پنجشنبه 17 دی 1383

انتخابات رياست جمهورى و رويکرد جريان هاى دانشجويى، ايرنا


تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۷ / ۱۰ / ۸۳
داخلى.فرهنگى.سياسى.انتخابا۸۴ت
نتايج يک نظر سنجى که در۱۴ دانشگاه تهران انجام شده ،نشان مىدهد حدود۶۰
درصد دانشجويان مىگويند با شرايط موجود، در انتخابات شرکت مىکنند.
به گفته حجه الاسلام "محسن قمى" رييس نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها بر
اساس نظرسنجى سازمان ملىجوانان ،اين دانشجويان برحفظ شرايط موجود کشوربراى
شرکت درانتخابات آتى رياست جمهورى تاکيد کردند.
وى که بيست و دوم آذرماه در در دانشکده کشاورزى و منبع طبيعى گرگان سخن
مى گفت ، بدون ذکر اين شرايط،تاکيد کرده بود : رشد اطلاعات دانشجويان ، مشارکت
حداکثرى و سلامت انتخابات را تضمين مىکند.
اظهارات اين مقام مسوول درحالى عنوان مىشود که "علىرضا سياسى راد" عضو
شوراى مرکزى سازمان دانش آموختگان ايران اسلامى(ادواردفترتحکيم وحدت )مىگويد :
جنبش دانشجويى در"خواب عميق زمستانى" فرو رفته و اين خواب عميق در آينده
کار دست دانشجويان خواهد داد.
به اعتقاد او، در آستانه انتخابات رياست جمهورى، جنبش دانشجويى فاقد يک
ديدگاه و استراتژى فکرى است .
وى گفت : تنها راه گريزاز وضعيت کنونى جامعه تحرک پذيرى و مشارکت حداکثرى
مردم در صحنه انتخابات است چراکه قهر سياسى دانشجويان و مردم در انتخابات
رياست جمهورى آينده ، هيچ کمکى به اصلاحات نخواهد کرد.
با وجود اين ، به نظر مىرسد بانزديک شدن انتخابات رياست جمهورى، جريان هاى
دانشجويى رويکردهاى متفاوتى نسبت به آن ، اتخاذ کرده اند.
شمارى ازتشکلهاى دانشجويى، برمشارکت درانتخابات رياست جمهورى آتى و
معرفى نامزدها به عنوان حرکتى راهبردى به منظور دخالت در ساختار حکومتى
ازطريق مشارکت سياسى تاکيد مىکنند اما برخى از اين تشکلها،استرتژى "دورى
از قدرت " را درپيش گرفته اند و براين باورند که شرايط لازم براى حضور مردم
در اين انتخابات فراهم نيست .
درهمين حال برخى ازفعالان و جريان هاى دانشجويى نيزگرچه شرکت در انتخابات
را به عنوان يک راهکار مدنى توصيه مىکنند اما تمايل چندانى به معرفى و
حمايت از يک کانديداى خاص نشان نمىدهند.
اتخاذ چنين رويکردى شايد نشانه آن باشد که اين گروه از فعالان دانشجويى
درشرايط کنونى به انتخابات آتى نه به عنوان يک حرکت سياسى راهبردى بلکه
ابزارى براى احقاق حقوق مدنى مىنگرند.
مسوول واحدسياسى جامعه اسلامى دانشجويان شعار "دورى ازقدرت " را که توسط
شمارى از جريان هاى دانشجويى مطرح شده يک "استراتژى رمانتيک " توصيف مىکند
و معتقد است خوددارى ازمشارکت در انتخابات آتى دستاوردى براى جريان هاى
دانشجويى در بر نخواهد داشت .
"اميرحسين خليلى" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت : جنبش دانشجويى به
عنوان جريانى که همواره نسبت به مسايل کشور دغدغه داشته ، نبايد نسبت به
انتخابات آتى بىتفاوت بماند.
