شنبه 7 ارديبهشت 1387

منشور ِ انتظار ِ مرا منتشر کنيد، شعری از رضا مقصدی

رضا مقصدی
...در شور ِ شادمانه ی سنتور ِ سرنوشت / اين زار زار ِ تار ِ مرا منتشر کنيد / زخم ِ هزار خاطره بر سينه ام نشست / تصوير ِ سوگوار ِ مرا منتشر کنيد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ای واژه ها! بهار ِ مرا منتشر کنيد
مضمون ِ روزگار ِ مرا منتشر کنيد

□ □ □

در صبح ِ شاعرانه ترين شاخسار ِ سبز
اقرار ِ سايه سار ِ مرا منتشر کنيد

□ □ □

ای برگهای منتظر ِ نشر ِ آفتاب!
جريان ِ جويبار ِ مرا منتشر کنيد

□ □ □

چشمش کجاست؟ تا که دلم تازه تر شود
ديدار ِ بی قرار ِ مرا منتشر کنيد

□ □ □

در شور ِ شادمانه ی سنتور ِ سرنوشت
اين زار زار ِ تار ِ مرا منتشر کنيد

□ □ □

زخم ِ هزار خاطره بر سينه ام نشست
تصوير ِ سوگوار ِ مرا منتشر کنيد

□ □ □

مهمان ِ مهربانی ی دستم برنج بود
ايثار ِ خوشه زار ِ مرا منتشر کنيد

□ □ □

آئينه اش تمام ِ تماشای من شده ست
گلگشت ِ شعله بار ِ مرا منتشر کنيد

□ □ □

گلواژه های سبز! بهارم کنيدوُ يا
منشور ِ انتظار ِ مرا منتشر کنيد

فروردين ۱۳۸۶

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36664

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'منشور ِ انتظار ِ مرا منتشر کنيد، شعری از رضا مقصدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016