شنبه 21 آذر 1383

انتقاد حاتم قادرى و عليرضا رجايى از طرح رفراندوم، شرق

ايلنا: حاتم قادرى استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: طرح فراخوان اخير دفتر تحكيم وحدت، جز ايجاد مشكلات بيشتر ثمره اى براى جنبش دانشجويى در بر نخواهد داشت.وى در جلسه بررسى «آسيب هاى جنبش دانشجويى» كه از سوى انجمن اسلامى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به فراخوان اخير دفتر تحكيم وحدت در خصوص رفراندوم قانون اساسى گفت: غالباً اينگونه حركت ها را در جامعه ما حركت هاى وطن فروشانه و مزدورانه مى خوانند.وى در ادامه گفت: «ما ملتى منجى طلب هستيم و همواره منتظر كسى هستيم كه بيايد و ما را نجات دهد. توسل ما به خارجى ها براى مسئله اى نظير دموكراسى خواهى و عدالت طلبى به اين معنى است كه مى خواهيم هزينه كارى را كه خود حاضر به پرداخت آن نيستيم، به ديگران تحميل كنيم.»وى ادامه داد: «اين حركت اخير دوستان تحكيم در مورد رفراندوم يك كار راديكال نيست، بلكه يك گريز به جلو است، كسى كه بخواهد در جامعه ايران زندگى كند و بخواهد توسط ديگران دموكراسى ايجاد كند، حركت فرار به جلو را انجام داده است، دليل اينكه ما نمى توانيم جامعه دلخواه خود را محقق كنيم، صرفاً به خاطر نيروهاى مخالف نيست؛ بلكه به خاطر ذهنيت خود ما هم هست. وقتى خواهان دموكراسى هستيم بايد نهادهاى ديگرى را در حاشيه نيز به وجود آوريم.»قادرى يادآور شد: وقتى انسان ها نمى توانند نيروهاى خود را به خوبى ارزيابى كنند، فكر مى كنند اگر وارد يك مانيفست راديكال شوند بهتر و راحت تر مى توانند به خواست خود برسند.
«عليرضا رجايى» فعال ملى- مذهبى نيز در اين ميزگرد گفت: طرح بحث رفراندوم از سوى جنبش دانشجويى نشان مى دهد كه روند كسب صلاحيت در كشور ما چندان جدى تلقى نمى شود.وى توضيح داد: «يك جنبش اجتماعى بايد خود را در چارچوب نرم هاى جامعه خود يك جنبش اخلاقى جلوه دهد و در غير اين صورت جنبش موفق نخواهد بود و گمان مى كنم كه جنبش هاى دانشجويى به اين مسئله توجه چندانى ندارند، به هرحال جنبش ها بايد از راست روى و چپ روى دورى كنند، در غير اين صورت به افراط و تفريط دچار خواهند شد.

عمل درست، عملى است كه براساس كسب صلاحيت هاى اجتماعى و اخلاقى انجام شود كه با ارائه طرح رفراندوم از سوى جنبش دانشجويى به نظر نمى رسد كه اين روند كسب صلاحيت در جامعه ما جدى گرفته شده باشد.»رجايى در بخشى از سخنان خود اظهار داشت: «شعارهاى يك حركت سياسى همواره از منشاء بضاعت هاى آن حركت برمى خيزد نه از انديشه ها و باورهاى آن حركت. گاهى شما با يك جنبش ناگهانى و خودجوش روبه رو هستيد، در اين شرايط نمى توان انتظار داشت برنامه ريزى نظير برنامه ريزى حركت هاى از پيش تعيين شده، صورت گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنابراين قطعاً در رفتارهاى عقلانى بايد محاسبه و ارزيابى هاى لازم صورت گيرد.»وى در ادامه يادآور شد: «طرح بحث فراخوان اخير از سوى دفتر تحكيم، هيچ تناسبى با شرايط كشور ندارد. صرف نظر از اين كه اين بحث در حاكميت نمى گنجد، همچنين از سوى ديگر شايد از نگاه بيرونى مورد نقد اخلاقى قرار گيرد.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15392

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد حاتم قادرى و عليرضا رجايى از طرح رفراندوم، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016