پنجشنبه 17 شهریور 1384

مصباح يزدي: کساني که مفهوم واقعي دين را نمي فهمند، به منتقدان رفتارهاي غير ديني اتهام ارتجاع و تحجر مي زنند، پرتو سخن


08092005-ff-02-02.gif
08092005-ff-02-03.gif
08092005-ff-02-04.gif

08092005-ff-02-07.gif

08092005-ff-02-05.gif
08092005-ff-02-06.gif

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 08092005-ff-02-08.gif

Copyright: gooya.com 2016