به گفته اين فعال دانشجويى،پويايى جنبش دانشجويى درگرو مشارکت فعال همه
گروه هاى دانشجويى است که داراى تنوع و سلايق مختلف هستند واين امردر واقع
هم مىتواند جنبش دانشجويى را پوياتر کند و هم زمينه مشارکت حداکثرى در
انتخابات را فراهم سازد.
مسوول واحد سياسى جامعه اسلامى دانشجويان ، فعاليت جنبش دانشجويى را به
دوره قبل و پس از انقلاب تقسيم کرد واظهار داشت : جريان هاى دانشجويى پيش از
انقلاب نسبت به حاکميت در موضع اپوزسيون قرار داشتند اما پس از انقلاب در
فرايند تداوم قدرت و انتقاد سازنده به آن مشارکت کردند که نمونه آن تصفيه
دانشگاه ها از گروهک ها و مشارکت در جنگ تحميلى است .
وى درخصوص فعاليت هاى انتخاباتى جامعه اسلامى دانشجويان گفت : جامعه اسلامى
دانشجويان در انتخابات آتى از طريق معرفى کانديدا مشارکت خواهد کرد.
خليلى در خصوص برنامه هاى اين اتحاديه دانشجويى تصريح کرد : از روزهاى
نخستين مهرماه ،ستادى در جامعه اسلامى دانشجويان تشکيلشد که به تبيين گفتمان
اين تشکل دانشجويى و نيز بررسى مصاديق نامزدهاى اصلح در اين انتخابات
مىپردازد.
وى از "پيشرفت توام با عدالت "، "تقويت هويت انقلابى" و"مقاومت مدبرانه "
به عنوان برخى ازشاخصه هاى گفتمان جامعه اسلامى دانشجويان براى تعيين مصداق
نامزد اصلح انتخابات رياست جمهورى ياد کرد.
خليلى گفت : جامعه اسلامى دانشجويان تاکنون ديدارهايى باعلى لاريجانى،احمد
توکلى، محمود احمدى نژاد، على اکبر ولايتى و اکبر هاشمى رفسنجانى داشته و
در نهايت احمدى نژاد و لاريجانى رابه عنوان "مديران جوانى که روحيه انقلابى
را درآنها متعين مىبيند" به جريانهاى اصولگرا معرفى کرده است .
مسوول واحد سياسى جامعه اسلامى در عين حال اظهار داشت : طبيعى است که به
لحاظ حقوقى و منطقى در شرايط فعلى امکان معرفى نامزد نهايى وجود ندارد و
و نامزد نهايى ما براى انتخابات رياست جمهورى پس از ثبت نام افراد مشخص
خواهد شد.
خليلى درخصوص گرايش سياسى جامعه اسلامى دانشجويان تصريح کرد : همگامى جامعه
اسلامى دانشجويان باجريان اصولگرا امرى خدشه ناپذير است و ما اميدواريم اين
جريان در نهايت بر سر يک نامزد به اتفاق نظر دست يابد.
"عبدالله مومنى" دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه ) اتحاديه اى که
در سالهاىاخير استراتژى دورى از قدرت را مطرح کرده است ،از ايده عدم مشارکت
جريان هاى دانشجويى در انتخابات آتى حمايت مىکند.
وى گفت : در طول سالهاى گذشته ، نزديکى بيش از حد به احزاب وگروه هاى سياسى
و بازى درچارچوب رقابت هاىسياسى يکىاز خطاهاى راهبردىو جدى جريان دانشجويى
بوده است .
مومنى افزود : يکى از آسيبهاى جدى که جريان دانشجويى در طى ساليان گذشته
در خلاء احزاب قوى و توسعه يافته با آن روبه رو بوده ، همين تغيير کارکرد
است که جنبش دانشجويى رااز پرداختن به وظايف ذاتى خودش دورکرده وبه آن
کارکرد شبه حزبى معطوف به کسب قدرت داده است .
