مسکوب»؛
فاطمه باقری حجازی در باره «کُلاژ(Collage) با شاهنامه»؛
فرنگیس حبیبی درباره «زبان شاهنامه به ما چه می گوید»؛
سرور كسمايی در باره «از شاهنامه تا شاهرخنامه»،
و نسیم وهابی در باره «رمانسک در داستان فریدون»، سخن خواهند گفت.
در بخش دوم، این عزیزان، پيرامون گفتارهایِ ارائه شده، با حاضران به گفتگو خواهند نشست.

ساعت هشت شب، يكشنبه 2۹ فوريه 200۴ - ورودی 3 ارو
آدرس :Salle Lisbon
FIAP - 30 rue Cabanis- 75014 Paris – Mêtro : Glacièrs
Khavaran – 14 Cours de Vincennes – 75012 Paris – Mêtro & RER : Nation
Tél : 01 43 43 76 96

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4952

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پنجاه و هشتمين همايش انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو: ديدار و گفتگو با پنج تن از شاگردان «کلاس شاهنامه» شاهرخ مسکوب در پاريس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016