يكشنبه 27 ارديبهشت 1383

تصويری از محاکمه رامسفلد، شعري از داريوش لعل رياحی

تصويری از محاکمه رامسفلد
بايد گريست بر دل انسان
چنين که هست .
بايد شکست چشم جهان را
چنان که ديد .
بايد برای خويش قبايی دوباره دوخت
بايد به پای عشق
خيالی دوباره بست .
اينک اگر به قدرت پرواز دلخوشيم
رمز بلوغ اين همه جان را به سينه برد
موج خروش خشم جهان را نظاره کرد
دست پليد ظلمت شب را
ز هم شکست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در انفجار پرسش دنيا
چنين نمود
در شرم بی حصار خدايان
چنان نشست .

داريوش لعل رياحی
Dlr1266@hotmail.com
يکشنبه 27 /2/1383

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7772

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تصويری از محاکمه رامسفلد، شعري از داريوش لعل رياحی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016