اين فعال دانشجويى درخصوص نقش جنبش دانشجويى در انتخابات رياست جمهورى
آتى ابرازعقيده کرد : اين انتخابات يکى ازدغدغه هاى جريان هاى تحولطلب ازجمله
جنبش دانشجويى است .
وى افزود : قطعا رويکرد جريان دانشجويى با گروه هاو جريان هاى سياسى که به
دنبال تحکيم و گسترش قدرت خود هستند متفاوت است و مشى آن روشنگرانه خواهد
بود.
"جنبش دانشجويى به عنوان جريانى که ذاتا منتقد قدرت است نبايد خواهان
قدرت باشد چرا که در صورت ورود به منازعات معطوف به کسب قدرت ، نخواهد
توانست به نقد آن بپردازد."
به گفته مومنى،دفتر تحکيم وحدت در راستاى بازگشت به ايفاى نقش دانشجويى
و حرکت در مسير خواست دانشجويان ، نگاه به حوزه قدرت و نوع رويکرد خود به
عرصه سياسى را تغيير داده و از کارکرد شبه حزبى گذشته اين مجموعه دانشجويى
فاصله گرفته است .
مومنى با تاکيد براينکه "همچنان معتقديم اصلاحات مىتواند راهکار اصلى
جنبش اجتماعى در ايران باشد" ، گفت : يگانه راه موثر درشرايط فعلى اين
است که با تکيه بر توان نيروهاى داخلى، راى و حضور مردم را احيا کنيم .
دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت محدود شدن دايره انتخاب مردم را از عوامل
کاهش مشارکت عمومى درانتخابات دانست و خاطرنشان کرد : بى اعتبارى راى مردم
در انتخابات و بىاعتنايى به نظر آن ها مىتواند در کاهش مشارکت مردم موثر
باشد.
به گفته وى، علاوه بربحث آزادى انتخابات ،يکى از بحث هاى جدى دراين زمينه ،
نقش و جايگاه رييس جمهورى در ساختار نظام سياسى کشور است .
وى ابراز عقيده کرد : حتى اگرانتخابات بصورت آزاد برگزارشود، نقش کمرنگ
رييس جمهورى در نظام تصميم گيرى کشور باعث مىشود ديدگاه و رويکرد دانشجويان
به انتخابات رياست جمهورى مثبت نباشد.
"ميزان اختيارات ، وظايف و انتظاراتى که در يک نظام دموکراتيک از رييس
جمهور وجود دارد،يکى از عواملى است که درتعيين رويکردمردم و دانشجويان به
انتخابات موثر است ."
مومنى تصريح کرد : استمرار روند اصلاحات در ايران در گرو ساز و کارهاى
جديد تحول خواهى است و بايددر اين زمينه استراتژى نوينى متناسب با خواست
و نياز مردم تعريف شود.
اگرچه دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه ) در پيروى از استراتژى دورى از قدرت ،
نسبت به مشارکت در انتخابات و معرفى نامزد براى انتخابات رياست جمهورى
آتى ترديد دارد اما شواهدى وجود دارد که نشان مىدهد در خصوص انتخابات
آتى رياست جمهورى دراين اتحاديه دانشجويى ديدگاه هاى کاملا يکسانى وجود
ندارد.
"امير پاکزاد"سخنگوى فراکسيون روشنگرى دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه ) گفت :
جنبش دانشجويى ازنامزدى که جبهه اصلاحات در موردش به اجماع برسد،حمايت خواهد
کرد.
پاکزاد ابراز عقيده کرد : درشرايط فعلى ودرصورتى که اتفاق خاصى رخ ندهد،
به نظر مىرسد حدود۵۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد.
پاکزاد گفت : رفتار شوراى نگهبان مىتواند در شرکت فعال در انتخابات
توسط جريانهاى دانشجويى موثر باشد.
سخنگوى فراکسيون اقليت دفتر تحکيم وحدت گفت : در صورتى که انتخابات با
معيارهايى منصفانه برگزارشود و همه کانديداها در جريان اصلاحات حضور داشته
باشند ما نيز از انتخابات استقبال مىکنيم .
