جمعه 4 ارديبهشت 1383

در دو نشست پياپي زيبايي هاي سخن سعدي نمايان شد، خبر و عكس از شيراز: محمدحسين نيكوپور

سعدي پژوهان و نازك انديشان شعر و ادب پارسي در دونشست بمناسبت اول ارديبهشت ماه، يادروز سعدي زيبائيهاي سخن اين غزلسراي شيرازي را نمايان ساختند.
----------------------------------------------
در نشست نخست دكتر سعيد حميديان در گفتاري با عنوان "بازي نور و سايه در غزل سعدي"، گفت: اگر به ترتيب اتفاقاتي كه درخصوص سعدي روي داده توجه كنيم، تمامي حاكي از آنست كه سعدي ناظر بر عشق و عرفان است و تجلي راستين هنرش در غزلهاي شورانگيزش مي باشد.

اين سعدي 1ژوه با اشاره به اينكه سعدي انديشه هاي پيچيده را با زبان شعر ترجمه مي كند، اظهار داشت: بيشتر غزلهاي سعدي، عرفاني و از بهترين گونه هاي غزل عارفانه است. بازي نور و سايه شگرد سعدي است و حافظ نيز غزلهاي عارفانه سعدي را اقتباس يا مثل مضمون نموده است.
دكتر حميديان در ادامه، گفت: حافظ پس از سعدي از شيوه وي بسيار استفاده كرده است و با وجود تفاوت كلي، كلمات مورد بهره اورا بكار برده است. وي تصريح كرد: ساير شاعران عارف در غزلهاي خود معشوق را آدمي نخوانده اند اما شاعراني مثل سعدي و حافظ كه داراي تعلقات عارفانه هستند با شگرد خاصي اسامي معشوق را نام برده اند.

سپس دكتر ميرجلال الدين كزازي درخصوص "سخن ناگاهان در سروده هاي سعدي"، گفت: زيبايي و آذين هنري در سروده هاي سعدي از آن گونه اي است كه در آن رويكردي عارفانه است و البته زيباشناسي را در زمينه اي مي نهد كه از آرايه آغاز مي گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در آثار اين شاعر، آفرينش هنري بشر برپايه پيكر است و گوهر سرشت و شالوده اثر هنري را با ويژگي و سودمندي مي سازد. وي گفت: سعدي نوعي بيان استوار به زبان فارسي اهدا نمود كه شاعران پس از وي نتوانستند چنين گلي زيبا به بوستان زبان و ادب هديه دهند.

در ادامه اين نشستها، ميزگرد "سعدي در جهان" با حضور نمايندگاني از كشورهاي مختلف برگزار شد و در نشست دوم نيز دكتر اصغر دادبه با عنوان" سعدي و اشعري گري" به سخنراني پرداخت. پس از آن دكتر ابراهيمي ديناني و دكتر صيادكوه درباره "زبان و انديشه سعدي" و"جايگاه هنر و زيبايي در انديشه هاي سعدي" به ارائه مقاله پرداختند.
گفتني است: در يادروز سعدي برنامه هاي علمي و فرهنگي مختلفي همچون انتشار دفتر دوم سعدي پژوهي، مسابقه غزل خواني و حكايات سعدي و آيين "نقشي از سعدي" توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس، بنياد فارس شناسي و مركز سعدي شناسي ترتيب يافت.
خبر و عكس از: محمدحسين نيكوپور

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6789

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در دو نشست پياپي زيبايي هاي سخن سعدي نمايان شد، خبر و عكس از شيراز: محمدحسين نيكوپور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016