چهارشنبه 5 مرداد 1384

هشدارجامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: موج تازه سرکوب و اختناق از راه می رسد

LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN (LDDHI)
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)

امروز صبح مأموران دادسرای انقلاب تهران در غياب آقای عبدالفتّاح سلطانی وکيل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر, به منزل او ريختند و چون موفّق به دستگيری وی نشدند به خانواده اش گفته اند که برگ جلب عبدالفتاّح سلطانی را در دست دارند.
پس از اسباب چينی ها و دسيسه های روزهای اخير روزنامه های وابسته به شبکه ترور و شکنجه در قبال شيرين عبادی و ايجاد محدودّيت های تازه برای اکبر گنجی در عدم دسترسی به وکلايش که منجر به ادامه اعتصاب غذای او شده, و با توجه به مدافعات شيرين عبادی, عبدالفتاح سلطانی, محمّد سيف زاده و محمدعلی دادخواه در جريان رسيدگی دادگاه تجديد نظر به پرونده قتل زهرا کاظمی که دلالت بر دخالت مستقيم سعيد مرتضوی و مأموران زير مسئوليت او در دستگيری و شکنجه و قتل زهرا کاظمی داشتند, بر ما محرز و مسلّم بود که سعيد مرتضوی و شبکه اطلاعاتی ـ قضايی زير نظر و نفوذ وی ساکت نخواهند نشست و در صدد پرونده سازی و به بند کشيدن وکلا و مدافعان حقوق بشر برخواهند آمد تا فرياد اعتراض و دادخواهی آنان را خاموش سازند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به مجّرد وصول اين خبر فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و کميساريای حقوق بشر سازمان ملل را در جريان تجاوز تازه دادسرای انقلاب به حريم استقلال و امنيّت حرفه ای وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر قرار داد.
ما طّی روزهای آينده به گزارشگر ويژه درباره بازداشتهای خودسرانه, گزارشگر ويژه به منظور تأمين استقلال قضات و وکلای دادگستری و گزارشگر ويژه در حمايت از مدافعان حقوق بشر شکايت خواهيم برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن اعلام خطر نسبت به ايجاد حالت فوق العاده در روزهای پيش از استقرار پاسدار سابق احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری, از تمامی آزاديخواهان, مبارزان با خودکامگی و استبداد, مدافعان حقوق بشر و رسانه های خبری درخواست می کند که به هر طريق ممکن فرياد اعتراض خود را نسبت به موج تازه سرکوب و فشار و اختناق در ايران به گوش جهانيان برسانند و اجازه ندهند که شبکه ترور و شکنجه به تصّدی سعيد مرتضوی با به زندان انداختن وکلا و مدافعان حقوق بشر, قربانيان نقض حقوق بشر را از حق دفاع محروم کند.

عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هشدارجامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: موج تازه سرکوب و اختناق از راه می رسد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016