پاکزاد پيروزى اصلاح طلبان در انتخابات آتى را منوط به مشارکت گسترده
مردم دانست و ابرازعقيده کرد : پيروزى محافظه کاران در دور دوم شوراها و
انتخابات هفتم مجلس شوراى اسلامى به خاطر اقبال اکثريت جامعه به آن ها نبود،
بلکه دليل اصلى آن کاهش حضور مردم در عرصه هاى انتخاباتى بود.
"آن ها با طرفداران سنتى خود موفق به پيروزى درانتخابات شدند و در صورت
مشارکت ۶۰ ۵۰- درصدى در انتخابات رياست جمهورى در يک فضاى منصفانه ،احتمال
پيروزى نامزد اصلاح طلبان زياد است ."
پاکزاد آسيب شناسى جبهه اصلاح طلبان را پيش نياز پيروزىآن ها در انتخابات
رياست جمهورى دانست و خاطرنشان کرد : خطاى استراتژيک گروه هاى جبهه دوم خرداد
اين بود که بجاى وحدت حول يک هدف مشترک ، حول يک گذشته مشترک گرد آمده
بودند.
به گفته وى، "کسب قدرت "، "اصلاح قدرت " و "حفظ قدرت " از جمله اهدافى بود
که در گروه هاى۱۸ گانه جبهه دوم خرداد پيگيرى مىشد اگرچه در مورد آن ها
اتفاق نظرى وجود نداشت .
به اعتقاد عضو شوراى عمومى دفترتحکيم وحدت ،اصلاح طلبان براى ادامه فعاليت
بايد، اهداف خود را مشخص کنند و با ايجاد مرزبندى مبتنى بر اهداف ، ميان
نيروها به کار خود ادامه دهند.
وى زمان باقى مانده تا برگزارى انتخابات را فرصت مناسبى براى آسيب
شناسى دوران اصلاحات دانست و گفت : آسيب شناسى اصلاحات مىتواند فضاى مناسبى
را براى انتخابات بويژه در دانشگاه ها ايجاد کند.
پاکزاد در خصوص کانديداى احتمالى فراکسيون روشنگرى دفتر تحکيم وحدت
در انتخابات آتى رياست جمهورى گفت که اين فراکسيون هنوز درباره نامزد
خاصى به نتيجه نهايى نرسيده است .
وى تاکيد کرد : تصميم نهايىدراين خصوص پس ازبرگزارى جلسات با کانديداها
با توجه به گذشته و سابقه فعاليت آن ها در درون جبهه اصلاحات اتخاذ مىشود.
"هادى پناهى" عضو شوراى مرکزى دفترتحکيم وحدت (طيف شيراز) معتقد است
مشارکت جريان هاى دانشجويى در انتخابات نهم رياست جمهورى موجب طرح برخى
نمادها، گفتمان ها و مفاهيم جديد موردنظر اين جنبش مىشود.
پناهى تاکيد کرد : اگر حضور درانتخابات به مفهوم طرح گفتمان ها و مفاهيم
جديد مد نظر جنبش دانشجويى باشد،درانتخابات آتى مشارکت فعال خواهيم داشت .
وى درعين حال در خصوص موضع اين اتحاديه گفت : مشارکت ما درانتخابات به
صورت معرفى کانديدا، مستلزم مراجعه به آرا مجمع عمومى اتحاديه است که طى
هفته هاى آتى با تشکيل مجمع عمومى اعلام خواهد شد.
به اعتقاد اين فعال دانشجويى، انتخابات پديده اى اجتماعى است و مجموعه هاى
دانشجويى بايد با مشارکت فعال،از آن به نفع خود و توده هاى اجتماعى حداکثر
بهره را ببرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وىاضافه کرد : جنبش دانشجويى مىتواند از طريق افکار عمومى ساختار اجرايى
و نظارتى را به سمتى ببرد که فضاى مشارکت همگانى در انتخابات حاکم باشد.
