پنجشنبه 17 شهریور 1384

محمد علي دادخواه: کانون مدافعان حقوق بشر توان تنظيم کيفر خواست عليه صدام را دارد، پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر - روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Date:1384/6/17
Tel:00989144157400

تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر: جهانيان ، حاميان و دولتمردان کنوني عراق "صدام حسین" را آغازگر جنگ نابرابر عليه ايران معرفي کردند ولي در خبرها آمده بود که در دادگاه اين " ديکتاتور شرق" ،به جنايات وي در جنگ عليه ايران رسيدگي نخواهد شد.در اين خصوص "پيمان پاک مهر"گفتگويي با "محمد علي دادخواه"،عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر ايران انجام داده است که در زير آمده است:

تبريز نيوز:"آقاي دادخواه "در خبرها آمده بود که در دادگاه "صدام " ،به جنايات وي در جنگ عليه ايران رسيدگي نخواهد شد.اين نگراني ايجاد شده که موضوع جنايت صدام در جنگ 8 ساله و پرداخت غرامت به ايران در پرونده محاکمه وي به حاشيه کشيده شود .به نظر شما در کنار ساير دلايل سياسي و بين المللي حاکم بر اين دادگاه آيا تاخير در تنظيم کيفر خواست توسط دولت مردان جمهوري اسلامي ايران مي تواند دليلي بر کاهش حساسيت رسيدگي بر جنايات وي عليه ايران در اين دادگاه شود؟

"محمد علي دادخواه":حق آن بود که مدیریت قوه قضاییه در اولین روزهای سقوط صدام با جلب نظر آگاهان،دلسوزان و حقوق دانان نسبت به تهیه این کیفر خواست اقدام می کردند.اکنون بیش از دو سال از سقوط صدام می گذرد.به نظر می رسد که قوه قضاییه دیر می جنبد و از فرصت های طلایی بهره نمی جوید.با این همه اقدام فعلی قوه قضاییه را باید به فال نیک بگیریم ، ولی اگر خواهان تاثیر موثر این کیفر خواست هستند باید گروه های ملی را که در این زمینه تخصص دارند به همکاری دعوت کنند.

تبريز نيوز:آیا کانون مدافعان حقوق بشر آمادگی لازم برای تنظیم کیفر خواست علیه صدام را دارد؟

"محمد علي دادخواه":کانون مدافعان حقوق بشر یکی از این مراجعی است که به حق توان ، شایستگی و جدیت لازم را جهت تعقیب موضوع و تنظیم کیفر خواست دارد.همچنین جامعه وکلای دادگستری که مجمعی است تشکیل شده از وکلای شایسته و توانمند می توان بهره جست و با کسب نظرات آنان در پی تدوین یک کیفر خواست منطقی و موجه باشیم.

تبريز نيوز:این اقدام می تواند چه هدفی به دنبال داشته باشد؟

"محمد علي دادخواه":تامین خسارات 8 سال دفاع شکوهمند مردمان این سرزمین و جلب و جذب افکار صلح دوستان و فرهیختگان سراسر گیتی ، امریست که متاسفانه به آن اعتبار شایسته داده نشده است.با این همه باید معتقد بود که در صورت هماهنگی و بهره جستن از عقاید و آرا و نظریات مختلف حقوق دانان این مرز و بوم می توان کیفر خواست شایسته و قابل دفاعی را علیه صدام و رژیم دیکتاتوری تدوین و تنظیم شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تبريز نيوز:به نظر شما در چنین شرایطی عدم بهره جویی تاریخی دولت مردان چه تاثیری در سرنوشت مردم دارد ؟

"محمد علي دادخواه":بی گمان یکی از بزرگترین اشکالات دولت ها عدم بهره جویی از فرصت های مناسب است.با وجود آن که کشور ما دارای ثروت وافر، تفاوت آب و هوا و زمینه های گسترده جلب توریسم و ثروت های زیر زمینی بسیار ارزشمند هستیم اما از قافله تمدن عقبیم.یکی از عوامل مهم این موضوع ضعف مدیریت بسیاری از ارگان ها است که متاسفانه ایران و ایرانیان در جامعه جهانی به آن ردیف و مرتبه ای که شایسته شان و موقعیت شان است دست نیافته اند.

Copyright: gooya.com 2016