سه شنبه 12 مهر 1384

باجناق زريبافان در مصدر سازمان گسترش و نوسازي صنايع، ميزان نيوز

ه گزارش سايت"عارف نيوز"اخيراً طهماسبي وزير صنايع خواستار تغيير رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده است، و براي اين سمت محمدتقي امان پور مديرعامل فعلي شركت پشتيباني و ساخت كالاي نفت را در نظر گرفته بود كه با مخالفت جدي احمدي نژاد مواجه شد.

براساس برخي خبرها، احمدي نژاد خواستار انتصاب مددي ( سرپرست فعلي وزارت رفاه و باجناق زريبافان ) به رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.

همچنين احمدي نژاد به دليل ارتباطات قبلي با منطقي ( مديرعامل ايران خودرو ) دستور ابقاي وي را به مدت يكسال به طهماسبي داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'باجناق زريبافان در مصدر سازمان گسترش و نوسازي صنايع، ميزان نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016