چهارشنبه 25 آذر 1383

"رفراندوم ديجيتالي" و خط مشي ما، امير محبيان

ما فقط ناظر اين طرحها بدون ورود جدي به بحث خواهيم بود و معتقديم ادامه اختراع طرحهايي اين چنين بيش از هر چيز نشان دهنده بروز بحران در ميان دوم خردادي ها و نيز ظهور گرايش هاي وهم آلود نسبت به بازي هاي سياسي در ميان گروهي از بازيگران سياسي و تسريع کننده افول موقعيت افراطيون دوم خردادي خواهد بود و بس

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تعدادي از فعالين نيمه اپوزيسيون اخيرا طرحي را تحت عنوان " رفراندوم" آن هم از طريق يک سايت اينترنتي ارايه کرده اند و گرايش هاي مختلف منجمله تعدادي از چهره هاي شاخص دوم خردادي و ملي- مذهبي ( هر چند اين بحث چندان جدي نيست) به موضع گيري در قبال آن پرداخته اند.
تحليل اجمالي اين بحث شايد مفيد باشد.
1- آنچه که " رفراندوم" اينترنتي ناميده شده است، شکل ديجيتال رفراندومي است که " دوم خرداديان" پيش از اين مطرح کرده بودند، لذا چرا آنان چنين واکنش تندي در قبال اين گونه طرحهاي فانتزي نشان داده اند؟ در اين مورد ديدگاههاي چندي وجود دارد:
الف- زيرا آنها هر طرحي را که خود ارايه کنند خوب و اگر همان طرح را ديگري ارايه کند، " بد" مي دانند، لذا اين مخالفت برآمده از روحيه " انحصار طلبي" آنان است.
ب- طرح رفراندوم از نظر دوم خرداد ها براي انحراف اذهان عمومي از اهميت چالش انتخاباتي است، زيرا قصد دوم خرداديان آن است که با طرح " معين" براي کانديداتوري، افکار عمومي دانشجويان را تهييج کرده و در صورت رد صلاحيت فرضي " معين" در صددند از استارت زده شده براي حرکت دادن ماشين سنگين و کم تحرک " عارف" بهره گيرند، از اين رو، اين طرح پتانسيل جنبش دانشجويي را از نظر آنان کاملاً به هرز مي برد.
ج- پروژه رفراندوم ديجيتالي، حرکتي فرصت طلبانه از سوي اپورتويست هاي مذبذب ميان اصلاح طلبان و اپوزيسيون است تا از سقوط اميد به دوم خردادي ها، سکوي کسب حيثيت در ميان دانشجويان از سوي اين افراد " سوخته" بسازند.
د- پروژه "رفراندوم ديجيتالي" قرائت جدي از پروژه ياس آفرين "هخا" مي باشد که پازل ياس از دوم خرداد را تکميل مي کند.
مجموعه برداشت هاي فوق دليل اين واکنش سريع و عجولانه دوم خردادي ها را نشان مي دهد.
2- از نظر ما، اين پروژه حرکتي فانتزي است که منشاء اثري عيني نخواهد بود. لذا همان گونه که قرائت هاي به ظاهر جدي تر " رفراندوم" از سوي دوم خردادي ها به دليل انقطاع از واقعيت هاي عيني فقط در عالم "هورقليا" سير مي کرد و منتج به نتيجه اي نشد، چرا بايد شکل فانتزي آن طرح ها دغدغه خاطر به شمار رود؟ به همين دليل ما فقط ناظر اين طرحها بدون ورود جدي به بحث خواهيم بود و معتقديم ادامه اختراع طرحهايي اين چنين بيش از هر چيز نشان دهنده بروز بحران در ميان دوم خردادي ها و نيز ظهور گرايش هاي وهم آلود نسبت به بازي هاي سياسي در ميان گروهي از بازيگران سياسي و تسريع کننده افول موقعيت افراطيون دوم خردادي خواهد بود و بس.

رسالت 23/9/83

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15572

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"رفراندوم ديجيتالي" و خط مشي ما، امير محبيان' لينک داده اند.

رفراندم و اصلاح‌طلبان
تحلیل "اخبار روز" از موضع‌گیری اصلاح‌طلبا ...
رأی مخفی
December 16, 2004 11:11 PM

Copyright: gooya.com 2016