دوشنبه 9 آذر 1383

آرمين: با برگزارى انتخاباتى آزاد، مشارکت حداکثرى مردم تامين مىشود، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۹ / ۰۹ / ۸۳
محسن آرمين سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاباسلامىگفت : درصورتى که تضمين هاى
لازم براى برگزارى انتخاباتى آزاد به مردم داده شود، مشارکت حداکثرى تامين
مىشود.
به گزارش خبرنگار سياسى ايرنا، وى عصر دوشنبه درتريبون آزاد در حاشيه
نمايشگاه دستاوردهاى وزارت کشور افزود : اگرشوراى نگهبان برگزارى انتخاباتى
آزاد و قانونمند را تضمين کند، به طور يقين مشارکت نيز جلب مىشود.
وى خاطرنشان کرد : مردم اگرببينند حقوق آنان رعايت شده و راى آنها موثر
است و انتخابات نيز آزاد برگزار مىشود، حتما در انتخابات شرکت مىکنند.
آرمين تصريح کرد : اگر اين زمينه ايجاد شود مشارکت مردم در نهمين دوره
انتخابات رياست جمهورى به اندازه انتخابات دوم خرداد۷۶ خواهد بود.
عضو شوراى مرکزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با تاکيد بر اينکه مصطفى
معين نامزد مشترک سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشارکت است ، تصريح
کرد : مهدى کروبى نيز نه از سوى همه گروه هاى دوم خرداد، بلکه تنها از سوى
بخشى از بدنه دوم خرداد طرح شده است .
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى درخصوص فضاى غيرفعال سياسى جنبش هاى
دانشجويى، اظهار داشت : جنبش دانشجويى در تحولات سياسى کشور همواره نقش مهمى
را ايفاکرده و اگر نگوييم يک نقش در کنار نقش هاى ديگر،مىتوانيم ادعا کنيم
نقشى تاثيرگذارتر داشته است .
وى ايجاد دوم خرداد۷۶ را يکى از نشانه هاى تاثيرگذارى جنبش دانشجويى
دانست و گفت : به دليل اينکه جنبش دانشجويى داراى نقاط قوت بسيارى بود يکى
از اصلىترين کانون هاى فشار محافل ضد اصلاحات قرار گرفت .
آرمين مطبوعات اصلاح طلب و جنبش دانشجويى را دو محور مهم و اساسى جبهه
اصلاحات عنوان کرد واظهار داشت : به دليل همين محوريت بود که مخالفان اصلاحات
اين جنبش را مورد هجوم قرار دادند.
وى با اشاره به اينکه جنبش دانشجويى مىتواند نقش واسطه بين مولدان
جامعه باشد، تاکيد کرد : عده اى با فشار به جنبش هاى دانشجويى از ابتدا قصد
داشتند شعله اصلاحات را خاموش کنند.
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى با تاکيد براينکه فشار بر جنبش هاى
دانشجويى منحصربه محدوديت ها نمىشد، گفت : تفرقه ،انشقاق نيزيکى از برنامه ها
براى از هم پاشيدن جنبش دانشجويى بود.
عضوشوراى مرکزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى اضافه کرد : فعالان دانشجويى
بايد هوشيارى بيشترى نشان مىدادند تا طرح ايجاد تفرقه به اجرا در نيايد،
اما متاسفانه اين گونه نشد.
وى تاکيد کرد : مهم ترين تشکلهاى دانشجويى درچند سال گذشته دچار
انحطاط و تفرقه شده اند و اين انتظار که در کوتاه مدت جنبش دانشجويى
بتواند همان تحرک را که در دوم خرداد داشت ، به دست آورد، انتظار بجايى
نيست .
آرمين در عين حال فضاى جنبش دانشجويى امروز را فضايى کاملا بىروح و
بىتحرک ندانست و اظهار داشت : واکنش هايى که دانشجويان نشان مىدهند مىتواند
گرايش آنان به فضاى سياسى کشور را به نمايش بگذارد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى پيش بينى کرد در يکى دو ماه آينده
روند فعاليت جنبش هاى دانشجويى به طور چشمگيرى افزايش يابد.
نماينده سابق مجلس با تاکيد بر اينکه تدابير در نظر گرفته شده براى
فعال شدن جنبش هاى دانشجويى بايد از سوى حکومت به رسميت شناخته شود، گفت :
اگراينگونه شود شاهد تکاپو و تحرک فزاينده جنبش هاى دانشجويى خواهيم بود.
وى در ادامه در خصوص ديدگاه هاى اقتصادى اصلاح طلبان با تاکيد بر اينکه
نبايد همه اصلاح طلبان داراى يک ديدگاه اقتصاد سياسى باشند، گفت : جبهه دوم
خرداد ادعا نکرده در همه ديدگاه ها و نظارت مثل هم فکر کرده است .
آرمين تاکيدکرد : بيشترين واگرايىاصلاح طلبان در زمينه اقتصادى و بيشترين
همگرايى آنان در بخش هاى سياسى بوده است .
وى با تاکيد بر اينکه يک نظريه جمع و کامل اقتصادى بين اصلاح طلبان
وجود ندارد، خاطرنشان کرد : نه تنها اصلاح طلبان بلکه در بين ديگر گروه هاى
کشور نيز چنين نظريه اى وجود ندارد.
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در عين حال تاکيد کرد : گروه هاى
اصلاح طلب نسبت به ديگر گروه ها داراى منسجم ترين و شفاف ترين و منطقىترين
ديدگاه هاى اقتصادى هستند.
آرمين گفت : تحولات اقتصادى که در هشت سال گذشته به وقوع پيوسته نتيجه
همين سياست هاى اقتصادى اصلاحات است و از نظر اقتصادى دوره اصلاحات با دوره
هاى قبل قابل مقايسه نيست .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14990

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آرمين: با برگزارى انتخاباتى آزاد، مشارکت حداکثرى مردم تامين مىشود، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016