یکشنبه 15 آبان 1384

هاشم آقاجري: تقدير ايران در چارچوب يك دموكراسي معطوف به گفتمان ديني قرار دارد، ايلنا

- از تشكيل جبهه فراگير دموكراسي‌‏خواهي در ايران دفاع مي‌‏كنم

- بدون روشنفكران دموكرات، دموكراسي‌‏خواهي با مشكل مواجه مي شود


تهران- خبرگزاري كار ايران

هاشم آقاجري، استاد دانشگاه تربيت مدرس و تنها عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه چندين بار در جلسات جبهه دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر شركت كرده است، در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، ديدگا‌‏ههاي خود را در خصوص ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر، وضعيت فعلي، وظايف و نسبت اين جبهه با دين و عدالت را مطرح كرده است.

ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي‌‏خواهي
هاشم آقاجري گفت: جبهه دموكراسي‌‏خواهي، بستري براي تمرين و پرورش روحيه دموكراتيك در يك عرصه محدود درون نخبگي است و ما تا روشنفكران دموكرات نداشته باشيم، پروژه دموكراسي‌‏خواهي با مشكل مواجه خواهد شد.
وي با بيان اينكه ايده دموكراسي‌‏خواهي ضرورت شرايط امروز جامعه ماست و براي تشكيل اين جبهه و فعاليت عملي آن نبايد عجله كرد، گفت: ما احتياج به يك سلسله بحث‌‏هاي مستمر و مداوم داريم تا بسياري از يخ‌‏هاي منجمد در روابط ميان نيروهاي مختلف به تدريج ذوب و ذهن‌‏ها اصلاح شود.
وي تصريح كرد: من اصل ايده تشكيل جبهه دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر را تاييد و فكر مي‌‏كنم كه مساله اصلي ما در جامعه ايران همچنان مساله دموكراتيزه كردن سياست، فرهنگ و مناسبات اجتماعي است.
استاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه دموكراسي هم يك پروژه و هم يك پروسه است، گفت: تا آنجايي كه دموكراسي پروژه است، نخبگان و روشنفكران بايد آن را به لحاظ نظري و تئوريك پخته كرده و سامان دهند اما براي اينكه پروژه تبديل به پروسه شود، نيازمند فراگير شدن و اجتماعي شدن گفتمان دموكراسي است كه علاوه بر عوامل فكري، ساير عوامل اجتماعي و اقتصادي نيز بايد براي شكل گرفتن اين پروسه مساعد باشد.
آقاجري ادامه داد: اگر چه نقطه شروع دموكراتيزه كردن جامعه كوشش‌‏هاي فكري و علمي روشنفكران و نخبگان سياسي دموكرات است اما نبايد تصور كنيم به محض اينكه عده‌‏اي روشنفكر و فعال سياسي دور هم جمع شدند، بلافاصله دموكراسي تحقق مي‌‏يابد.
وي با تصريح بر اينكه سياست, فرهنگ و جامعه سه حوزه اصلي دموكراسي هستند، اظهار داشت: دموكراسي هم مساله جامعه مدني است و هم مساله قدرت سياسي. بنابراين ما در پروژه دموكراتيزه كردن جامعه ايران احتياج به ساختارهاي دموكراتيك و انسان‌‏هاي دموكرات داريم و اينها لازم و ملزوم هم هستند.
تعليم دموكراسي‌‏خواهي و دفاع از حقوق همه نيروها
اين فعال سياسي با تاكيد بر اينكه جبهه دموكراسي‌‏خواهي به تدريج بايد گسترش يابد، گفت: در حال حاضر بسياري از احزاب و نيروهاي سياسي خارج از اين جبهه قرار دارند لذا نمي‌‏توان گفت كه در حال حاضر به معناي واقعي كلمه شاهد يك جبهه دموكراسي‌‏خواهي هستيم بنابراين ترجيح مي‌‏دهم اكنون به جاي" جبهه" از واژه" بلوك" استفاده كنيم.
آقاجري افزود: اكنون بلوك دموكراسي‌‏خواهي در حال شكل‌‏گيري است و بايد ادامه يابد تا به تدريج به جبهه تبديل شود و ساير نيروها و سازمان‌‏هايي كه هنوز به آن نپيوسته‌‏اند، در آينده به آن بپيوندند.
وي گفت: يكي از وظايف اصلي اين جبهه كار تعليمي و ترويجي دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر در ايران و بسط اين فرهنگ در سطح قدرت سياسي و جامعه است و كار دوم آن نيز دفاع از حقوق اساسي ملت، دفاع از حقوق دموكراتيك همه نيروها و اعتراض به نقض حقوق بشر، حقوق شهروندي و حقوق سياسي افراد و گروه‌‏ها در جامعه ايران است.

