سه شنبه 27 اردیبهشت 1384

جعل شناسنامه براى بردن دختر جوان به دبى؛ پليس در جست وجوى ديگر متهمان قاچاق انسان است، محمد غمخوار، شرق

با دستگيرى اعضاى يك باند كه قصد داشتند دختر جوانى را به صورت غير قانونى از كشور خارج كنند، تحقيقات ماموران و قاضى پرونده براى بررسى احتمال خروج غير قانونى دختران ديگر از سوى متهمان به دبى آغاز شد. صفر خاكى داديار شعبه اظهار نظر دادسراى امور جنايى تهران در خصوص فعاليت اعضاى اين باند گفت: «اين متهمان پس از فريب دخترى به نام ياسمين قصد داشتند او را به صورت غير قانونى و به بهانه استخدام در يك شركت بزرگ از تهران به دبى منتقل كنند.»
• صدور گذر نامه با شناسنامه جعلى
چندى پيش دختر جوانى به نام ويدا با مراجعه به شعبه پنجم بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران و طرح شكايتى پرده از فعاليت اعضاى اين باند برداشت. اين دختر به بازپرس حسين توكلى گفت: «مدتى پيش براى من فرصت سفرى به خارج از كشور فراهم شد. وقتى به اداره گذرنامه رفتم و مداركم را تحويل دادم آنها ادعا كردند هفته پيش من درخواست صدور گذرنامه داده ام كه تا چند روز ديگر آماده مى شود. من تاكنون به اداره گذرنامه مراجعه نكرده ام به همين دليل احتمال مى دهم فرد ديگرى با هويت من براى خود تقاضاى گذرنامه داده است.» با طرح اين شكايت به گروهى از ماموران پليس ماموريت داده شد كه بررسى هاى خود را آغاز كنند. ماموران با حضور در اداره گذرنامه، بررسى هاى گذرنامه صادر شده را آغاز كردند كه روشن شد فردى با يك شناسنامه جعلى با هويت ويدا (شاكى) به اين اداره مراجعه كرده و تقاضاى گذرنامه براى خود كرده بود. متهم همچنين عكس خود را بر روى شناسنامه شاكى چسبانده بود.
• دستگيرى دو متهم
ماموران كه هيچ ردى از متهم نداشتند در اداره گذرنامه به كمين نشستند تا به محض ورود او براى تحويل گذر نامه اش او را دستگير كنند. پس از چهار روز دختر و پسر جوانى براى تحويل گذر نامه به اين اداره مراجعه كردند و از سوى ماموران دستگير شدند. متهمان در ابتدا منكر داشتن هرگونه اطلاعى از ماجرا شدند اما در ادامه دختر جوان لب به اعتراف گشود. اين دختر ۲۴ ساله كه ياسمين نام دارد اظهار داشت: «من تبعه كشور افغانستان هستم. مدتى پيش وارد ايران شدم و در تهران با پسر ۲۸ ساله اى به نام مهران دوست شدم. چند هفته از آشنايى ما نگذشته بود كه او پيشنهاد كار در دبى را به من داد. او ادعا كرد كه دوستانش در دبى صاحب چند شركت بزرگ تجارى هستند كه من مى توانم در آنجا و با حقوق خوبى مشغول به كار شوم. من به دليل اينكه شناسنامه نداشتم و نمى توانستم گذرنامه بگيرم مهران گفت با كمك دوستانش مى تواند اين مشكل را هم حل كند. همراه او به خانه يكى از دوستانش به نام شهرام كه پزشك بود رفتيم. او از من مقدارى پول گرفت و با كمك فرد ديگرى كه در اداره ثبت احوال كار مى كند براى من شناسنامه تهيه كردند. با آن شناسنامه جعلى درخواست صدور گذر نامه دادم كه با آن موافقت شد.» پس از اعترافات اين دختر ماموران شهرام و كارمند اداره ثبت احوال را بازداشت كردند كه در تحقيق از آنها نحوه صدور شناسنامه جعلى براى اين دختر تبعه كشور افغانستان با استفاده از شناسنامه هاى باطل شده فاش شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خاكى افزود: «كارمند اداره ثبت احوال در اظهاراتش ادعا كرده است پس از گرفتن پول و عكس از ياسمين يكى از شناسنامه هاى باطل شده را از بايگانى برداشته و به جاى عكس صاحبش عكس اين دختر را روى آن ممهور كردم.» اين كارمند متخلف در قسمت ديگرى از اعترافاتش اظهار داشته، پس از تهيه شناسنامه جعلى از روى آن كپى گرفتم و از مسئول يك دفتر خانه كه با من دوست بود خواستم كه برابر اصل بودن آن را تائيد كند. با تائيد كپى شناسنامه براى ياسمين تقاضاى صدور شناسنامه المثنى با هويت ويدا را داديم كه با آن موافقت شد. ماموران سپس مسئول دفترخانه را احضار كردند كه او از موضوع جعلى بودن كپى شناسنامه اظهار بى اطلاعى كرد. بازپرس سپس با صدور قرار وثيقه براى دو تن از متهمان آنها را آزاد كرد. با توجه به نحوه برنامه ريزى براى خروج ياسمين از سوى اعضاى اين باند و تشكيلات پيچيده و منظم متهمان براى صدور شناسنامه جعلى براى اين دختر، ماموران احتمال مى دهند اعضاى اين باند در فريب دختران جوان و انتقال غير قانونى آنها به خارج از كشور نقش داشته باشند. قاضى پرونده با بيان اين احتمال و روشن شدن نكات مبهم موجود در پرونده تحقيقات خود را براى پرونده آغاز كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22734

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جعل شناسنامه براى بردن دختر جوان به دبى؛ پليس در جست وجوى ديگر متهمان قاچاق انسان است، محمد غمخوار، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016