پناهى گفت : از ديدگاه ما در بحث مشارکت در انتخابات ، تبيين پارادايم ها
و مفاهيم مورد نظر جنبش دانشجويى از اولويت برخورداراست و معرفى مصداق هاى
متناسب با اين اولويت ها در اولويت بعدى قرار دارد.
عضو شوراى مرکزى طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت اظهار داشت که براى مشخص
شدن نامزد مورد نظر اين اتحاديه دانشجويى ابتدا بايد مشخص شود نامزدها چه
کسانى هستند، رقابت در چه فضايى شکل خواهد گرفت و برنامه هاى آتى نامزدها
چيست .
به گفته پناهى، در هر صورت سياست کلى طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت گرايش
به سمت افراد برنامه محور است که توان مديريتى بالايى داشته باشند و مانع
يک دست شدن فضاى سياسى کشور شوند.
عضو شوراى مرکزى دفتر تحکيم وحدت گفت : در مرحله فعلى تاثير بر فضاو عرصه
عمومى را دنبال مىکنيم تا مولفه هايى که مد نظر جنبش دانشجويى است تا حد
امکان در فضاى آينده کشور تاثيرگذار باشد.
در همين حال، اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان مستقل که از شمارى از
انجمن هاى اسلامى جدا شده از دفتر تحکيم وحدت تشکيل شده است ، مشارکت بالاى
مردم درانتخابات دوره نهم رياست جمهورى را بالاترين راهبرد اين انتخابات
ارزيابى مىکند.
اين اتحاديه دانشجويى در بيانيه اى که بيست وهفتم آذرماه منتشر شد ابراز
عقيده کرد که مشارکت حداکثرى در انتخابات اقتدارنظام را در رويارويى با
چالش هاى بين المللى و تامين منافع ملى بالا مىبرد.
دراين بيانيه تصريح شد : اگرچه براثر برگزارى نزديک به ۲۵ سال انتخابات
و تجربه سپرى کردن برخى گفتمان ها، جامعه پذيرى سياسى و عقلانيت انتخاباتى
مردم رشد کرده و نقش هيجانات ،احساسات ،تبليغات سياسى وبرخى شانتاژها نسبت
به گذشته کمرنگ شده است اما همچنان اين مقولات تهديدى جدى براى تصميصم سازى
واقعى و اصولى مردم محسوب مىشود.
اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان مستقل از کانديداهاى رياست جمهورى
و گروه هاى سياسى فعال خواست تا تحليل خود رااز وضعيت کنونى نظام سياسى
بيان کنند.
اين نهاد دانشجويى، همچنين ازکانديداها و احزاب فعال سياسى خواست تا
برنامه هاى درازمدت ، ميان مدت و کوتاه مدت خود را براى برون شد از چالش هاى
کنونى و ارتقاى کارآمدى نظام اعلام کنند.
درحالى که کمتر از پنج ماه به انتخابات رياست جمهورى باقى مانده به
نظر مىرسد جنبش دانشجويى به جمع بندى نهايى در خصوص نحوه مشارکت در اين
انتخابات نرسيده است .
گرچه نتايج نظرسنجى اخير سازمان ملى جوانان نشان داده که ۶۰ درصد از
دانشجويان درانتخابات شرکت مىکنندامابه زمان بيشترى نيازاست تا دانشجويان
و جريان هاى دانشجويى بتوانند نظر قطعى و نهايى خود درخصوص نحوه مشارکت در
اين انتخابات را در عرصه عمل مشخص کنند.
ميزان نهايى مشارکت دانشجويان و جريان هاى دانشجويى در روز راىگيرى
مشخص خواهد شد اما دولتمردان ازهم اکنون مىتوانند لوازم و پيش نيازهاى
مشارکت حداکثرى اين قشر تاثيرگذار در انتخابات آتى را فراهم کنند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16568

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتخابات رياست جمهورى و رويکرد جريان هاى دانشجويى، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016