دموكراسي‌‏خواهي و عدالت‌‏خواهي
آقاجري با تاكيد بر اين مساله كه گفتمان دموكراسي‌‏خواهي جداي از گفتمان عدالت‌‏خواهي نيست و هر دوي اينها لازم و ملزوم يكديگرند، گفت: ما زماني مي‌‏توانيم به دموكراسي واقعي اميدوار باشيم كه اين دموكراسي با زندگي واقعي مردم عجين شود و از بحث آكادميك, لوكس و روشنفكرانه به ضرورتي چون نان شب تبديل شود، بايد براي مردم مشخص شود كه راه عدالت‌‏خواهي, برابري و تامين نيازهاي اوليه زيستي چون نان، مسكن و كار از بستر يك ساختار دموكراتيك مي‌‏گذرد.
وي افزود: اگر در ايران دموكراسي و حقوق بشر نباشد، اميدي به عدالت، برابري و حل مشكلاتي مانند فقر و نابرابري طبقاتي نيست.
استاد دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: پيش‌‏نيازهاي جامعه دموكراتيك علاوه بر رسوخ فرهنگ دموكراتيك در منش و روش، فرهنگ سياسي جامعه و دولت، كاهش يا امحاء بي‌‏سوادي، تامين حداقل نيازهاي معيشتي و امور زيستي زندگي است و مردم ما بايد به تجربه دريابند كه آب، نان، بي‌‏عدالتي, ظلم، فقر و فلاكت جز با استقرار نظام دموكراتيك مبتني بر حقوق بشر امكان‌‏پذير نيست.
وي با تصريح بر اينكه جبهه دموكراسي‌‏خواهي ابتدا بايد به يك پروژه مشخص در سطح نخبگان تبديل شود و سپس در خدمت بسط و گسترش پروسه دموكراتيزسيون در ايران قرار بگيرد، گفت: خوش‌‏باوري, ساده‌‏انگاري و شتابزدگي با پيچيدگي و ساز و كارهاي واقعي اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي و سياسي ايران سازگار نيست.
آقاجري گفت: جامعه و دوست‌‏داران دموكراسي با توجه به واقعيت‌‏هاي جامعه ايران نبايد تصور كنند به محض اينكه گروه‌‏هايي جمع شدند و تابلويي به نام جبهه دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر را بالا بردند، بلافاصله بايد شاهد رفع موانع دموكراسي در ايران باشيم.
وي افزود: راه رسيدن به دموكراسي راه دشوار و پر فراز و نشيبي است، هرچند سرآغاز آن پذيرش اين طرح و پروژه به عنوان يك ضرورت است و من به همين دليل از تشكيل جبهه فراگير دموكراسي‌‏خواهي در ايران دفاع مي‌‏كنم.
نسبت اسلام و دموكراسي‌‏خواهي
هاشم آقاجري گفت: به عنوان يك دموكرات مسلمان معتقدم كه تقدير ايران و تقدير كل خاورميانه اسلامي و عربي در چارچوب يك دموكراسي معطوف به گفتمان ديني و اسلامي قرار دارد و در اين گفتمان كه حاملان اصلي آن روشنفكران ديني و جوامع اسلامي هستند، بايد از حقوق همه دگرانديشان، دگرباشان، دگردينان و دگرمذهبان قاطعانه دفاع كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

استاد دانشگاه تربيت مدرس تاكيد كرد: اسلامي كه من مي‌‏فهمم اسلامي است كه حداقل‌‏هاي آن با دستاوردهاي تاريخي بشر و با عقلانيت ترقي‌‏خواه امروز كه دموكراسي و اعلاميه حقوق بشر نمودي از آن است، سازگاري دارد.
فعاليت در جلسات فكري و اجتماعي سازمان مجاهدين
آقاجري در پاسخ به سوالي در مورد علت عدم پيوستن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به جبهه دموكراسي و حقوق بشر كه در نامه آرمين به سحابي نيز بر آن تاكيد شده بود، گفت: من فعاليت زيادي در سازمان ندارم و خود را پاسخ‌‏گوي مواضع آنها نمي‌‏دانم، فعاليت من در اين سازمان تنها معطوف به شركت در جلسات اجتماعي و فكري اين تشكل است.

گفت‌‏وگو: فاطمه مهدياني

Copyright: gooya.com 2016