چهارشنبه 8 آبان 1387

زير تپه ماه است، شعری از حميد بداغی برای منيژه حکمت به خاطر فيلم سه زن


نيمه در دشت
نيمه در شهر
نيمه در دوران ها
جای جای تاريخ اثر دستانش

زير اين تپه ی خاک
نيمه اش را ديدم
نيمه اش را که هميشه گفتند
داستانی واهی است
و دروغ ازلی در اذهان
"طالعش نيمه ی ماه"

***

بافته اش قصه ی درد
امتداد دردش
همه عمر
همه نسل
می سپارند به هم

پدرم گفت به من
نيمه او را منگر
انسان است
تو به او مديونی

دم گوشم نجواست که چرا بايد او
نيمه باشد همه عمر
نيمه باشد همه جا

***

نيمه او را منگر
انسان است

حميد بداغی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38883

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زير تپه ماه است، شعری از حميد بداغی برای منيژه حکمت به خاطر فيلم سه زن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016