جمعه 11 شهریور 1384

تخریب پاسارگاد دشمنی با هویت ملی ایرانیان و هولناک تر از تخریب مجسمه های بودا، علی کشتگر

پاسارگاد هنوز رازها و آثار ناشناخته و پنهان زیادی در دل خود دارد. نه تنها غرقاب کردن پاسارگاد یک اقدام ضدفرهنگی و ضدملی است بلکه سکوت در برابر این جنایت فرهنگی و ملی نیز خود مایه شرمساری است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حکومت جمهوری اسلامی با آغاز آبگیری دشت مرغاب (دشت پاسارگاد) دست به اقدام نگران کننده و هراس انگیزی زده است. پاسارگاد مقر کورش کبیر، حاوی آثار تاریخی کشف شده و احتمالا کشف ناشده بسیاری است.

کورش کبیر پادشاهی که به عقاید و مذاهب همه اقوام ساکن ایران و توابع به یک اندازه احترام می گذاشت و حقوق برابر آنان را نه فقط به رسمیت می شناخت بلکه تضمین می کرد، از مفاخر ایران و جهان است. او را به راستی نخستین رهبر مدافع حقوق بشر در تاریخ جهان می دانند.

کورش و آثار به جای مانده از دوران او بخشی از شناسنامه و هویت ملی ما ایرانیان و نیز بخشی از تاریخ و فرهنگ همه بشریت است. و این درست همان وجهی از هویت ما ایرانیان است که افراطیون مذهبی ضدملی و ضد فرهنگ ازآغازدرصدد محو آنان بوده اند. همان وجهی که امروزه نقطه اتصال و حلقه پیوند میلیونها جوان ایرانی برای رهائی ایران از چنگال استبداد مذهبی و استقرار حاکمیت ملی است. ما ایرانیان امروز برای ماندگاریمان و نجاتمان از چنگال شریعتمداران حاکم بر ایران بیش ازهرزمان به همین وجه از هویت ملی مان نیاز داریم و استبداد نظامی مذهبی بیش از هر چیز ادامه حیات خود را درنابودی آن می داند.

تخریب پاسارگاد یک اقدام جنایتکارانه علیه ایرانیت و هویت ایرانی است که به مراتب هولناک تر و زیانبارتر از تخریب مجسمه های بودا در افغانستان به دست طالبان است. چرا که در پاسارگاد و پیرامون آن نه فقط مقبره کورش، قبرها و بسیاری از آثارو اشیاء به جا مانده از آن زمان وجود دارد بلکه این منطقه وسیع که مرکز یکی از مهم ترین امپراطوری ها و ابرقدرت های تاریخ است هنوزو قرنها باید موضوع مطالعه و کندوکاو باستان شناسان و مورخان ایران و جهان باشد.

پاسارگاد هنوز رازها و آثار ناشناخته و پنهان زیادی در دل خود دارد. نه تنها غرقاب کردن پاسارگاد یک اقدام ضدفرهنگی و ضدملی است بلکه سکوت در برابر این جنایت فرهنگی و ملی نیز خود مایه شرمساری است.

همه فرهنگ دوستان و میهن پرستان ایرانی باید تا دیر نشده جهانیان را برای جلوگیری از نابودی پاسارگاد که نظامیان اسلام گرا و طالبان صفت ایرانی در صدد محو آن از جغرافیای ایران برآمده اند به کمک فراخوانند. و اگر چنین کنند چه بسا هم پاسارگاد ازتخریب نجات یابد هم امردفاع از پاسارگاد وسیله ای برای همدلی و هماهنگی ایرانیان گردد.

از امروز همه مان به هر وسیله ممکن و حتی الامکان به طور گروهی و دسته جمعی از پاسارگاد دفاع کنیم.

Copyright: gooya.com 2016