شنبه 26 دی 1383

در دهمين سالگرد درگذشت بازرگان ابراهيم يزدي گفت: تفكيك ‌‏دين از دولت و سياست در ميان ملت‌‏هاي دين باور امكان پذير نيست، ايلنا

دكتر صلواتي:
بازرگان جزء دين باوراني است كه بر انديشه خويش پايدار و استوار بود
نويد بازرگان:
بازرگان يك انديشه بود نه يك شخصيت

تهران- خبرگزاري كار ايران

همزمان با دهمين سالگرد درگذشت شادروان مهندس مهدي بازرگان و به منظور بزرگداشت شصت سال خدمت و مقاومت ايشان، تاريخ مراسم يادبودي در شهر اصفهان برگزار گرديد.

به گزارش" ايلنا" در اين جلسه آقايان ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزاد ايران، نويد بازرگان و نيز صلواتي سخنراني كردند.
صلواتي پيرامون" عقيده و استواري و پايداري بر آن اعتقادات" صحبت كرده و دريادي از مهندس بازرگان ايشان را جزء دين باوراني معرفي نمود كه بر انديشه خويش پايدار و استوار بود.
در ادامه دكتر نويد بازرگان پيرامون" عقايد و زندگي بازرگان" به سخنراني پرداخت، از نظر وي بازرگان يك انديشه بود نه يك شخصيت.
وي در مورد دليل سفر مهندس بازرگان به فرانسه در سال 1307 صحبت نمود و وضعيت اروپا در آن دوران را تشريح كرد و گفت: بازرگان بيشتر براي شناخت دين‌‏باوري در اروپا به آنجا سفر نمود تا كسب علم.
فرزند مرحوم بازرگان، خداپرستي در اروپا را يك سكه رايج در آن دوران دانست و نقطه ضعف اروپاييان در دينداري را اين دانست كه آنها دين را در مرتبه دوم يا سوم قرار مي‌‏دهند.
وي در مقام مقايسه اشعاري را از مولانا ذكر كرد و ركودي را كه در آن دوران در ايران نيز به چشم مي‌‏خورد، بررسي نمود.
بازرگان به تعدادي از كتاب‌‏هاي مهندس اشاره كرد و شيرازه همه آنها را توجه به قيامت دانست، او خدا و آخرت هدف بعثت انبياء آخرين نوشته را به عنوان وصيت نامه بازرگان معرفي كرد و دورترين افقي كه در ديدرس انسان است را آخرت دانست و آن را مطابق با انديشه مولانا معرفي نمود.
-----------------

دبيركل نهضت آزادي:
تفكيك‌‏دين از دولت و سياست در ميان ملت‌‏هاي دين باور امكان پذير نيست
مردم بايد مطالبات خود را از راههاي دموكراتيك مطرح كنند
بايد ابزار نقد قدرت هميشه در دست مردم باشد

تهران- خبرگزاري كار ايران

ابراهيم يزدي گفت: در ميان ملت هاي دين باور از جمله ايران، تفكيك دين از دولت و سياست امكان پذير نيست، افزود: آنچه امروز مهم است، اين است كه ما بتوانيم نظامي را متبني بر قانون و دموكراسي تاسيس نماييم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبيركل نهضت آزادي در مراسم بزرگداشت شصت سال خدمت و مقاومت مهندس بازرگان با بيان اين كه تقوا را محور صحبت خويش قرار مي‌‏دهم، تقوا را عاملي دانست كه رابطه انسان با خودش و همنوعانش و طبيعت و خدا را منظم و مهار مي‌‏كند.
يزدي اساس جامعه توحيدي ما را غير از اين جهان كوتاه‌‏مدت و يك جهان ديگر دانست و آن را آخرت معرفي كرد.
دبيركل نهضت آزادي يكي از ويژگي هاي مهندس بازرگان را نوگرايي و روشنفكري ديني دانست و در واكنش به اين تجربه تاريخي 25 ساله سه نوع گرايش را ذكر كرد؛ 1- نفي دين از عرصه جامعه 2- دين از عرصه جامعه حذف نشود اما از عرصه سياست و دولت بيرون برود 3- سازگاري بين دين و دولت.
يزدي در بخش پاسخ به سوالات با استناد به اصول قانون اساسي و اشاره به انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: مردم بايد مطالبات خود را از راههاي دموكراتيك مطرح كنند و انتخابات هم يكي از آن راههاست.
وي يكي از مطالبات مردم براي تحقق انتخابات آزاد را اجراي اصول فصل هاي سوم و پنجم قانون اساسي دانست و خطاب به حاكميت گفت: اگر حاكميت خواهان مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است، بايد هرچه زودتر به اين اقدامات دست بزند، زيرا مقدمه هر واجبي، واجب است.
يزدي در پاسخ به اين سوال كه اگر نهضت آزادي به قدرت برسد، پاسخ گوي مطالبات برحق مردم خواهد بود؟ گفت: قدرت ماهيت خود را دارد، بنابراين بايد ابزار نقد قدرت هميشه در دست مردم باشد و نبايد به هيچ حزب يا فردي اعتماد نمود.

Copyright: gooya.com 2016