شنبه 2 خرداد 1383

چاهِ ژرفِ آشپزخانه، شعري از رضا فرمند

"چاه ژرف آشپزخانه"به مسئله‌ی زن می پردازد و از کارهای تازه‌ی فرمند است: زن ساده دل / زن عزا و روضه / اکنون که با فسردگی‌اش/ وَ یادهای کبوداَش / تنهاست

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رضا فرمند
farmand@email.dk

چاهِ ژرفِ آشپزخانه

زن ساده دل
زن دخیل و دعا
آرمان هایش را
به همراهِ‌ جهاز‌اَش
به خانه‌ی شوهر بُرد
و آنها را
چو بازیچه‌هایی
در قفسه های آشپزخانه چید
آنگاه
بُردبادانه
چون درازگوشی
خود را به سرنوشت سپرد.

زن ساده دل
زن نذر و سفره
چندین سال
با هوشِ بسته
چون کودکی
روی کول عشق نشست!
از واژه‌ها
-چشم بر آسمان-
بالا نرفت؛
با پُرسش های بزرگ
همسخن نشد!
و رفته رفته
بدینسان
به چاه‌ِ ژرفِ آشپزخانه خو کرد
و آوازهای شگفت جهان را نشیند.

***
زن ساده دل
زن عزا و روضه
اکنون که با فسردگی‌اش
وَ یادهای کبوداَش
تنهاست
وَ از کُمای بلند خوش‌پنداری ها
به هوش آمده‌ست:
اندیشه‌‌اش‌
از آمدن به صدایش می ترسد
و سکوت‌اش
چون مرگ
گود شده است.

کپنهاک، ۲۰۰۴

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8046

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چاهِ ژرفِ آشپزخانه، شعري از رضا فرمند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016