چهارشنبه 8 تیر 1384

گزارش تصويری خبرنامه گويا از کنفرانس "ايران پس از انتخابات" در بروکسل (1)


نمای عمومی از سالن کنفرانس


نمای عمومی از سالن کنفرانس


"آنجليکا بير"، نماينده حزب سبزهای آلمان در پارلمان اروپا، افتتاح کننده کنفرانس. "آنجليکا بير" چند ماه پيش از سوی اتحاديه اروپا در رابطه با بررسی حقوق بشر و زنان سفری به ايران داشت.


"مونيکا فراسونی"، عضو حزب سبز ایتالیا و رئیس نمایندگان سبز در پارلمان اروپا، گرداننده اولين ميزگرد اين کنفرانس تحت عنوان "نقد و بررسی نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران"


سيمين بهبهانی


عليرضا نوري زاده (روزنامه نگار)، رضا معينی (روزنامه نگار و عضو گزارشگران بدون مرز) و خانبابا تهرانی (فعال سياسی)


رضا معينی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش تصويری خبرنامه گويا از کنفرانس "ايران پس از انتخابات" در بروکسل (1)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016